Вие сте тук: Контролна дейност

Месечни справки за контролна дейност

Отчет за  осъществената контролна дейност от РИОСВ - Русе за месец юли 2019 г.

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност

През месец юли 2019 г. експертите от РИОСВ-Русе са извършили 142 проверки, от които  52 бр. съгласно Плана за контролната дейности и 90 извънредни.  Броят на проверените обекти е 128. В рамките на осъществения контрол са дадени 97 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. 

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и  и специализираната нормативна уредба са съставени 3 акта за установяване на административни нарушения (АУАН).

От директора на РИОСВ-Русе са издадени 2 бр. наказателни постановления (НП), с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 3 500 (три хиляди и петстотин) лв. 

Наложени са три броя текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС за замърсяване на водни обекти от дейността на оператори в общ размер на 3 741 лв., които са влязли в сила („Булгаротрейд ЧК“ ЕООД - 123 лв., „Имдо“ ООД - 169 лв., „В и К“ ООД – 3 449 лв.) . На оператора „Биовет” АД, клон Разград е намалена наложената текуща месечна санкция за неспазване на пределно допустимите концентрации (ПДК), определени в комплексното разрешително, от 4 004 лв. на 568 лв. Възобновена е текуща месечна санкция на „Каолин” АД, гр. Сеново, район Ветово по компонент атмосферен въздух.

Общо събраната сума от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции е 32 000 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 4 278, 83 лв.

От НАП са събрани и преведени през юли 819, 01 лв. по наказателни постановления.

През месец юли са преведени 5 941, 60 лв. на общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. От получените суми през юни, най-голяма сума през месец юли е преведена на община Разград в размер на 3 621,60 лв.

През месец юли в РИОСВ-Русе не са постъпвали жалби.

За периода от 01.07.2019 г. до 31.07.2019 г. са постъпили общо 61 сигнала, получени нa зеления телефон, по електронна поща и на централата на РИОСВ – Русе. Най-многобройни – 37, са тези, подадени на „зеления телефон“; 17 – са подадени на централа, останалите - по електронна поща. По всички сигнали са предприети действия. От тях 9 са препратени по компетентност; 21 са основателни; 31 са неоснователни. По 3 сигнала от предходния месец са извършени проверки през месец юли. Два от тях са основателни, един – неоснователен. За проблеми на територията на община Русе са постъпили 44 сигнала; за общините: Иваново – 2; Силистра – 2; Тутракан – 2; Ситово – 2; Разград- 2; Кубрат – 2; Самуил-1; Завет – 1;  Ценово – 1; Сливо поле – 1 и  Главиница - 1.

По сигнал в град Русе е извършена съвместна проверка с представители на община Русе, РЗИ, ОД на МВР и НАП на магазин и сервиз за турбо уредби. Дадените от РИОСВ-Русе предписания са изпълнени.

     Общо сигналите са били в следните направления:

-          неприятни миризми;

-          нерегламентирано изхвърляне на отпадъци/ нерегламентирано изгаряне на отпадъци;

-          птици/костенурки/таралежи в безпомощно състояние;

-          оцветени води в р. Дунав и р. Русенски Лом.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност

Основни акценти в работата през месец юли са изпълнение на годишния план за контролната дейност през 2019 г., проверки по Закона за управление на отпадъците по разпореждане на ВАП, изготвянето на становища и  участия в епизоотични общински и областни комисии във връзка с обявеното бедствено положение на територията на областите Русе, Разград и Силистра за наличие на африканска чума по свинете.

Превантивен контрол

По отношение на текущите процедури по ОВОС, през отчетния период:

- проведено е заседание на Експертен екологичен съвет за разглеждане на Доклад по ОВОС на ИП „Увеличаване капацитета на инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000 т/год биодизел на 100 000 т/год биодизел“. Издадено е Решение № 2-2/24.07.2019 г. с разпоредителна част „Одобрявам“.

- проведено е обществено обсъждане на доклад по ОВОС на инвестиционното предложение за „Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, община Ветово“.

