Вие сте тук:

Последни новини

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Две рибарски мрежи са извадени от езерото Сребърна

Две рибарски мрежи са извадени от езерото Сребърна

Служителите   Поддържан резерват „Сребърна“ са извадили вчера 2 рибарски мрежи, заложени в по-малкото водно огледало – локва „Камъка“. Нарушението на режимите в резервата е  констатирано при извършване на ежедневния...

Повече

Само 11 билкозаготвителя не са подали годишни справки за реаизирани

До законовоустановения срок 20 януари,  в РИОСВ-Русе са постъпили 117 годишни отчета за събраните, изкупени, реализирани и налични количества в складовете лечебни растения през 2015 г. Само 11 от задължените лица...

Повече

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за проект на пъзел

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за проект на пъзел

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за изработка на проект на пъзел, посветен на Световния ден на влажните зони - 2 февруари 2016 г. В инспекцията постъпиха 106  творби на участници...

Повече

Настъпи оживление в пеликановата колония в

Настъпи оживление в пеликановата колония в                         резервата Сребърна

В колонията на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus ) в Поддържан резерват „Сребърна“  през последните три дни броят на птиците постепено се увеличава.  На наколната платформа до момента са се настанили 20...

Повече

Открити са конкурсните процедури в рамките на Националната кампания

Открити са конкурсните процедури в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда 2016 г.“

За поредна година Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)  обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „За чиста...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия