Вие сте тук: Новини

Последни новини

Конфискувани змиорки бяха пуснати в река Дунав

Е-поща Печат

DSC 0397 - CopyЕксперти на Регионалните инспекции по околната среда и водите във Варна и Русе се включиха в акцията по освобождаване на змиорки в река Дунав край Силистра вчера.

Екземплярите са от вида европейска змиорка (Anguilla Anguilla, Linnaeus, 1758) и попадат под защитата на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). Включени са и в Червената книга на България. Змиорките са конфискувани от Митница Аерогара София поради липса на документи и са предадени на Института по рибни ресурси - Варна, към Селскостопанската академия, в качеството му на спасителен център за риби. Доотгледани са в частен риборазвъдник в Добрич, тъй като в аквариума не е имало достатъчно обем.

В акцията по освобождаване на змиорките се включиха директорите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и Института по рибни ресурси. Експертите от РИОСВ-Варна са удостоверили количеството на защитения вид, което е приблизително около 70 кг (150 000 екзепляра), а тези на РИОСВ-Русе са потвърдили освобождаването им. Змиорките са във фаза след стъклена фаза, която дава шансове за оцеляването им в реката.

Европейската змиорка (Anguilla anguilla) е хищна риба от семейство Речни змиорки на разред Змиоркоподобни. Живее в сладки водоеми, които са свързани с Атлантическия океан (Северна Америка, Европа и Африка), Средиземно море и Черно море. В близкото минало в България е била широко разпространена в много реки. Срещала се е в басейните на реките в Южна България.

Основателен е сигналът за замърсени със строителни отпадъци терени в с. Червена вода

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе извършиха извънредна проверка във връзка с постъпил сигнал за замърсени терени със строителни отпадъци в землището на с. Червена вода, област Русе.

При оглед на място е констатирано, че се извършва реконструкция на сграден фонд, собственост на птицекомбинат. Образуваните строителни отпадъци - бетонови блокове, тухли и керемиди, са депонирани в изкопани ровове, за оформяне на вътрешен път.

На мястото на проверката не са представени документи, с които да се удостоверят дейностите с отпадъци и изкопаването на земно-насипен ров. Теренът е собственост на птицекомината и е с начин на трайно ползване – „торище“.

Съставен е констативен протокол, с който на законовия представител са дадени предписания да предаде строителните отпадъци на фирма, притежаваща необходимите разрешителни документи за този вид дейности. Депонираните в земно-насипния ров отпадъци да бъдат преместени на разрешената за целта площадка за временно съхранение, определена в комплексното разрешително на дружеството.

За установените нарушения екоинспекцията ще предприеме административно-наказателни мерки.

Отбелязваме Деня на Земята с кампания в защита на биологичните видове

Е-поща Печат

b68577ae597da4d2d15ea510ebd52c78aae03d89Мотото на инициативите за Деня на Земята 22 април – „В природата нищо не съществува само“ (Рейчъл Карсън[1], 1962), акцентира върху това, че всички живи същества имат незаменима стойност и всеки вид има уникална роля в сложната мрежа на живота. Тазгодишното издание на Деня на Земята насочва вниманието на световната общественост към темповете на изчезване на видове диви животни и растения, които все още могат да бъдат забавени и популацията на много намаляващи и застрашени видове все още може да бъде възстановена.

Нашата планета има в дар от природата милионите биологични видове, които познаваме и обичаме, и много други, които предстои да бъдат открити. За съжаление хората безвъзвратно нарушават баланса на природата и в резултат на това светът е изправен пред заплаха от изчезване на видове, съизмерима със загубата на динозаврите преди повече от 60 милиона години. Но за разлика от съдбата на динозаврите, бързото изчезване на видове в днешния свят е резултат от човешката дейност.

Безпрецедентното глобално унищожение и бързото намаляване на популациите на растения и диви животни са пряко предизвикани от натиска на човешката дейност: изменение на климата, обезлесяване, загуба на местообитания, бракониерство, неустойчиво земеделие, замърсяване с пестициди са само част от причините, които могат да бъдат назовани.

