Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Взети са водни проби от двете пречиствателни станции в Разград

Проби от изхода на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води и от тази на „Биовет“Ад – клон Разград, са взети по план, в средата на миналата седмица. Пробите ще се...

Повече

Приключи работата по обследване на терените за предстоящите

Приключи работата по обследване на терените  за предстоящите  лесовъдски дейности в резервата „Сребърна“

Екип от специалисти приключи работата попроучване на състоянието на горските местообитания в поддържан резерват „Сребърна“ в изпълнение на дейностите, необходими за възстановяването на Алувиалните гори 91E0* и Крайречните смесени гори...

Повече

През юли са събрани суми от наложени глоби и санкции

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе през юли по наложени глоби и санкции е 32 000 лв., а по еднократни и текущи санкции 4 278, 83 лв. През изтеклия месец са наложени...

Повече

Представиха Биосферен парк „Сребърна“ по време на Летния

 Представиха Биосферен парк „Сребърна“ по време на  Летния университет по програма на UNESCO

Биологичното разнобразие и възможностите за еко-туризъм в Биосферен парк „Сребърна“ представиха експерти на РИОСВ-Русе пред 30 участника от 15 държави в Летния университет по програмата на UNESCO „Човекът и биосферата“....

Повече

Заради прекомерна загриженост на русенец таралежчета са изпратени в

 Заради прекомерна загриженост на русенец таралежчета са изпратени в Спасителен център

Прекомерната грижа на жител от Русе е причина 6 малки екземппляра от вида таралеж (Erinaceus concolor) да бъдат принудително настанени за доотглеждане в Спасителния център за диви животни  на СНЦ...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

 

srebarna lake banner 510

България в Юнеско

Галерия