Вие сте тук:

Последни новини

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Осъществен е публичен достъп до информационната система за процедурите

Осъществен е достъп до новата информационна система за поддържане на публични регистри с данни за провеждане на процедури по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО). Достъпът е...

Повече

Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и

На страницата на МОСВ е налично на български език Ръководството на ЕК относно тълкуване на дефиниции на категории проекти в Приложения I и II на Директивата за Оценка въздействието върху...

Повече

РИОСВ-Русе предприе административно-наказателни мерки спрямо „Монтюпе“ ЕООД

Предприети са административно-наказателни мерки в резултат от извършената контролна проверка по условията в комплексното разрешително (КР) и измервания на организираните източници на вредни емисии в  „Монтюпе“ ЕООД в края на...

Повече

Горене на стърнища е причината за неприятните миризми в Русе

Горене на стърнища е причината за неприятните миризми в Русе

Гъста пелена и неприятни сладникави миризми са установени в следобедните часове в крайречна и централна част на Русе днес. Причината е запалване  на стърнища след жътва на територията на Република...

Повече

      Преброени са щъркелите в 10 общини на територията на РИОСВ-Русе

 Експертите на РИОСВ-Русе приключиха обходите по населените места в рамките на 7-то издание на Международно преброяване на белия щъркел. За територията на инспекцията е събрана информация за защитения вид  от...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия