Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Експерти на РИОСВ – Русе провериха Депото за отпадъци в

На 25 юни експерти на РИОСВ – Русе извършиха контролна проверка на Регионалното депо за неопасни отпадъци  в Разград във връзка с пожар на обекта. В момента на проверката е...

Повече

Предстои провеждането на разяснителна среща по Програма LIFE

Предстои провеждането на разяснителна среща по Програма LIFE

С цел разширяване на обхвата на програма LIFE в България, са създадени  Регионални  звена за контакт (РЗК). РИОСВ-Русе е една от шесте инспекции в страната, която изпълнява функциите на РЗК. Звеното...

Повече

Директорите на екоинспекциите от РИОСВ – Русе и

Въпросът с изгаряне на следжътвените остатъци на територията на  Румъния  обсъдиха директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова  и  Йоана Попеску, директор на  Агенцията за околна среда в Гюргево. Те се...

Повече

Изгарянето на стърнищата и замърсяването на въздуха в Русе ще

По предложение на директора на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова, по време на срещата Българо-румънската земеделска група в Областна администрация – Русе, ще бъде дискутиран въпросът за изгаряне на следжътвените остатъци....

Повече

Съставен е акт на млекопреработвателно предприятие в с. Ситово

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на млекопрeработвателното предприятие в с. Ситово, собственост на „Интер ЕС 2000“ ЕООД. Контролната проверка по изпълнение  на дадено предписание в предходен...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия