Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Изтича срокът за отчетите на билкозаготвителните пунктове

Изтича срокът за отчетите на билкозаготвителните пунктове

20 януари е крайният срок за представяне на годишните отчети за лицата, които осъществяват билкозаготвителна дейност. До настоящия момент в РИОСВ – Русе са постъпили 47 отчета. Непредставянето на годишни отчети...

Повече

Въвеждат се нови изисквания за отчетност на флуорсъдържащите парникови газове

Въведени са нови изисквания по отношение на годишното докладване за използваните флуорирани парникови газове (ФПГ) от оператори, ползватели, дистрибутори и ползватели.  Промените са продиктувани от действащия Регламент (ЕС) № 517/2014 и...

Повече

Влажните зони на територията на РИОСВ-Русе

    Влажните зони на територията на РИОСВ-Русе са покрити с лед

Ниските температури са причина за замръзване на голяма част от водоемите на територията на РИОСВ-Русе, които са хранителна база и място за почивка на зимуващите птици. Това е основната причина...

Повече

РИОСВ-Русе обявява два конкурса за Световния ден на влажните

РИОСВ-Русе обявява два конкурса за Световния ден  на влажните зони

РИОСВ - Русе обявява два регионални конкурса по повод Световния ден на влажните зони -  2 февруари. Единият е за изработване на проекти за значка.  В  него могат да се...

Повече

Предстои обществено обсъждане на Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение

Регионалната инспекция по околна среда и води – Русе съобщава за предстоящо обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Добив на пясък и чакъл от наносни отложения...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия