Вие сте тук: Контролна дейност

Месечни справки за контролна дейност

Отчет за осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец юли 2020 г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец юли 2020 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 185 проверки, от които 98 планови и 87 извънредни. Броят на проверените обекти е 156. В рамките на осъществения контрол са дадени 76 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ-Русе са съставени 19 акта.

От директора на РИОСВ-Русе са издадени: 12 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 14 200 (четиринадесет хиляди и двеста) лв. Издадено е едно писменно предупреждение на нарушител, при които е установено, че извършеното нарушение е маловажно и не е предизвикало вредно въздействие върху околната среда.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе през юни 11, от изхода на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)  към млекопреработвателно предприятие (МПП) в с. Липник, с оператор „Имдо” ООД, гр. Разград са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – дере, подхранващо с повърхностни води язовир „Липник“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Във връзка с установено замърсяване на водния обект е изготвено  наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция (ТМС) в размер на 52 лв, което е връчено на оператора.

Съгласно годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе от изход ПСОВ към МПП в с. Лъвино, с оператор „Борисов и син” ЕООД, с. Старо селище, Община Исперих са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник – дере, част от водосбора на р. Сенкьовица. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Във връзка с установено прекратяване на замърсяване на водния обект е изготвено предложение до Директора на РИОСВ-Русе за отмяна на текуща месечна санкция. Заповедта е връчена на оператора.

Във връзка с чл. 69в, ал.1 от ЗООС на 29.06.2020 г. от „Фазерлес” АД, гр. Силистра е постъпило писмо за временно спиране на производствената дейстност. При проверка на място, е съставен и връчен на оператора констативен протокол.  Изготвено е  предложение до Директора на РИОСВ-Русе за временно спиране на текуща месечна санкция, във връзка прекратяване на производствената дейност на дружестовото, формираща отпадъчни води, замърсяващи воден обект – р. Дунав. 

През юли от изход ПСОВ към „Биовет“ АД – клон Разград са взети проби отпадъчни води, преди заустването им в река Бели лом. След анализ, Регионална лаборатория-Русе с писмо е представила протокол от изпитване с резултатите. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция, във връзка с намаляване на замърсяването на водния обект  - от 1943 лв. на 1427 лв., която е връчена на оператора.

В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе от изход ПСОВ към „Пилко“ ЕООД, гр. Разград са взети проби отпадъчни води, преди заустването им във водоприемник „сухо дере“. След анализ, Регионална лаборатория-Русе е представила протокол от изпитване с резултатите. Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ-Русе за намаляване на текуща месечна санкция, във връзка с намаляване на замърсяването на водния обект от 133 лв на 36 лв., която е връчена на оператора.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и имуществени санкции са 9 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 2 144 лв. От НАП са преведени от месец юни 1 079,49 лв. и са събрани 220 лв. по наказателни постановления.

От получените суми през месец юни, на общините през месец юли са преведени 6 549, 29 лв. Най –голяма сума е получила Община Силистра – 4 492, 80 лв.

За периода е постъпила една жалба, отнасяща се за междусъседски взаимоотношения в жилищен блок. Препратена е по компетентност до община Разград.

За периода 01.07.2020 г. до 31.07.2020 г. са постъпили общо 92 броя сигнали, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на РИОСВ – Русе. По всички сигнали са предприети действия. От тях 23 са препратени по компетентност; 14 са основателни; 53 са неоснователни. По два от сигналите предстоят проверки, които ще се осъществят през месец август.

За проблеми на територията на община Русе са постъпили 67 сигнала; за община Силистра – 2; за община Разград - 5, за община Сливо поле – 5, за община Кубрат-5; за община Бяла – 2 и за общините Лозница и Иваново по 1.

По един от сигналите – относно запалено Регионално депо-Разград е извършена проверка и е съставен АУАН.

Прави впечатление увеличаване на броя сигналите, като основно са визирани опожарявания на сметища и контейнери за битови отпадъци.

Общо сигналите са били в следните направления:

-          неприятни миризми;

-          нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/нерегламентирано изгаряне на отпадъци;

-          запалени сметища;

-          птици в безпомощно състояние/паднало гнездо;

-          наличие на умрели езерни раци и зелено оцветяване в язовир Бели Лом

-          нерегламентирани дейности с в пункт за ОЧЦМ и ИУМПС.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основни акценти в работата през месец юли са проверки по годишния план, по постъпили сигнали, по изпълнение на предписания по Закона за управление на отпадъците, проверки за чистотата на населени места, и по разпореждане на Върховна административна прокуратура.

Друг акцент в работата, бе извършването на проверки на площадка за отпадъци в гр. Русе, експлоатирана от „Еко трейдинг къмпани“ ООД, съгласно указания от МОСВ.

Превантивен контрол

През отчетния период продължи работата по провеждане на процедурата по ОВОС за ИП за „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин” с местоположение УПИ XXVII-41 - за пристанище и друг вид производствен ,складов обект, УПИ V-89 за друг вид производствен, складов обект по плана на село Айдемир, община Силистра. Проведено е обществено обсъждане и заседание на Експертния екологичен съвет, като предстои постановяване на Решение от страна на Директора на РИОСВ-Русе.