- внесено е задание за обхват и съдържание на Доклад по ОВОС на ИП „Оборудване на шест броя съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на птици – бройлери, с капацитет 120 000 места за бройлери, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.10, 07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българка, община Силистра“. Предстои произнасяне от страна на РИОСВ-Русе.

Tекущ контрол

През месец юли е извършена проверка по изпълнение на мерките, заложени в Програмата на община Русе по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Извършени са седем планови пробонабирания на отпадъчните води на промишлени обекти.

Не малка част от проверките по Закона за управление на отпадъците са извършени съвместно с представители на ОД на МВР: Русе и Силистра, на промишлени обекти, заустващи в река Дунав, както и  на площадки за разкомплектоване на ИУМПС в трите области.

-          Проверки по сигнали и жалби на граждани: 26.

-          Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци –  6 самостоятелни планови; 4 участия в проверки по условия в комплексни разрешителни; 6 участия в комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда и 48 извънредни, от които 15 по писмо на ВАП на лица, притежаващи разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци и 2 ДПК.

-          Проверки във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната експлоатация на пречиствателните съоръжения – 7 планови и 1 извънредна.

-          Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда – 3.

-          Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни по КР – 4.

-          Разпореждания по сигнали за бедстващи защитени видове – 13.

-          Проверки по Закона за биологичното разнообразие – 1 извънредна - на физическо лище размножаващо екземпляри по чл. 70.

-          Проверки по Закона за защитените територии – 3 планови и 31 проверки на ПР „Сребърна”.

-          Проверки по Закона за лечебните растения: 5 планови, от които 1 на община за издадени позволителни за ползване на билки  и 1 извънредна проверки на пунктове за билки.

Засилен последващ контрол 

През отчетния период по изпълнение на дадени предписания са извършени 4 извънредни проверки. Всички дадени предписания са изпълнени в посочените срокове. Не са съставени АУАН за неизпълнение на предписания.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност

Атмосферен въздух и шум

През месец юли 2019 г. данните за качеството на атмосферния въздух, измерени в пунктовете за мониторинг в гр. Русе и гр. Силистра, не показват дни с превишения на среднодневните норми на ФПЧ10. Нивата на останалите замърсители, следени от пунктовете за мониторинг също остават трайно ниски.

Мобилната автоматична станция, извършваща контрол на КАВ на територията на Втора РС на ПБЗН в Източна промишлена зона, не е отчела превишения на специфичните органични замърсители – бензен, толуен и ксилен.

През отчетния период са извършени 6 планови проверки, като 5 от тях са комплексни (по компоненти и фактори на околната среда). Извънредните проверки са 6, като три от тях са по получени сигнали, взето е участие в една ДПК и една за съставяне на АУАН по ЗООС. Общо са дадени 8 броя предписания. Не са съставени АУАН за установени нарушения на ЗЧАВ.

На община Русе е извършена планова проверка по изпълнение на мерките, заложени в Програмата по чл. 27 от ЗЧАВ.

Във връзка с получени сигнали за неорганизирано замърсяване с прахови частици, експерти са извършили проверки на два обекта в с. Тръстеник, община Иваново и в гр. Русе. За установени нарушения, на операторите са дадени предписания за предприемане на мерки за ограничаване на неорганизираното замърсяване на атмосферния въздух.

Шум

Извършени са три планови проверки, съгласно годишния план на: „Олео протеин“ ЕООД, гр. Русе, „Ню сейлс“ ЕООД, гр. Русе и „А.Л.Филтър“ ЕООД. Измерените еквивалентни нива на шум при контролните проверки  не превишават граничните, съгласно  Наредба № 6/2006 г. за показателите за шум в околната среда.  Не са дадени предписания.

По постъпил сигнал от жители на с. Тръстеник е извършена извънредна комплексна проверка с измерване нивата на шум, излъчван от площадката на  ПК „Зора“ в с. Тръстеник.  Измерените еквивалентни нива на шум при контролната проверка превишават граничните. На оператора са дадени две предписания за коригиращи действия и е съставен АУАН.

