Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Смесената колония чапли в Защитена местност „Остров Пожарево” е в

Смесената колония чапли в Защитена местност „Остров Пожарево” е в много добро състояние

Смесената колония, състояща се от голям корморан, нощна чапла, гривеста чапла и малка бяла чапла е в много добро биологично състояние. Това установиха експерти на РИОСВ-Русе при съвместна проверка със...

Повече

Добавен е режим в заповедта за обявяване на Защитена

Добавен  е режим в заповедта за обявяване на Защитена местност „Суха река”

Със заповед на министъра на околната среда и водите се въвежда нов режим в  заповедта за обявяване на Защитена местност (ЗМ)„Суха река”, чиято територия попада в границите на контрол на...

Повече

3 D макети ще показват местообитанията на защитени видове в

3 D макети ще показват местообитанията на защитени видове в ПР „Сребърна”

 Два 3 D макета ще показват характерните особености на Поддържан резерват „Сребърна” – местообитания, гнездовите колонии на къдроглавия пеликан, немия лебед, корморани и чапли, движението на водните маси, връзката на...

Повече

Доставено е оборудване и консумативи за мини-лаборатория в ПР „Сребърна”

Доставено е оборудване и консумативи за мини-лаборатория в ПР „Сребърна”

 В изпълнение на „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96), финансиран по...

Повече

Експерти на РИОСВ-Русе отгледаха три невръстни синигерчета

Експерти на РИОСВ-Русе отгледаха три невръстни синигерчета

Двама експерти по биологично разнообразие отгледаха три екземпляра от защитения вид голям синигер (Parus major). Гнездото на пилетата пострада от лятна буря в гр. Русе, в края на месец юни....

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

ПР Сребърна

Галерия