Вие сте тук:

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Министерството на здравеопазването обявява XII-то издание на Националния

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на здравословния начин на живот...

Повече

Не са регистирани превишения на нивата на специфични органични замърсители

Не са регистрирани превишения на нивата на органични замърсители в западните жилищни части на град Русе през изтеклата седмица. Това показват данните от извънредните измервания на качеството на атмосферния въздух...

Повече

Закон изисква въвеждане на видеонаблюдение в големи и средни горивни

Изменение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) вменява на операторите на средни и големи горивни инсталации с топлинна мощност по-голяма от 20 мегавата да монтират система за видеонаблюдение...

Повече

Картирани са всички вековни дървета на територията на РИОСВ-Русе

Картирани са всички вековни дървета на територията на РИОСВ-Русе

Всички вековни дървета в териториалния обхват на РИОСВ-Русе са картирани. Дейността приключи в началото на седмицата и се реализира по проект на Министерството на околната среда и водите.  С помощта...

Повече

Отчетени са превишения на фини прахови частици вследствие на горивните

 Минимални превишения на средноденонощната норма на фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10 ) са отчетени от АИС „Възраждане“ в гр. Русе на 24 октомври. Измерената средноденонощна стойност  на ФПЧ10 е  51.55...

Повече

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе е регионален орган на Министерството на околната среда с предмет на дейност: опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане; опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства; екологосъобразно изграждане на селищната околна среда; управление на отпадъците; опазване на биологичното разнообразие и защитените територии; опазване на горските екосистеми; експлоатация на Националната система за екологичен мониторинг; събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.

 

РИОСВ Русе

 

srebarna lake banner 510

България в Юнеско

Галерия