            През месец юли са постъпили три доклада с резултати от собствени периодични измервания на нивата на шум от оператори с издадени комплексни разрешителни. Не са установени превишения на еквевалентните нива на шум.

Води

През месец юли 2019 г. са реализирани  общо 22 контролни проверки. От тях 15 са планови: 4 самостоятелни и 7 с пробонабирания (ГПСОВ-Главиница, „Астра биоплант” ЕООД, „Фишери 2009” ООД, „Фешко-ФСК” ООД, „Едрина” ООД, Колектор „Трети март“, „Оргахим Резинс“ АД). Участие е взето в пет планови комплексни по компоненти и фактори на околната среда, като на три от тях, експерт от направлението е бил водещ.

Извънредните проверки са седем, включително едно участие в ДПК за приемане на пречиствателна станция на млекопреработвателно предприятие в с. Искра, община Ситово, собственост на „Дестан“ ЕООД. На ГПСОВ-Русе е извършено и пробонабиране по молба на оператора.

На операторите са дадени общо 18 предписания.

През отчетния период не са съставяни АУАН.

Съгласно разпоредбите на чл. 69 от Закона за опазване на околната среда са издадени 3 Наказателни постановления („ВиК“ ООД – Русе, в размер на 3 349 лв., „Имдо“ ООД, в размер на 169 лв., „Булагротрейд частна компания“ ЕООД – Русе, в размер на 123 лв.)  и една Заповед за намаляване на ТМС от 4 404 лв. на 568 лв. на „Биовет“ АД-клон Разград).

Експертите от направлението са взели участие в 4 проверки по условия в комплексни разрешителни.

През месец юли са извършени три извънредни проверки, свързани със сигнали за замърсяване на водни обекти.

Изготвени са две вътрешни становища по процедури по Глава шеста на ЗООС. Съгласно дадени указания от Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ е допълнена информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите.

           1. За постъпил сигнал за наличие на замърсяване на опашката на яз. „Липник“, област Разград, придружен със снимков материал е извършена проверка на място с представител на Община Разград. Не са констатирани замърсявания и отлагания - замърсяването е било краткотрайно. Във връзка с подадения сигнал е направена проверка и на „Амилум България“ ЕАД. Дружеството има изграден стар канал до язовира. Установено е, че няма предпоставки за използване на съществуващия канал за отвеждане на отпадъчни води в посока яз. „Липник“. Дадено е предписание да се направи обследване на трасето на съществуващия канал. Получен е отговор, че има разрушен участък от канала, но няма следи от изтичане на отпадъчни води.

         2. Във връзка с подаден сигнал от ИА „Морска администрация“ за изтичане на оцветени води в р. Дунав, е извършена съвместна проверка с представител на БДДР – Плевен, на дъждопреливник „Мостова“, заустващ в района на Понтон № 13 към Пристанище „Пристис“ в Русе. Установено е, че се извършва реконструкция на колектора (полагат се нови тръби и се изгражда нова ревизионна шахта) и временно отпадъчните води са пренасочени към новоизградения дъждопреливник, откъдето заустват в р. Дунав. При приключване на дейността (в рамките на работния ден), отпадъчните води са превключени към довеждащия колектор към ГПСОВ-Русе.

        3. По сигнал за заустване на оцветени води в р. Русенски Лом от канализационен колектор „Трети март“ в гр. Русе,е извършена извънредна проверка. Установено е изтичане на отпадъчни води с розово-червен цвят. В присъствие на представители на „ВиК“ ООД, Русе, експлоатиращо канализационната система на гр. Русе и притежаващо Разрешително за заустване на отпадъчни води във повърхностни водни обекти са взети проби отпадъчни води от ревизионна шахта /РШ/ преди заустване в колектор „Трети март“ и от РШ, определена като точка на заустване на отпадъчните води на „Оргахим Резинс“ АД. Отпадъчните води на „Оргахим“ АД, производител на бои се заустват в градската канализационна мража през точката на заустване на „Оргахим Резинс“ АД. Извършена е проверка и на „Оргахим“ АД. Дадено е предписание за извършване на обследване на всички производствени и битови помещения, с оглед установявяне на изпускане на непречистени отпадъчни води и е поставен срок за изпълнение. Получени са резултатите от анализа на оцветените отпадъчни води, които са без превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), заложени в Разрешителното за заустване на „ВиК“ ООД, Русе.

