Отпадъци

НОВО: От 31.03.2020 г. съгласно изискванията на чл. 22, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация, изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща, не по-късно от деня на натоварване, копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12.

В случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3010 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, следва заедно с Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 да се  изпраща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща, не по-късно от деня на натоварване, декларация по образец съгласно приложение № 51, с която се декларира, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка. Приложение № 51 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публич­ни регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 2014 г.; изм., бр. 51 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2019 г,изм. и доп. ДВ, бр 30/2020г.)  може да изтеглите от интернет страницата да изтеклите от тук(РИОСВ-Русе-Административни услуги-Формуляри- Декларация Приложение № 51 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публич­ни регистри (обн., ДВ, бр. 51 от 2014 г.; изм., бр. 51 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2019 г.)

При установяване от страна на контролните органи, че изискването за състава на транспортираните отпадъци от пластмаса и хартия и съдържанието на други материали, примеси  или замърсители в конкретната пратка надхвърлят десет тегловни процента, превозът ще се класифицира като незаконен, по смисъла на чл. 2, параграф 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.

Във връзка с гореописаното, следва да изпращате документите на ел. адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Съгласно чл. 16 от Регламент ЕО 1013/2006 г. и условията по съгласията, издадени по нотификации за трансграничен превоз на отпадъци, нотификаторите / лицата, свързани с трансграничния превоз/, следа да изпращат информация - Приложение I Б от Регламента, както следва: 3 дни преди началото на всеки превоз, 3 дни след получаване на отпадъците в съоръжението за оползотворяване или обезвреждане и не по-късно от 30 дни след завършване на окончателната операция по оползотворяване или обезвреждане и не по-късно от една календарна година, след получаване на отпадъците от съоръжението, освен ако не е посочен по-къс срок от заинтересованите компетентни органи.

Приложение I B, заедно с описните и писмено потвърждение за получени отпадъци и сертификат за оползотворяване от съоръженията, следва да се изпращат на ел. адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .


 Списък на издадени разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г., доп. и изм. ДВ, бр. 1/2019 г.) на исталации за изгаряне и инсталации за съвмесно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет, по малък от два тона на час... отвори

 

Настъпили съществени изменения и зададени срокове за изпълнение в изменения и допълнен ЗУО (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.

(4) (В сила от 14.07.2014 г.) Разплащанията по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Изискването по ал. 4 не се прилага за разплащания към физически лица, когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година.

Забележкиот Преходни и заключителни разпоредби на ЗУО:

 § 64. Неприключилите към влизането в сила на този закон процедури по издаване и изменение на разрешения и регистрационни документи се прекратяват, когато заявените площадки за дейности с отпадъци не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, а платената такса се възстановява по искане на заявителя.

§ 66. (1) В 24-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 и подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган., към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т. 9 и 10, съответно по чл. 78, ал. 4, т. 3 и 5. Компетентният орган се произнася по реда и в сроковете по глава пета, раздел I, съответно раздел II.

(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, когато площадката/площадките за извършване на дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.

(3) В случаите по ал. 1, когато площадката/площадките не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 и не е подадено заявление, разрешението, съответно регистрационният документ, запазват действието си в срок до 24 месеца от влизането в сила на този закон.

(4) В случаите по ал. 3, когато разрешението или регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, компетентният орган изменя служебно разрешението, съответно регистрационния документ, като заличава площадката/площадките, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.

(5) В тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 3 лицето е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките.

Чл. 69. (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Към заявлението по издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС, представят банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.

Забележка:

§ 65. (1) В 12-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1, представят подновена банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка.

(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1 за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, предоставят банкова гаранция в размер съгласно чл. 69, ал. 2.

(3) При неизпълнение на разпоредбата по ал. 2 разрешението по чл. 67, ал. 1 на лицето, извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС.

 (6) В 14-дневен срок от представянето на банкова гаранция по ал. 1, оригиналът на старата гаранция се връща заедно с писмо за освобождаването й.

 

Справка за  периода от 2011 до месец март  2020 г.  съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискващи се при депониране на отпадъците.(ДВ, бр. 111, 27.12.2013 г.):

Регион  Русе; Община Бяла; Община Две могили; Регион   Разград; Регион  Силистра.

На основание чл. 30, ал. 2 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (ДВ, бр. 111/2013 г., изм. и доп., бр. 7/2017 г.), решенията по чл. 15, ал. 3 и 4 и чл. 25, ал. 8 и 9 се публикуват до 5 работни дни от тяхното издаване на интернет страницата на съответната инспекция.