През месец юли е финализирана процедурата по ОВОС за ИП „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”. Проведено бе заседание на експертния екологичен съвет и бе постановено Решение № 2-2/2020 г. на директора на РИОСВ-Русе с разпоредителна част „одобрявам“. Решението е получено от възложителя и е оповестено на таблото за обяви в сградата на РИОСВ-Русе, на интернет страницата на инспекцията и в Публичния регистър на процедурите по ОВОС в регламентираните срокове.

По отношение на текущите процедури по ЕО:

Внесеният през предходния отчетен период Доклад за оценка на съвместимостта (ДОСВ) на Общия  устройствен план на Община Две могили е оценен с положителна оценка.

Tекущ контрол

През месец юли 2020 г. продължи изпълнението на плана за контролната дейност на инспекцията.

Проверки по сигнали и жалби на граждани: 20.

–        Осъществен е контрол на общински администрации за изпълнение на общинските програми по управление на отпадъците, лица осъществили трансграничен превоз на отпадъци, като са извършени 40 планови и 45 извънредни проверки.

        – Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната         експлоатация на пречиствателните съоръжения – 10 планови.

–        Проверки емисионен контрол на източници на вредни емисии в атмосферния въздух – 1 планова.

–        Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 7 планови.

–        Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 11 бр. за 17 екземпляра.

–        Проверки по Закона за защитените територии – 1 планова проверка и 31 проверки на ПР „Сребърна”.

–        Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 5 извънредни и 1 планова проверки

–        Проверки по Закона за лечебните растения – 7 планови проверки.

Засилен последващ контрол 

През периода са осъществени 19 проверки по изпълнение на предписания. Съставени са седем акта за установяване на административни нарушения (АУАН) за неизпълнение на дадени предписания, като 5 са по Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 2 по Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Голяма част от предписанията, основно за почистване на населени места от натрупани отпадъци са изпълнени.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

 Атмосферен въздух и шум

През месец юли 2020 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра,  не отчитат дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10 мкр. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски. Данните от пункта за мониторинг на територията на 2-ра РС ПБЗН Русе, както и тези от пункта за собствен мониторинг на „Монтюпе” ЕООД, не отчитат превишения на нормираните органични замърсители.

През отчетния период в РИОСВ-Русе са получени сигнали на жители от различни квартали на град Русе за неприятни миризми. При извършени незабавни обходи в районите, от които са получавани сигналите, експерти на инспекцията не са потвърждавали наличието на миризми. Част от сигналите бяха за наличие на специфичната за производството на „Монтюпе“ ЕООД миризма. При извършена проверка на място е констатирано, че натоварването на производствената дейност е силно ограничена, като от 27.07.2020 г. същата е спряна за профилактика и ремонт.

През отчетния период са извършени 10 планови проверки, като три са комплексни проверки по компонети и фактори на околната среда. Извънредните проверки са 3, като една е по постъпил сигнал и две са за участие в ДПК. При проверките са данени общо 13 предписания. Не са съставени АУАН за нарушения на ЗЧАВ.

През месец юли 2020 г., в изпълнение на годишния график на МОСВ за извършване на емисионен контрол на организиваните източници на емисии е извършено контролно измерване на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от Котел към инсталация за преработка на дървесина, с оператор „Гораинвест“ АД. Резултатите не отчитат превишения на нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в Наредба № 1/2005 г.

През месеца в РИОСВ – Русе са постъпили 8 Доклада на оператори, за извършени Собствени периодични измервания (СПИ), и два месечни доклада на оператори, извършващи Собствени непрекъснати измервания (СНИ).

Шум

През месец юли са извършени седем планови проверки с измервания на следните обекти: „Пилко“ ЕООД птицекланица; „Интер Ес“ ЕООД, „Авалон индъстри“ АД, „Жити“ АД, „Фазан“ АД, „ВСТ Кинематикс България“ ЕООД, „Първи май“ АД. Постъпили са осем доклада за извършени собствени измервания на нивата на шум от „Свинекомплекс Юделник“ АД, „Амилум България“ ЕАД,  ПК „Зора“ (в изпълнение на предписание от 2019 г.), Депо Силистра, „Труд“ АД, „Авис“ ЕООД - пл. Завет, „Оргахим Резинс“ АД, „Оргахим“ АД, „Ел Джи 15“ ЕООД. При проверката на данните не са установени превишения.

Изготвено е едно становище по фактор „шум“ за задание за определяне обхвата и съдържанието на ДОВОС на ИП „Изграждане на депо за опасни отпадъци на Грийнбърн“ ЕООД“.

Води

През месец юли 2020 г. са извършени общо 20 бр. контролни проверки, както следва:10 бр. планови и 10 бр. извънредни.

5 бр. от плановите проверки са с пробонабирания на отпадъчни води (ГПСОВ-Бяла, „Фишери 2009” ООД, колектори в гр. Тутракан, „Булагротрейд-частна компания” ЕООД, „Фешко-ФСК” ООД) и 1 бр. извънредна за повторно пробонабиране на РПСОВ-Силистра. Взето е участие в 1 бр. екипна проверка.