През месец юли приоритетите в направлението са били следните:

 - Изготвена и изпратена е в МОСВ информация  за съответствието с изискванията в Разрешителните за заустване по oтношение на качеството на отпадъчните води за 2018 г. за канализационните системи на населените места, селищни и курортни образувания;

 - в Информационната система са сканирани и прикачени протоколите от собствен и контролен мониторинг за 2018 г. за канализационните системи на населените места;

 - дадена е информация за изпълнение на програмата за контролни измервания на състоянието на отпадъчните води, заустващи в повърхностни водоеми за първото полугодие на 2019 г. в ИАОС

 - направен е отчет за първо полугодие по изпълнението на бюджетната програма „Оценка, управление и опазване на водите  на Република България“ на МОСВ.

Почви

През месец юли са извършени 4 проверки, както следва: 3 извънредни - 1 по изпълнение на предписание и  2 по сигнали, и 1 планова.

Съгласно Годишния план за 2019 г. е извършена проверка на склад за съхранение на излезли от употреба препарати за растителна защита, собственост на ЕТ„Агрогард- Янка Сабанова” в село Калипетрово, Община Силистра.

Извършена е извънредна проверка по изпълнение на предписание, дадено на Община Силистра за състоянието на сепариращата инсталация за битови отпадъци.

Проверени са два сигнала: единият за замърсяване на земеделски терени в резултат на наторяване с течна оборска тор от „Агротайм”АД, гр. Исперих и за нерегламентирано изгаряне на масла в гр. Силистра. И двата сигнали са неоснователни.

Експертът е участвал в комисии по Наредба № 22 за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти  (СЖП) и на продукти,  получени от тях, и на специфичнорискови материали (СРМ) извън обектите регистрирани в РВМС  и обособяване на трупни ями, както следва: свинекомплекс Бръшлен, свинекомплекс Голямо Враново, свинекомплек Юделник в община Сливо поле; „Екопродукт” ЕООД-село Попина, община Ситово и село Ветрен, община Силистра.

Взето е участие в общински и областни епизоотични комисии в градовете Русе и Силистра.

През месец юли не са съставяни АУАН.

Биологично разнообразие и НЕМ

През отчетния период са извършени общо 20 броя контролни проверки, като 15 са извънредни, а 5 планови, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които през месец юли са 31.

Тринадесет от проверките са по сигнали за екземпляри в безпомощно състояние. Един екземпляр от вида домашна кукумявка (Athene noctua), два екземпляра от вида черен бързолет (Apus apus), един екземпляр от вида чухал (Otus scops), един екземпляр от вида папуняк (Upupa epos), един екземпляр от вида малък ястреб (Accipiter nisus), един екземпляр от вида голям ястреб (Accipiter gentilis), шест екземпляра от вида таралеж (Erinaceus concolor) и четири екземпляра от вида бял щъркел (Ciconia ciconia) са изпратени за доотглеждане и рехабилитация в „Центъра за размножаване и рехабилитация на редки видове” на СНЦ „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора. Един екземпляр от вида шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) е освободен в подходящ за вида район.

Извършени са четири планови проверки и една извънредна на пунктове за изкупуване на билки, находящи се в гр. Исперих, с. Лудогорци, община Исперих, гр. Алфатар, с. Алеково, община Алфатар и с. Лом Черковна, община Бяла, при които не са констатирани нарушения на екологичното законодателство. Една планова проверка е направена на Община Алфатар за издадени позволителни за ползване на лечебни растения. Нарушения не са констатирани.