Решение № 1/06.04.2015 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 3/23.11.2016 г.  г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 4/06.12.2016 г. за превеждане на средства на Община Силистра

Решение № 2/11.02.2017 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 5/13.09.2017 г. за превеждане на средства на Община Силистра

Решение № 6/16.09.2017 г.  за превеждане на средства на "ТЕЦ" - Русе

Решение № 7/20.09.2017 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 8/10.10.2017 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 9/10.10.2017 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 10-64/2017 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 11-64/09.03.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение №12-64/29.05.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили

Решение № 13-64/14.06.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 14-64/08.08.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение за отказ № О-1-64/05.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 15-64/30.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 16-64/30.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили 

Решение № 17-64/07.12.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили  

Решение № 18-64/21.12.2018 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 19-64/09.01.2019 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 20-64/30.01.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 21-64/03.05.2019 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 22-64/15.07.2019 г. за превеждане на средства на Община Разград 

Решение № 23-64/19.08.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 24-64/18.10.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 25-60/15.11.2019 г.  за превеждане на средства на Две могили

Решение № 26-60/04.02.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 27-64/04.02.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 28-64/13.04.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 0-2-64/22.05.2020 г. за отказ на Община Опака


Ново:  За улеснение на заинтересованите лица предоставяме образците на приложения  № № 5, 6 и 7 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. „За класификация на отпадъците”, обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., както и текста на  Наредбата.

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1 РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 - РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ  ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗПИТВАНЕ

Приложение № 7  към чл. 21, ал. 1 - УВЕДОМЛЕНИЕ

Важно: Актуализирана наредба въвежда нови образци за отчетите за дейности с отпадъци

Ежегодно до  10 март на текущата година задължените лица съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 53/2012 г.) следва да представят годишните си отчети за предходната година в Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС).

Образците за предоставяне на годишните отчети  са съгласно актуализираната Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. (ДВ № 51/20.06.2014 г.) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

За улесняване на задължените лица и осигуряване на ефектен достъп до информация, на интернет страницата на ИАОС, са публикувани образците на годишните отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им, в зависимост от дейностите с отпадъци. Информацията е публикувана на адрес: http//eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1.

 

Повече актуална информация можете да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околната среда и водите на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste.

Закон за управление на отпадъците - отвори

Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, обн. ДВ бр. 53/13.07.2012 г.

Допълнителни указания във връзка с издадени нови образци на решения

 Със заповеди № № РД – 178 и РД – 179 от 25.02.2013г. на министъра на околната среда и водите са одобрени нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ, бр. 53/2012г.), където е отразена промяна в условията.

В случай, че желаете да промените издадения Ви разрешителен/регистрационен документ във формата на новите образци, то следва да подадете заявление за изменение и допълнение на разрешението за дейности с отпадъци (образец № 3) на основание на чл. 73, ал. 2 от ЗУО във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Подаденото заявление ще се разгледа по реда и съгласно сроковете по чл. 73 на ЗУО.

 

Въпроси и отговори: 

  • Представяне на работни листи по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.) отвори
  • Прилагане на новия Закон за управление на отпадъците при издаване на разрешения за дейности с отпадъци отвори
  • Извършване на дейности с ОЧЦМ на пристанища за обществен транспорт отвори
  • Съхраняване на отпадъци на площадки за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) отвори

Информационна блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъците по чл. 33, ал. 4  отвори

Национална система на мониторинг на околната среда, Подсистема "Отпадъци"

Програми за управление на дейностите по отпадъците. Проекти, ръководства и указания по управление на отпадъците

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. изтегли

Ръководство за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците - отвори

Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци - отвори

Класификация на отпадъците

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - отвори

Актуализирани Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците отвори

Публичен регистър на лицата, притажаващи документи за извършващи дейности с отпадъци - изтегли

 

Регистър на   издадените решения по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) 2014 г. отвори

Регистър на издадените разрешителни документи за дейности с ОЧЦМ по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) 2014 г. отвори

Регистър на издадените  регистрационни документи по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012)  2014 г. отвори

 

Уведомления за издадени Разрешения по Закона за управление на отпадъцитe

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО -707- 03 от 19.05.2020 г. на  „САМ 2015” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 10 - ДО - 722 – 01 от 05.05.2020 г. на  „ДЕСТАН” ЕООД , съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-754-00/21.04.2020 г. на „ИНЕРТ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-753-00/20.03.2020 г. на „ПРЕМИУМ ПАРТС 94” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-752-00/11.03.2020 г. на „СИД ГРИЙН” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 617 – 03 от 11.02.2020 г. на  „ЕКОТРЕЙДМЕТАЛ” ЕООД , съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 689 – 01 от 28.02.2020 г. на  „СЕК ПАРТС” ЕООД , съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-751-00/17.02.2020 г. на „СЕК ПАРТС БГ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-750-00/06.02.2020 г. на „Управление на отпадъци” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 686 – 02 от 31.01.2020 г. на  „ТАБУН 2013” ЕООД , съгласно Закона за управление на отпадъците.