На операторите са дадени общо 11 предписания.

През отчетния период е съставен 1 бр. АУАН на „Калатея” ООД, съгласно чл 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ и е издадено от Директора на РИОСВ – Руе наказателно постановление за налагане на имуществена санкция в размер на 3 000 лв.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда, през периода от Директора на РИОСВ-Русе са издадени:  наказателно постановление за налагане на текуща месечна санкция (ТМС) за замърсяване на воден обект;  заповед за отмяна на ТМС; заповед за времено спиране на ТМС и две заповеди за наламяване на ТМС.

През месец юли в РИОСВ-Русе са постъпили сигнали както следва:

Във връзка с получени указания на 15.07.2020 г. от ОД МВР – Разград за извършване на съвместна проверка на територията на гр. Разград и  постъпило в РИОСВ – Русе писмо на ОД МВР – Разград с вх. № АО-2649-/2/ от 17.07.2020 г. за изпълнение на указания на Районна прокуратура – гр. Разград, от представители на РИОСВ – Русе, БДДР – Плевен, РЛ – Русе и ОД на МВР – Русе са проверени следните обекти: 

 • Градска пречиствателна станция за отпадъчни води /ГПСОВ/ - Разград. Установено е, че пречиствателната станция е в техническа и експлоатационна изправност.

 Пречистената вода постъпва в открит канал, преминаващ в непосредственна близост до контактен шестсекционен резервоар, предвиден за обеззаразяване с хлор при необходимост.

Към момента на проверката, в шестте секции на резервоара, е установено наличие на мътна вода  до ниво, непозволяващо преливането им към изходящия канал. Саваците към всяка секция са в затворено състояние. По получена информация на място, наличните води са дъждовни, а запълнените секции подлежат на периодично почистване. За целите на почистването се използва специализирана техника - Спартак, чрез която водите се насочват към вход ПСОВ за пречистване, средно веднъж на два месеца.,

След пречистване отпадъчните води заустват в река Бели Лом, за което „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – гр. Разград има издадено Разрешително за заустване  /РЗ/ № 13140011/2007 год., изм. с Решение № 844/2012 г.

При проверката, от представител на Регионална лаборатория – Русе към ИАОС са взети 2  проби отпадъчни води, съответно от вход и от изход ГПСОВ. При мястото на заустване в реката не са констатирани видими замърсявания. Осигурена е проводимост, но е обрасла с храстовидна и дървестна растителност.

- Обходено е мястото на заустване на отпадъчни води в река Бели Лом, от заводската ПСОВ на „Биовет“ АД – клон Разград.  Установено е, че заустващия поток отпадъчни води (смесен поток, пречистен в ПСОВ) е видимо бистър с бледожълт оттенък.  В реката се наблюдава запенване от пречистените води, което след 10 – 15 м след точката на заустване се размива.

На приблизително 200 м. от точката на заустване на Биовет има наличие на паднали клони в речното легло, които са предпоставка за намаляване на проводимостта на реката.  От представител на Регионална лаборатория – Русе към ИАОС са взети  еднократни проби отпадъчни води от точка на заустване /ТЗ/ № 6, съгласно  издадено Комплексно разрешително №10-Н1-И1-А9/2019 год. на дружеството.

- Извършен е оглед на мястото на заустване на отпадъчни води от бетонов възел, експлоатиран от „Водстрой“ АД – гр. Разград. Дружеството има издадено Разрешително № 13740052/17.01.2012 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Заустването на производствените отпадъчни води в ТЗ № 1 се осъществява посредством бетонов канал във водоприемник – водослив/дере, десен приток на р. Бели Лом. Установен е минимален отток отпадъчни води /бистри/ във водоприемника. По заустващото съоръжение /канал/ се наблюдава задържана утайка, характерна за производствената дейност на обекта. Към момента на проверката, дерето е с осигурена проводимост.

-  Извършен е обход на река Бели Лом след края на регулацията на с. Дряновец, От представител на Регионална лаборатория – Русе е взета проба повърхностна вода от реката.                  

В Сигнал с вх. № С-252/10.07.2020 г. се съобщава са смъртност на езерен рак в яз. Бели Лом. Извършена  е съвместна проверка с БДДР, ИАРА, „Напоителни системи“ ЕАД. В  язовира от месеци не е постъпвал приток на вода, поради настъпило засушаване и минимално количество валежи в района.  Недостатъчното му подхранване с прясна вода е причина за гнилостни процеси на водорасли и оцветяване на водата. При проверката са забелязани черупки от раци, но не е намерен годен екземпляр са изследване. В района няма източници на промишлени отпадъчни води, които да заустват в язовира.

Получен е сигнал в РИОСВ-Русе с вх. № С-290/23.07.2020 г. за разлив на нефтопродукти в района на с. Бръшлен. Сигналът е препратен по компетентност на БДДР и на Агенция „Морска администрация“.  От страна на агенцията е направен оглед и извършен анализ на движението на кораби, преминаващи през района на замърсяването. Дирекция „Речен надзор“ не може да изрази категорично становище, че замърсяването е от корабоплавателна дейност по р. Дунав.