Извършена е една извънредна проверка на физическо лице, размножаващо екземпляри по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие.

Издадени са 7 броя регистрационни карти съгласно чл. 90 от Закона за биологичното разнообразие за защита на видовете от дивата флора и фауна, чрез регулиране на търговията с тях.

Защитени територии

През отчетния период са извършвани ежедневни проверки на територията на ПР „Сребърна”. В периода се наблюдава, че къдроглавите пеликани, които смениха мястото за гнездене след нахлуването от енотовидно куче в пеликанската колония, успешно отглеждат второто си поколение. Малките вече самостоятелно се хранят и се наблюдават ежедневно във водното огледало. Извършени са три планови проверки на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗМ „Естествено находище на кримска какула” – с. Полско Косово, община Бяла; ЗМ „Калимок-Бръшлен” – с. Ряхово, с. Бабово, с. Бръшлен, с. Голямо Враново, община Сливо поле, с. Цар Самуил, с. Нова Черна, с. Старо село, гр. Тутракан, община Тутракан и ЗМ „Малък Канагьол” – с. Богорово, с. Главан, с. Поп Кралево, община Силистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, общ. Алфатар, с. Стрелково, с. Поп Русаново, община Кайнарджа.             При проверките не са констатирани нарушения в режима на дейности, регламентирани в заповедите за обявяване на ЗМ. 

Отпадъци

През месец юли  са извършени 6 самостоятелни планови проверки и 48 извънредни, от които 4 -  по сигнал,  18 - по писмо на МОСВ, във връзка с постановление на Върховна административна прокуратура (ВАП), 15 – съвместни с областните дирекциии на МВР в Русе, Разград и Силистра на площадки за разкомплектоване на излезли от употреба моторни провозни средства (ИУМПС), и на промишлени обекти, заустващи в р. Дунав (с ОД на МВР- Русе и Силистра). Извършена е извънредна проверка по закриване на склад за съхранение на негодни за употреба пестициди в община Разград по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

През отчетния месец е съставен един АУАН за констатирано нарушение при извършване на съвместна проверка с МВР - Русе, за нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Издадено е едно наказателно постановление в размер на 2 000 лв. на „Маклер Комерс“ ЕООД за нарушение-нерегламентирано изгаряне на отпадъци, констатирано през месец май 2019 г.

Взето е участие в шест планови комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда, като на една от тях, експерт от направление е бил водещ на „Мерби – 96” ООД - град Лозница.

Експерти са участвали и в четири планови проверки по условия в комплексни разрешителни.

През периода са изготвени и изпратени:

 • в ИАОС - справка за издадени регистрационни  и разрешителни документи по чл. 35, ал. 2, т. 3 от  Закона за управление на отпадъците
 • ежемесечен отчет в МОСВ за извършени проверки и съставени АУАН по Закона за управление на отпадъците
 • допълнителна информация до МОСВ относно извършени проверки на фирми, задължени по чл. 59, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, да заплатят  продуктови такси за пуснато на пазара ЕЕО

По четири сигнала са предприети действия. Един – за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в жилищен квартал, е препратен по компетентност до община Русе.  По сигнал за черен дим от комин на автосервиз в гр. Силистра, са извършени две проверки на намиращи се в съседство два обекта. Установено е, че сигналът е неоснователен.  По сигнал за изхвърляне на отпадъци в гр. Завет е извършена проверка на място. Сигналът е основателен, дадено е предписание на кмета на общината, което е изпълнено в поставения срок.

По друг сигнал за високи нива на шум, от автосервиз и магазин за авточасти, е извършена съвместна проверка и по Закона за управление на отпадъците, с представител на община Русе. Дадените предписания са изпълнени.

В изпълнение на Заповед № РД-108/08.02.2019 г. на министъра на околната среда и водите, експерти на РИОСВ – Русе при  осъществяния текущ и последващ контрол на обекти в населените места, през м. юли  не са установени нерегламентирани замърсявания на речни легла и прилежащите територии на реките. Няма съставени актове и не са издавани наказателни постановления.