Архив на съобщенията за издадените Разрешителни документи: 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г., 2018 г. - 2019 г. 

 

Уведомления за издадени Регистрационни документи  по Закона за управление на отпадъцитe

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-РД-667-01/29.05.2020 г. на „САМ 2015“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 844– 00 от 26.05.2020 г. на   „МИРАЖ 2017” ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 843– 00 от 26.05.2020 г. на   „ЗОРНИЦА - С” ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 –  РД – 512 – 02 от 18.05.2020 г. на „МЕТАЛ РИК“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 842– 00 от 18.05.2020 г. на   „ПЕЛЕНТЕКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 841– 00 от 08.05.2020 г. на „МАКЛЕР КОМЕРС“ ЕООД за извършване на дейност по третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 840– 00 от 07.05.2020 г. на   „ТРЕЙД ТРАНС СИЛИСТРА” ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 839– 00 от 05.05.2020 г. на   „РУСТРАНС” ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 –  РД – 830– 01 от 04.05.2020 г. на „НИК-ТРАНС-90“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 837– 00 от 04.05.2020 г. на   „РУБИКОН ШИПИНГ” ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


 

Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-РД-492-01/27.04.2020 г. на „ПРОФАРМ ГРУП“ ООД за прекратяване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-РД-774-01/21.04.2020 г. на „МАКЛЕР КОМЕРС“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 836– 00 от 21.04.2020 г. на   ЕТ „ДЕЯ – ИВАЙЛО ЕНЧЕВ“ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 – РД – 835 - 00 от 13.04.2020 г. на   ЕТ „ИВАН ИВАНОВ М“ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 –  РД – 828 – 01 от 13.04.2020 г. на „Н и А Транс 2020“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 834– 00 от 13.04.2020 г. на   „КАРАМАН-1“ EООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 833– 00 от 13.04.2020 г. на   „РОЯЛ БИЛД“ EООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 832– 00 от 13.04.2020 г. на   „ИМПЕРИАЛ БИЛД“  ООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 831– 00 от 24.03.2020 г. на   „РЛГ БЪЛГАРИЯ“ ООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 830– 00 от 23.03.2020 г. на  „НИК-ТРАНС-90“ ООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-586-01/20.03.2020 г. на „РОАН 90“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-563-06/20.03.2020 г. на „СКАЛАР ЕКО“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-514-12/20.03.2020 г. на „ИНВЕСТ СТИЛ“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 829– 00 от 18.03.2020 г. на „ПЛАМПЕЛЕТ“ ЕООД за извършване на дейност по третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-РД-812-01/10.03.2020 г. на „Д КОСЕЙ“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10-РД-632-03/04.03.2020 г. на „Комуналефект сервиз“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-РД-744-01/11.03.2020 г. на „БИЛБОБУЛ“ ООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 828– 00 от 28.02.2020 г. на „Н и А Транс 2020“ ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 742 - 02 от 13.02.2020 г. на „ИНТИС“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 800 - 02 от 18.02.2020 г. на „НАУТИЛИУС“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-РД-609-01/11.02.2020 г. на „СЕТ ПИСИБИ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-РД-638-05/11.02.2020 г. на „ПОЛИТРАФИК“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 771 - 01 от 10.02.2020 г. на „МЕГАПАРТС“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ № 10 - РД – 826– 00 от 21.01.2020 г. на „ГРИЙН ПАРК ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 807 - 01 от 03.02.2020 г. на „АЛЕКС ТРАНС 2010“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 604 - 04 от 31.01.2020 г. на ЛУМАКС ТРАНС ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-РД-827/24.01.2020 г. на „ПЛАМ ОЙЛ“ ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-РД-562-01/15.01.2020 г. на „ЕДИСОН“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10-РД-825/02.01.2020 г. на „НОРДСТРОЙ“ ЕООД за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.


Архив на съобщенията за издадените Регистрационни документи:  2012 г. - 2013 г. - 2014 г. 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. 

България в Юнеско

Галерия