В сигнал с вх. № С-304/23.07.2020 г. се съобщава за наблюдаване на зелено петно по водите на яз. Бели Лом. Извършена  е съвместна проверка с БДДР, ИАРА, „Напоителни системи“ ЕАД. В  язовира от месеци не е постъпвал приток на вода, поради настъпило засушаване и минимално количество валежи в района.  Недостатъчното му подхранване с прясна вода е причина за гнилостни процеси на водорасли и оцветяване на водата.

В района няма източници на промишлени отпадъчни води, които да заустват в язовира.

 На 28.07.2020 г. в РИОСВ-Русе e постъпил сигнал с вх. № С-305/28.07.2020 г. за замърсяване на р. Дунав. Съобщава се, че от тръба под Дунав мост изтича тъмна вода. Уведомен е ВиК оператора на гр. Русе. От негова страна е направена проверка и е потвърдено изпускане на нефтопродукти от Колектор „България“ в р. Дунав. Не са установени следи от замърсяване в ревизионните шахти, разположени по колектора и не може да се даде категорично становище за източника на замърсяване (вероятно, моментно са изпуснати непречистени отпадъчни води). Взети са проби от водите на колектора. Приложени са протоколи от извършен анализ.

Нa 29.07.2020 г. в сигнал с вх. № С-309/29.07.2020 г. се съобщава за наличие на мазни петна по р. Дунав от тръбата на заустване отпадъчни води на „Астра биоплант“ ЕООД. Направен е обход и оглед на пристанище в с. Ряхово, общ. Русе, където по брега се забелязва лека опалесценция и по основното течение се забелязват следи от субстанция, наподобяваща шрот. При оглед в района на отвеждащ канал на битово-фекални отпадъчни води в гр. Мартен не са налични замърсявания.

Почви

През месец юли са извършени две проверки по изпълнение на годишния план на РИОСВ-Русе на „Верус 28 ЕООД и „Иридис” ЕООД.

Експертът е участвал в проверки по чистотата на населените места в общините Тутракан, Дулово, Силистра.

Бил е координатор на поверки по изпълнение на условията по КР на „Пилко“ АД- площадки в село Киченица и село Липник.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени 24 проверки – 8 планови и 16 извънредни проверки.

Единадесет от проверките са по сигнали за 17 броя екземпляри в безпомощно състояние. Два от екземплярите са от вида черен бързолет (Apus apus),  един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua), пет екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia), един екземпляр от вида обикновена чинка (Fringilla coelebs), три екземпляра от вида градска лястовица (Delichon urbica), два екземпляра от вида чухал (Otus scops), един екземпляр от вида горска ушата сова (Asio otus) и един екземпляр от вида червеногърба сврачка (Lanius collurio) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) е предаден на Регионален исторически музей – гр. Русе за препариране.

Във връзка с подаден сигнал за отсичане на дървесна растителност, разположена на скален откос и безпокойство на колония от бързолети в землището на с. Пепелина е извършена една извънредна проверка. Действително на място е установено, че е премахвана дървесна, храстова и тревна растителност. Премахнатите дървета са около 5 броя, на млада възраст, предимно от инвазивни видове – айлант и акация, а не както е посочено в сигнала 40 бр. на възраст 50 г. На скалния откос е поставена катераческа екипировка (въжета за спускане). Не е установено дали колонията от бързолети е била подложена на безпокойство. Сигналът е неоснователен. Изпратено е писмо до сигналоподателя в което се разясняват констатациите от направената проверка на място. За поставянето на катераческа екипировка е депозирано уведомление в РИОСВ-Русе. Същото е разгледано и за него е била започната процедура по преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с предмета и целите на опазване в защитени зони „Ломовете”.

Извършени са шест планови проверки на пунктове за изкупуване на билки, намиращи се в гр. Ветово, гр. Сеново, общ. Ветово, с. Севар, гр. Кубрат, общ. Кубрат, с. Брестовене, общ. Завет, при които не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Една планова проверка е направена на Община Исперих за издадени позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения не са констатирани.

През месеца не са регистрирани книги за билки, както и не са организирани нови билкозаготвителни пунктове.

Извършени са четири извънредни проверки на физически лица, размножаващи екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр. 77/2002 г.).

Издадени са 19 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Извършена е една планова проверка по поставени условия, в издадено от Директора на РИОСВ-Русе решение за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с предмета и целите на опазване в защитени зони. Проверката е за Горскостопански план за гори, собственост на Община Исперих за 2014-2023. При проверката се установено, че по плана продължава да се работи, като част от предвидените горскостопански мероприятия вече са извършени. Планът все още е в сила и не е изтекъл. Нарушения не са констатирани.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”, които за месеца са 31. Извършена е една проверка на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии – ПЗ „Орлова чука” – с. Пепелина, общ. Две могили. При проверката не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентиран в съответната заповед за обявяване.