Експерти от направлението са участвали в две ДПК.

Химикали

През отчетния период e извършена една самостоятелна планова проверка  (ЕТ „Дилян Диков“) и е взето участие в пет комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда („Лодкостроител“ ЕАД, „ФААК България“  ЕООД, „Полибитум“  ЕООД, „Войс Кемикъл“ ООД, ЕТ „Арко-Иван Пенев“), свързани със спазването на изискванията на Регламент № (ЕО) 1907/2006 г. (REACH), Регламент № (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.  За привеждане в съответствие с екологичното законодателство нa дружествата са дадени общо шест предписания.

Извършени са и две извънредни проверки във връзка с изпълнение на ангажименти на Република България по проек REF-7 на Европейската агенция по химикали на „Булмаркет ДМ“ ЕООД и „Сафик Алкан Химнаб“ АД.

Издадени са две становища по запитване на Агенция „Митници“ за задържани стоки на територията на митническо бюро „Търговище“.

Експерти от направлението са взели участие в две проверки по изпълнение условията, заложени в Комплексно разрешително на „Грийнбърн“ ЕООД – гр. Разград  и „ТЕЦ“ ЕАД- гр. Русе.

През месец юли не са съставяни АУАН.

ОВОС и ЕО

През отчетния период са осъществени следните 7 бр. проверки:

- 6 планови проверки на обекти, съгласувани с решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, с цел проверка валидността на правното действие на издадения административния акт, съгласно чл. 93, ал. 8 на Закона за опазване на околната среда. Установено е, че 3 от решенията са изгубили правно действие, за което са уведомени кметовете на съответните общини.

- 1 извънредна проверка на гл. архитект във връзка с наличието на административни актове, издадени по реда на Глава шеста на ЗООС, които следва да са неразделна част от документацията по одобряване на инвестиционните предложения и издаване на Разрешения за строеж – на Община Иваново. При проверката няма констатирани нарушения.

Комплексни разрешителни

През месец юли 2019 г.  са извършени четири проверки по условия в издадени комплексни разрешителни на: „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Разград; „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян“, „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан“ и „Топлофикация Русе“ ЕАД, ТЕЦ „Русе Изток“.

             Дадени  са три предписания на „Грийнбърн“ ЕООД. За констатирано нарушение на условие в комплексното разрешително на „Топлофикация Русе“ ЕАД, ТЕЦ „Русе Изток“ е съставен АУАН.

Експерти от РИОСВ-Русе са взели участие в две заседания на ЕЕС към ИАОС по процедури за актуализация на КР на „Биовет“ АД и „Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД.

Изготвени са четери становища по процедури за издаване и актуализация на КР.

Комплексни проверки по компоненти и фактори на околната среда

През периода са извършени 10 комплексни проверки, които съответстват на 21  планови проверки по компоненти и фактори на околната среда „Полибитум” ЕООД, гр. Русе, (по компонент въздух и фактори отпадъци и химикали), „Лодкостроител” ЕАД - град Тутракан (по компоненти въздух и фактор химикали), „Дион” ООД - град Русе (по компонент води и фактор отпадъци) „Модул” ООД - град Бяла (по компоненти въздух и води), „Екон-91” ООД - град Русе, база гр. Бяла (по компонент води и фактор отпадъци),  „Винпром Бяла 2002” ЕООД , гр. Бяла (по компоненти въздух и води), „Мерби – 98” ООД - град Лозница (по компонент води и фактор отпадъци), „Войс кемикъл” ООД, гр. Лозница (по фактори отпадъци и химикали), ЕТ „Арко - Иван Пенев”, с. Крояч (по фактори отпадъци и химикали) и „ФААК България” ЕООД, гр. Русе, база гр. Тутракан (по компонент въздух и фактор химикали).