Бозайници, птици, влечуги, земноводни, насекоми и паякообразни, риби, ракообразни, корали и други животни и растения значително са намалели. Унищожаването на местообитанията, експлоатацията на природни ресурси и изменението на климата водят до загуба на половината диви животни в света. Популацията на насекомите застрашително намалява и това е много тревожно, защото 80% от дивите растения разчитат на пчели и други насекоми за опрашване, а 60% от видовете птици разчитат на насекоми за храна. В същото време близо 60% от световните 504 вида примати са застрашени от изчезване, а повече от 650 000 морски бозайници годишно биват уловени или сериозно наранени от риболовни дейности.

Ако не действаме сега, изчезването на видовете може да бъде най-трайното наследство на човечеството. Учените изчисляват, че ако се запазят сегашните темпове, в световен мащаб ще изчезват между 1 и 5 вида годишно, а много видове ще изчезват преди дори да научим за тях или за ползите, които те носят за планетата.

Информационната мрежа за Деня на Земята приканва хората да се присъединят към кампанията за защита на биологичните видове, чиито цели са:

  • Обучение и повишаване на осведомеността за ускоряващия се темп на изчезване на милиони видове и причините и последствията от това явление.
  • Намиране на политически решения за защита на видове и техните местообитания.
  • Създаване на дейно глобално движение, което обхваща грижа за природата и нейните ценности.
  • Насърчаване на индивидуални действия като избор на хранителен режим и спиране на употребата на пестициди и хербициди.

[1] Рейчъл Карсън (1907 – 1964) е американка, морски биолог, екоактивист, основоположник на зеленото движение.

Диви животни са обезпокоили къдроглавите пеликани в резервата Сребърна

Е-поща Печат

entovidno kuche - CopyДиви животни са навлезли в колонията на къдроглавия пеликан в поддържан резерват „Сребърна“ в началото на седмицата. В резултат на това гнездящите на земята птици са се подплашили и са се преместили в източна посока в старото гнездилище. Останалите птици с излюпените и поотраснали пеликанчета са на наколните платформи.

Навлизането на дивите животни е регистрирано чрез системата за видеонаблюдение. Експертите са установили, че нашествениците са от вида енотовидно куче, което се среща в Северна България и Добруджа. Видът не е защитен и представлява ловен обект според българското законодателство.

На този етап не може да се направи оценка на щетите в колонията, тъй като не е желателно допълнително обезпокояване на птиците. От записите не се виждат малки птици в гнездата на тръстиковия остров, но вероятно има щети върху яйцата. В момента пеликаните, които са се преместили проявяват активност и показват всички признаци, характерни за размножителен период. От няколко дни към колонията на къдроглавите са се присъединили и няколко розови пеликана. Не може да се твърди, че са загнездили все още.

Навлизане на животни като диви свине и дребни хищници е регистрирано и в предишни години. По тази причина в резервата е монтиран електропастир и са се организирали подборни отстрели на хищници. На този етап колонията ще се наблюдава с повишено внимание и ще се предприемат допълнителни мерки за опазване на защитените птици  от набези.

РИОСВ - Русе провери 139 обекта през месец март

Е-поща Печат

DSC 4099 - Copy - CopyЕкспертите на РИОСВ - Русе провериха 139 обекта от контролираната територия. Общият брой на проверките е 149, от които по план са 80, а извънредните - 69. За отстраняване на констатирани нарушения са дадени  63 предписания.

За установени административни нарушения през март на Закона за опазване на околната среда и специалните закони на виновните лица са съставени 11 акта. Директорът на екоинспекцията е издал 6 наказателни постановления на обща стойност 1 000 лв.

Общо събраната сума по наложени глоби и санкции е 15 400 лв., а  по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 9 959, 34 лв. От НАП са събрани 550 лв. по издадени и влезли в сила наказателни постановления.

Акцент на контролната дейност през март са проверките на  автосервизи, автоморги и населени места, както и на лицата, притежаващи регистрационни и разрешителни документи за дейности с отпадъци.

През април продължават по график проверките за почистване на дерета и корита на реки, както и на сервитутите на общинските пътни мрежи.

Пълният текст на отчета за месец март  е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Последна промяна от Сряда, 10 Април 2019г. 14:31ч.

Страница 6 от 178

България в Юнеско

Галерия