Отпадъци

През отчетния период са извършени общо 85 проверки: 40 планови и 45 извънредни, от които 17 – по изпълнение на предписания, 4 по сигнал,  9 по писмо на МОСВ, 1 във връзка с процедури по издаване на документи по ЗУО, 1 – по документи и 13 – по писмо на ВАП.    Дадени са 35 задължителни предписания. Приоритетно през месец юли са извършени проверки по Заповед  № РД-128/2020 г. на Министъра на околната среда и водите, ВАП за наличие на нерегламентирани сметища и замърсяване на речни легла и прилежащите им територии, по Регламент 1013/2006 г.

В изпълнение на заповедта на министъра на околната среда и водите по чл. 59, ал. 2 от ЗУО, на 7 фирми бяха дадени през месец юни писмени предписания. Четири дружества са заплатили дължимите продуктови такси през юли.

В изпълнение на Заповед № РД-525 от 07.07.2020 г. на министъра на околната среда и водите, на 08 и 09 юли са извършени проверки на място с представители на МОСВ в общините Дулово и Силистра. За установено замърсяване на кмета на община Силистра е съставен АУАН. При ивършения последващ контрол, е съставен втори АУАН за неизпълнение на дадено предписание. За резултатите от изъвършените проверки са представени доклади в МОСВ.

През юли експерти от отдел „УООП“ са съставили 18 бр. АУАН, като 16 бр. са за нарушение на разпоредбите на ЗУО и 2 бр. по ЗООС. Три от тях са на кметове на общините: Тутракан, Исперих и Силистра, за непредприети мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и образуването на незаконни сметища, три на юридически лица: „Еко трейдинг къмпани“ ЕООД /2 АУАН/ и „Класик 2000“ ЕООД. За периода са издадени четири НП на стойност 18 000 лв. и едно писмено предупреждение, за нарушение на разпоредбите на ЗУО и ЗООС, касаещи управлението на отпадъците.

Експерт от направлението е бил водещ на екипна проверка на  „Експрес сервиз” ООД -  по фактор- отпадъци на околната среда и дирекция „ПД“.

През периода са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците – ЗУО;
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по ЗУО;
 • доклад до МОСВ за информация относно наличие на нерегламентирани сметища на територията на община Силистра;
 • писма до оператори на фирми, извършващи дейности с отпадъци, относно предостяване на документи, свързани с отчетността;
 • информация до МОСВ,относно натрупани отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;
 • доклад във връзка с извършена проверка на „Еко Трейдинг Къмпани“ ЕООД, площадка гр. Русе;
 • справка до МОСВ за второ тримесечие, за МРО.

В РИОСВ-Русе през юли са постъпили 5 сигнала, отнасящи се за нерегламентирано третиране и горене на отпадъци. По 4 от сигналите са извършени проверки на място, като е установено, че са основателни. По един предстои проверка. Описаните сигнали визират извършване на нерегламентирани дейности с битови отпадъци, ИУМПС и ОЧЦМ.

            В изпълнение на Заповеди с номера РД-108/08.02.2019 г. и РД-128 от 10.02.2020 г.на министъра на околната среда и водите, експерти на РИОСВ – Русе са проверили 26 кметства за чистота на населените места и на речни дерета и корита. Установени са замърсявания в общините Тутракан, Исперих и Силистра, за които са съставени три АУАН.

Химикали

През отчетния период са извършени две самостоятелни планови проверки на ЕТ „Арко-Иван Пенев“, дестилерия за етерични масла в с. Крояч, Община Лозница и „Добрев-Н“ ЕООД. цех за производство на обувки в с. Езерче, Община Цар Калоян. Дружествата са проверявани относно спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. На един от операторите са дадени три предписания. Не са установени нарушения и съответно не са съставяни АУАН.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са проведени 10 бр. проверки, съгласно плана за контролна дейност, от които:

 • 4 броя по мерки и условия, постановени в Решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС,
 • 2 бр. относно правно действие на постановени в Решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и
 • 4 броя проверки на главни архитекти на общини (във връзка с разпоредбите на чл. 21 от Наредбата за ОВОС).

Съгласно плана за контролна дейност на РИОСВ-Русе за 2020 г. проверките са заложени да се осъществят чрез посещение на място, но предвид обявената извънредна епидемиологична обстановка, две от проверките на главни архитекти на общини са извършени по документи, а останалите 8 проверки са извършени по план - чрез посещение на място.

При проверките не са устовени нарушения и не са давани предписания. За 2 от ИП е установено, че не е започнала реализацията им и съгласувателните Решения са изгубили правно действие.

Извършени са 2 бр. извънредни проверки:

 • 1 бр. по внесена информация за преценяване на необходимостта от екологична оценка. Установено е одобряване на ПУП-ПЗ от кмета на общината без да е издаден и влязъл в сила съгласувателен адмнистративен акт по реда на Глава шеста от ЗООС. Съставен е констативен протокол, не са предприети последващи действия, тъй като Кмета на общината отмени неправомерно издадената Заповед за одобряване на ПУП-ПЗ.
 • по постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. За обекта има издадено разрешение за строеж. Не са устовени нарушения и не са давани предписания.