При проверките на операторите са дадени общо 26 предписания, които са изпълнени в срок.

Не са съставени АУАН за установени нарушения на ЗООС и специализираните закони.

СЕВЕЗО

Комисията по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда е извършила планов контрол на две предприятия, класифицирани с нисък рисков потенциал на територията на Област Русе. Дадени са седем предписания, като не са констатирани несъответствия в прилагането на системите за управление на мерките за безопасност.

През отчетния период няма случаи на аварии с ОХВ, водещи до замърсяване на компоненти на околната среда, както и не са съставени АУАН или наложени ПАМ.

Във връзка с изискванията на чл. 106, ал. 1 от ЗООС, през месец юли е внесен в РИОСВ-Русе актуализиран Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии ДППГА на оператора „Фибран България“ АД, като предприятие с „нисък рисков потенциал“. Със становище на Директора на РИОСВ – Русе е потвърдена пълнотата и съответствието на ДППГА на „Инакем Солюшънс“ ООД, като оператор, класифициран с нисък рисков потенциал.

В изпълнение на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси, е изготвен отчет за първо полугодие на 2019 г., във връзка с прилагане на законодателството по екологична отговорност и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества.

Изготвени са вътрешни експертно становище по представено УИП на „Ойролог“ ЕООД.

АУАН, НП и ПАМ

1. ПК „Зора“, с. Тръстеник, Община Иваново АУАН №0002137/19.07.2019 г. – дружеството, не спазва нормите за допустими нива на шум в околната среда в нарушение на Закона за защита от шум в околната среда;

2. Гюрсел Хасанов Исуфов, гр. Сливо поле АУАН №0002088/22.07.2019 г. – лицето, нерегламентирано третира ИУМПС в нарушение на Закона за управление на отпадъците;

3. „Топлофикация Русе “ ЕАД, гр. Русе АУАН №0002377/23.07.2019 г. – дружеството не е изпълнило условие на издадено комплексно разрешително в нарушение на Закона за опазване на околната среда.

UИздадени Наказателни постановления

            1. „Маклер Комерс“ ЕООД, гр. София, МПП в с. Брестовене, НП №25/30.07.2019 г. – по ЗУО в размер на 2000,00 лв., дружеството нерегламентирано изгаря отпадъци.

            2. „Маклер Комерс“ ЕООД, гр. София, МПП в с. Брестовене, НП №26/30.07.2019 г. – по ЗЧАВ в размер на 1 500,00 лв., дружеството не е представило в срок годишен отчет за оборудването, заредено с флуорирани парникови газове.

UНяма издадени Принудителни административни мерки.

Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност.

Околната среда

Закрит е склад за съхранение на негодни за употреба пестициди в община Разград по проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество.

През месец юли на територията, контролирана от РИОСВ – Русе е обявено бедствено положение, във връзка с установени огнища със зараза от африканска чума по свине. От всички 7 големи свинекомплекса, притежаващи КР, в пет от тях ( с. Николово, с. Бръшлен, с. Голямо Враново, с. Попина и с. Ветрен) ветеринарните служби разпоредиха евтаназия на всички животни. В тази връзка, експерти на инспекцията са участвали в осем общински комисии за определяне на терени за загробване на умъртвените животни. Избраните имоти са проверени по отношение на закона за защитените територии, както и по отношение на подпочвените води и санитарно охранителните зони в близост до тях. Взето е участие в областни и общински епизоотични комисии в Русе и Силистра.

В резултат на своевременните действия на експертите от направление „Биологично разнообразие“ в Спасителен център – Стара Загора са изпратени 17 животни от 8 вида: една домашна кукумявка, два черни бързолета, един чухал, един папуняк, един малък ястреб, един голям ястреб, шест таралежчета и четири бели щъркели.

Бизнеса

През месец юли 2019 г. са издадени становища, указателни писма и административни актове във връзка с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, както следва:

 • 218 отговора по внесени уведомления за инвестиционни предложения, горско стопански програми и уведомления за план/програми;
 • 1 указателно писмо за определяне на необходимостта от провеждане на самостоятелна процедура за оценка за съвместимост по реда на Закона за биологичното разнообразие;
 • 4 указателни писма за провеждане на последващи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, от които:

-          3 указателни писма за последваща процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС;

-          1 указателни писма за последваща процедура за преценяване на необходимостта от ЕО;

-          0 указателни писма за последваща процедура по ОВОС;

 • 53 писма във връзка с депозирани запитвания и заявления от физически/юридически лица или други институции;
 • 19 писма до възложители, институции и отговори на подадени сигнали;
 • 39 писма във връзка с текущи процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч.:

-          8 писма до възложители за предоставяне на допълнителна информация;

-          13 писма за консултация с РЗИ;

-          12 писма по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС до общини и кметства за осъществяване на обществен достъп до депозираната документация в процедурите по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, от които 3;

-          8  писма до общини и кметства за обявяване на инвестиционни предложения по чл.95, ал.1 от ЗООС;

-          4 писмо до БДДР;

 • 6 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с разпоредителна част „Да не се извършва ОВОС”;
 • 1 решение по оценка на въздействието върху околната среда с разпоредителна част „Одобрява”;
 • 4 мотивирани решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО с разпоредителна част „Да не се извършва ЕО”;
 • 1 решения за прекратяване на процедури по реда на Глава шеста на ЗООС;
 • 1 решение по преценяване на необходимостта от извършване на ОС, с разпоредителна част „Съгласува”.

Изготвени са 12 съгласувателни становища в изпълнение на заповед № РД -590/26.07.2019 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на местоположението на трупни ями, предвид регистрираните случаи на африканска чума по свинете.

            През отчетния период са издадени:

- 6 регистрационни документа за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, 1 прекратена регистрация  и 3 за третиране на отпадъци по чл. 78 от ЗУО, 

-  1 разрешителен документ за третиране на отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

            Заверени са 13 бр. отчетни книги за отпадъци на 10 фирми, утвърдени са 16 работни листи на 8 оператора, издадено е едно становище по доклад от основно охарактеризиране.

През месец юли е взето участие в четири ДПК за приемане на строежи на следните обекти: „Обслужваща търговска сграда – магазин и офиси, с подземен паркинг и склад, с външни ВиК отклонения и трафопост“ в гр. Русе; „Изграждане и възстановяване на парк в ж.к. „Орел“ в гр. Разград;„Локална пречиствателна станция за отпадни води от млекопреработвателно предприятие- „Дестан“ ЕООД в с. Искра, община Ситово и „Реконструкция на участък от път II-21-Русе-О.П.Тутракан-О.П.Силистра от км 0+000 до км 0+293“. За последния обект през месец август предстои повторно заседание за окончателното му приемане.

Обществеността

Извършени са три проверки по изпълнението на проекти, финансирани от ПУДООС във връзка с кампанията „Чиста околна среда“ на: кметство гр. Мартен, община Русе; община Две могили и кметство с. Бъзовец, община Две могили.

Оказано е съдействие на община Русе във връзка с изготвянето на нова общинска наредба за опазване на околната средеда.

Взето е участие в заседание на областна комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и в областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Експерти на РИОСВ-Русе представиха биологичното разнобразие и възможностите за еко-туризъм в Биосферен парк „Сребърна“ пред 30 участника от 15 държави в Летния университет по програмата на UNESCO „Човекът и биосферата“. Форумът се проведе в Биосферен парк „Централен Балкан“, в периода 21-28 юли.  

Международното събитие се организира от Българска фондация „Биоразнообразие“, съвместно с МОСВ, Регионалният офис на UNESCO във Венеция, общините Троян и Карлово и местни био-ферми, винарни и хотели.

 

Архив на месечните справки за първото шестмесечие на 2019 г. 


Архив на месечните справки по години: 2014 г. - 2015 г. - 2016 - 2017 - 2018 г. 

България в Юнеско

Галерия