През месец юли експерти от дирекция ПД са участвали в 3 държавни приемателни комисии.

Комплексни разрешителни

През месец юли са извършени 6 проверки на условията в КР на следните оператори: „Оргахим Резинс” АД – гр. Русе; „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД - гр. Русе;  „Биовет” АД - гр. Пещера, клон Разград; Община Силистра, Регионално депо за неопасни отпадъци; „Пилко” ЕООД - гр. Разград, площадка в с. Киченица и„Пилко” ЕООД - гр. Разград, площадка в с. Липник.

При проверките не са установени нарушения на условията в издадените на операторите КР, не са давани предписания и не са съставяни АУАН.

През месец юли е изготвено становище по процедура за актуализация на КР на „Новал 1“ ЕООД, нов оператор на инсталация с КР, със стар оператор „Икомет“ ЕООД, гр. Разград

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени четири контролни проверки по компоненти и фактори на околната среда, които съответстват на 8 проверки по компоненти и фактори: „Експрес Сервиз” ООД, гр. Русе (по фактор отпадъци и ПД), „Мегахим” АД - гр. Русе (по компонет въздух и фактор отпадъци), „Вестмакс” ЕООД, гр. София, база с. Красен, Община Иваново (по компонет въздух и фактор ОХВ), „Терабелла” ООД - с. Ряхово, Община Сливо поле (по компонети води и въздух). При проверките са дадени общо 9 броя предписания. Не са констатирани нарушения, не са съставяни АУАН.

СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на три предприятия, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са две предписание със съответните срокове и отговорници. Не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

Експерт от направлението е взел участие в две държавни приемателни комисии.

В изпълнение на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси, е изготвен отчет за първо полугодие на 2020 г., във връзка с прилагане на законодателството по екологична отговорност и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества.

Изготвени са три вътрешни експертни становища по процедури за преценяване на необходимостта от ОВОС.

АУАН, НП и ПАМ     

1. „Ера 6“ ООД, гр. София, АУАН № 0002481/09.07.2020 г. – не е подадено уведомление за организиране на пункт за изкупуване на охлюви в село Сеслав – т.3.2 от Заповед № РД-361/09.04.2004 г., чл. 42, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие;

2. Д.С., гр. Тутракан, АУАН № 0001930/10.07.2020 г. – в качеството му на длъжностно лице - кмет на община, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето и почистването на отпадъци на нерегламентирани места и създаване на незаконни сметища – чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл.19, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците;

3. Т.Б., село Голямо Враново, общ. Сливо поле, АУАН № 0002496/10.07.2020 г. – в качеството му на длъжностно лице - кмет на община, не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето и почистването на отпадъци на нерегламентирани места и създаване на незаконни сметища – чл. 151, ал. 2, т. 6 във връзка с чл.19, ал. 3, т. 15 от Закона за управление на отпадъците;

4. „Класик 2000“ ООД, гр. София, АУАН № 0001731/10.07.2020 г. – дружеството извършва дейност по транспортиране на отпадъци, без да притежава необходимия регистрационен документ за осъществяване на тази дейност – чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

5. Е.А., село Голямо Враново, община Сливо поле, АУАН № 0002443/13.07.2020 г. – не е предал ИУМПС на площадки за събиране и съхранение или центрове за разкомплектоване – чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ИУМПС във връзка с чл. 133, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците;

6. А.Е., село Смирненски, община Ветово, АУАН № 0001931/13.07.2020 г. – не е осъществила контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци генерирани на територията на село Смирненски – чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците;

7. А.Х., град Глоджево, община Ветово, АУАН № 0002444/13.07.2020 г. – не е осъществила контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци генерирани на територията на град Глоджево – чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците;

8. И.Г., град Сеново, община Ветово, АУАН № 0001932/13.07.2020 г. – не е осъществила контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци генерирани на територията на град Сеново – чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците;

9. Б.Ш., гр. Исперих, АУАН № 0002094/14.07.2020 г. - не е изпълнил дадени предписания за представяне в РИОСВ на график за осъществявнето на почистване на установените замърсявания – чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

10. „Еко Трейдинг Къмпани“ ООД, гр. София, АУАН № 0002406/17.07.2020 г. – не е осигурило незабавен достъп и не е оказало съдействие на контролните органи – чл. 149, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;

11. „Еко Трейдинг Къмпани“ ООД, гр. София, АУАН № 0002095/17.07.2020 г. – не е изпълнило дадени предписания – чл. 119, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда;

12. Р.Д., село Просена, общ. Русе, АУАН № 0002445/20.07.2020 г. – не е осъществила контрол на дейностите с битови и строителни отпадъци генерирани на територията на град Сеново – чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците;

13. Ю.Н., град Силистра, АУАН № 0001732/23.07.2020 г. – не е предприел мерки за организиране почистването на констатирани отпадъци – чл. 19, ал. 3, т. 15 във вр. с чл. 151, ал. 2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците;

14. Ю.Н., град Силистра, АУАН № 0001933/28.07.2020 г. – не е изпълнил дадено предписание –чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

15. В.В., село Кошарна, АУАН № 1733/29.07.2020 г. – извършва дейности с ОЧЦМ, без да притежава разрешителен документ  - чл. 35, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 133, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците;

16. М.Ю., с. Цар Самуил, АУАН № 0001734/29.07.2020 г. – не е изпълнил дадено предписание – чл. 153, ал. 3 и ал. 4, във вр. с чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда;

17. Г.М., село Беловец, АУАН № 0002451/29.07.2020 г. – не е изпълнила дадено предписание – чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

18. Х.Б., село Белица, АУАН № 0002446/29.07.2020 г. - не е изпълнил дадено предписание – чл. 155, ал. 2, във вр. с чл. 166, т. 3 от Закона за опазване на околната среда;

19. Л.С., село Севар, АУАН № 0002447/29.07.2020 г. - не е изпълнила дадено предписание – чл. 113, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците;

Издадени Наказателни постановления

1. „Товарни превози” АД, гр. Силистра, НП № 30/13.07.2020 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО в размер на 7  000 лева – извършва дейности с отпадъци без разрешителен документ по Закона за управление на отпадъците.

2. „Делта текстил България“ ООД, гр. Русе, НП № 31/16.07.2020 г. – по чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗЧАВ в размер на 1 000 лева - не е представило в срок информация за оборудване с ФПГ;

 3. „Аристон – С“ ООД, гр. Русе, НП № 32/16.07.2020 г. - по чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗЧАВ в размер на 1 000 лева - не е представило в срок информация за оборудване с ФПГ;

 4. „М.О. Рисе“ ЕАД, гр. София, НП № 33/17.07.2020 г. - по чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗЧАВ в размер на 1 000 лева - не е представило в срок информация за оборудвване с ФПГ;

 5. ЕТ „Георги Петров - Камен“, гр. Перник, НП № 34/20.07.2020 г. - по чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗЧАВ в размер на 1 000 лева - не е представило в срок информация за оборудвване с ФПГ;

 6. „Химпрес РГ“ ООД, гр. Бяла, НП № 35/20.07.2020 г. – по чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ в размер на 200 лева – не е провело емисионен контрол, не е извършил СПИ на източниците на вредни емисии за периода 2018 – 2019 г.;

 7. „Алфа Клийн“ ЕООД, гр. Силистра, НП № 36/20.07.2020 г. – по чл. 44, ал. 1 във вр. с чл. 35, във вр. с чл. 8, ал. 2, т. 6, във вр. чл. 135, ал. 1, т. 1 от ЗУО в размер на 3 000 лева – не води отчетност на отпадъците;

 8. „Алфа Клийн“ ЕООД, гр. Силистра, НП № 37/20.07.2020 г. – по чл. 8, ал. 2 във вр. чл. 136, ал. 2, т. 7 от ЗУО в размер на 4 000 лева – не е предприело действия за предаване за обезвреждане на отпадъци в законоустановен срок;

 9. Ю.А., гр. Дулово, НП № 38/21.07.2020 г. – по чл. 19, ал. 3, т. 15 във вр. с чл. 151, ал. 2, т. 6 от ЗУО в размер на 4 000 лева – не е предприел мерки за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места и създаване на незаконни сметища;

10. „Калатея“ ООД, гр. Силистра, НП № 39/21.07.2020 г. – по чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ в размер на 3 000 лева – изхвърля отпадъчни води от производствена дейност в нарушение на емисионните норми определени за сектор „производство на млечни продукти“;

11. Ю.Н., град Силистра, НП № 40/22.07.2020 г. – по §7 от ЗЗТ в размер на 500 лева – не е извършил съгласуване на дейност в защитена територия;

12. „Хладилна база за дивечово месо“ АД, гр. Лозница, НП № 41/22.07.2020 г. - по чл. 34и, ал. 24, във вр. с чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗЧАВ в размер на 1 000 лева - не е представило в срок информация за оборудвване с ФПГ;

 Директорът на РИОСВ – Русе е издал 1 писмено предупреждения на нарушители, по съставени АУАН, при които е констатирано, че нарушенията са маловажни и не са с отрицателно въздействие върху околната среда.

Няма издадени Принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност

Околната среда

В резултат на осъществения контрол са почистени установените замърсени терени в населените места. Осигурен е отдалечен достъп за видеонаблюдение на Регионално депо – гр. Силистра.

През месец юли е извършено едно контролно измерване на организиран източник на вредни емисии в „Гораинвест“ АД – Русе, при което не са установени превишения на НДЕ, заложени в Наредба №1/2005 г.

Преустановено е замърсяването на водни обекти от дейността на един източник на база на извършения контрол на емитерите на отпадъчни води. При други два е установено намаляване на замърсяването на водните обекти.

През месеца е извършен изцяло годишния план за контрол на нивата на шум в околната среда от промишлени източници. При измерванията не са констатирани превишения.

И през месец юли нивата на следените показатели за качествато на атмосферния въздух в гр. Русе и гр. Силистра остават трайно ниски.

Бизнеса

През месец юли 2020 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, както следва:

139 писма по реда на Наредбата за ОС по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми, от които 5 указателни писма за последваща процудара по ОС;

 • 6 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, от които:

-  5 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

-  1 указателно писмо за последваща процудура по преценяване на необходимостта от ЕО;

-  5 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ОС;

 • 30 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 51 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от, в т.ч.:

-    13 писма до възложител за представяне на допълнителна информация;

-    14 писма за консултация с РЗИ;

-    3 писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал.1 от ЗООС;

-    12 писма до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до информации за преценяване на необходимостта от ОВОС;

-    5 писма до БДДР;

-    4 писма до ИАОС;

 • 5 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 мотивирано решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да се извърши ОВОС”;
 • 2 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 1 мотивирано решение по ОВОС с разпоредителна част „Одобрявам”;
 • 5 решения за прекратяване на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС, от които:

- 3 бр. на основание чл. 2а, ал. 5 от Наредбата за ОВОС;

- 2 бр. на основание чл. 56, ал. 1 от АПК;

 • 4 решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”;
 • 1 решение за прекратяване на започнала процедура по реда на Глава втора, Раздел II от Наредбата за ОС - на основание чл. 11, ал. 3 от Наредбата за ОС;
 • 28 писма-отговори до физически/юридически лица, общини, институции във връзка с ежедневната работа на Дирекция „Превантивна дейност”.

През отчетния период са издадени:

            - 1 решения за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци;

            - 1 решение за издаване на разрешение за дейности с отпадъци

- 2 решения за отнема на разрешения

            - 7 решения за изменение и допълнение на регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране/третиране на отпадъци;

- 3 регистрационни документа за събиране и транспортиране на отпадъци

- 1 решение за прекратяване на регистрационен документ

Заверени са 44 бр. отчетни книги за отпадъци на 23 оператора, утвърдени са 57 работни листи на 16 фирми, прекратени са 5 работни листа на  едно юридическо лице.

През периода е взето участие в заседания на единадесет ДПК за приемане на следните строежи: „Газоснабдяване на община Силистра“; „Разширение на транспортно –спедиционен терминал-нова сграда, водопроводно и канализационно отклонение и външно кабелно електрическо захранване“ на фирма „Ойрошпед“ АД – Русе; „Инсталиции за поризводство на битумни продукти с водопроводно отклонение“ на фирма„Полибитум“ ЕООД –Русе; „Склад за зърно в насипно състояние,  навеси за селскостопанска техника и разширение на съществуващ склад за инвентар“ на фирма „Семпе 2“ ЕООД – Разград; „Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежна ивица в района на жп прелеза на Речна гара в гр. Русе-първи, втори, трети, четвърти и пети етап /две комисии/;„Рибарник за развъждане и отглеждане на риба за търговски цели в с. Костанденец“; в три имота /три комисии/;„Автоснабдителна станция за светли горива и пропан-бутан/бензиностанция“ – гр. Мартен на фирма „Булмаркет ДМ“ ЕООД; „КОМПЛЕКС ХРЪЗГРАД И ХОТЕЛ – БЛОК 3“ в гр. Разград.

Обществеността

На 28 юли 2020 г. на пресконференция в гр. Силистра бе представен новият проект на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна" по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Проектът е  на стойност 8 532 373 лева, от които 85 % (7 252 517 лв.) са средства на Европейския фонд за регионално развитие и 15% (1 279 855 лв.) национално съфинансиране. В него са предвидени дейности като отстраняване на тиня, органичична маса и инвазивни растителни видове от езерото Сребърна, които се  прилагат за пръв път в защитената територия. Наред с това ще бъде изграден двукилометров нов канал в западната част на резервата, който цели възстановяване на условията за естествена циркулация на водата в езерото при преливане на река Дунав. В проекта се предвижда  изпълнение на консервационни мерки от плановете за действие на къдроглавия пеликан, големия воден бик и малкия корморан, включващи проучване на стари гнездови колонии и поддържащи дейности и др.

Традиционно РИОСВ-Русе се включва като партньор в  подготовката и реализацията на Международен ученически еко-форум „Сребърна 2020“. Тази година поради въведено извънредно положение форумът не е реализиран. Проведени са два национални  конкурса – за литературна творба и  рисунка под надслов  „Планетата Земя-безценен дар“. В надпреварата се включиха автори на 97 литературни творби от 20 града в страната и 144 рисунки от 27 града. РИОСВ-Русе представи материали, с които подпомогна наградния фонд и отличи със специални награди участниците в конкурсите, в трите възрастови групи. Отличените творби ще бъдат изложени във фоайето на екоинспекцията през месец септември 2020 г. 


 

Архив на месечните справки за първото шестмесечие на 2020 г. 

Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 - 2017 - 2018 г. - 2019 г. 

България в Юнеско

Галерия