Вие сте тук: Новини

Последни новини

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

Е-поща Печат

092c2003-352b-4141-af09-51a75db0f51eНа 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие. Темата за тази година е „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашата здраве“. Целта е вниманието да се фокусира върху биологичното разнообразие като основа за нашата храна и здраве и като ключов катализатор за трансформиране на хранителните системи и подобряване на човешкото здраве. Темата има за цел още да увеличи осведомеността за това, че храненето, системите на хранене и здравето зависят от биологичното разнообразие и здравите екосистеми. Ключово послание е, че многообразието, осигурено от нашите природни системи за човешко съществуване и благоденствие на Земята, допринася за други цели за устойчиво развитие, включително смекчаване на изменението на климата и адаптиране към климатичните промени, възстановяване на екосистемите, по-чиста вода и премахване на гладуването. Около една трета от произвежданите ежегодно в нашия регион храни просто се изхвърлят, а същевременно биха стигнали за решаването на проблемите с глада.

През последните 100 години повече от 90% сортове култури са изчезнали от полетата на земеделските производители. Половината от породите на много домашни животни са загубени, а всички 17 основни риболовни зони в света са с риболов на или над техните устойчиви граници. Различните местни системи за производство на храни са застрашени, включително свързаните с тях местни и традиционни знания. С този спад на агробиоразнообразието изчезват съществените познания за традиционната медицина и местните храни. Загубата на разнообразни диети е пряко свързана с болести или рискови фактори за здравето като диабет, затлъстяване и недохранване и има пряко въздействие върху наличието на традиционни лекарства.

Освен гладът се е появил и друг проблем – неправилното или непълноценно хранене. В Европа и Централна Азия 55% от населението е с наднормено тегло, а 20% от хората страдат от затлъстяване. Освен това се наблюдава тенденция за забавяне на растежа на децата, което също е свързано с лошите хранителни навици.

Комисията EAT-Lancet (https://eatforum.org/eat-lancet-commission/) наскоро публикува констатации за връзката здраве - системи за здравословно хранене -биологично разнообразие, които описват какво представлява здравословната диета от гледна точка на устойчивите хранителни системи и кои действия могат да подкрепят и ускорят трансформацията на хранителните системи в посока ползи за биоразнообразието. Хората могат да мобилизират и катализират действията си по отношение на техните опасения за здравето, храненето и хранителните системи заедно с повишаване на осведомеността за това как да се опазва и ползва устойчиво биологичното разнообразие за нашето благосъстояние.

Връзките между биологичното разнообразие, екосистемите и осигуряването на ползи за човешкото здраве са залегнали в сегашния Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020. Те са в центъра на нашата обща програма за устойчиво развитие. Този акцент върху връзката между биологичното разнообразие, хранителните системи и здравеопазването дава възможност за обсъждане на начини за подкрепа на процеса след 2020 г. и за създаване на нова глобална рамка за биологичното разнообразие до 2030 г. В тази връзка Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие заедно с редица партньори, включително Световната здравна организация (СЗО), ФАО, УНИЦЕФ, ЮНЕСКО, както и други организации, фондации, академични институции към платформата EAT и Коалицията за храни и земеползване (FOLU, https://eatforum.org/initiatives/food-and-land-use/) работят заедно за идентифициране на трансформиращи действия чрез глобални хранителни системи за постигане на напредък в опазването на биологичното разнообразие, климата, здравето и други свързани с устойчивото развитие цели.

 
Последна промяна от Вторник, 21 Май 2019г. 14:23ч.

РИОСВ-Русе бе домакин на консултации по Програма LIFE

Е-поща Печат

60401557 2393406890893218 2715466139156086784 n - CopyСреща с потенциални бенфициенти по Програма LIFE се проведе днес в РИОСВ-Русе, в рамките на Регионалните информационни дни на финансиращата програма. В срещата участие взеха представители на няколко дружества и институции.

Представени бяха целите и тематичните приоритети на Програма LIFE, особеностите и сроковете на поканата за подаване на проектни предложения през 2019 г., както и изискванията за допустимост на дейности и разходи по програмата.  В дискусионната част бяха направени консултации по конкретни въпроси и проектни идеи, предложени от участниците.

Съставен е акт на птицекомбината за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци

Е-поща Печат

DSC 4099 - Copy - CopyЕксперти на РИОСВ-Русе днес съставиха акт за установяване на административно нарушение на птицекомбината за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци в землището на с. Червена вода.

Нарушението е установено в края на април при извънредна проверка по сигнал на жителите на селото за замърсени с отпадъци терени. Ня място е констатирано, че дружеството извършва реконструкция на собствен сграден фонд, като с образуваните строителни отпадъци оформя вътрешен път. Дадени са предписания в кратки срокове изхвърлените отпадъци в земно-насипния ров да бъдат преместени на разрешената за целта площадка за временно съхранение, определена в комплексното разрешително на дружеството. Малкото количество опасен строителен отпадък – етернит, е събран и съхранен съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Последваща проверка е установила, че предписанието е спазено. Дружеството е внесло също необходимата документация за съгласуване изграждането на вътрешноведомствения път.

Предстои директорът на екоинспекцията да определи размера на наказанието. За констатираното нарушение в ЗУО се предвижда санкция в размер от 1400 до 4000 лева.

Последна промяна от Сряда, 15 Май 2019г. 15:51ч.

Трите находища на червен божур на територията на РИОСВ-Русе са в добро състояние

Е-поща Печат

20190513 100144Трите естествени находища на червения божур (Paeonia peregrina) в селата Беловец, Печеница и Подайва (област Разград) на контролираната от екоинспекцията територия  са в много добро биологично състояние. Това показаха проверките на терен вчера. Растенията са били в различна фаза на цъфтеж. В защитените местности не са открити следи от посегателства – бране, изкореняване или унищожаване на растенията, както и не са извършвани горскостопански мероприятия в тях. До края на седмицата ще бъде проверено състоянието и на четвъртото находище на защитеното растение в местността „Горната кория” в землището на с. Добротица, област Силистра.

Находището на червен божур в землището на с. Беловец, община Кубрат,  попада в защитена местност (ЗМ) „Мющерека” на площ 5 хектара държавен горски фонд. През последните години значително се разраства и излиза извън границите на защитената територия. Плътността на популацията на растението варира в рамките на 10-15 екземпляра на квадратен метър, разпръснати на групи из територията на цялото находище. Проективното покритие на вида е 70 %. Тази тенденция е обусловена от благоприятните фактори за развитието – съобщество от дъбова дървесна растителност и широки осветени поляни.

Леки изменения в популацията на божура се наблюдават в находището в землището на  с. Печеница. Там е налице присъствие на по-значителен подлес и други дървесни видове, обуславящи по-малка осветеност. Плътността на популацията бележи известен спад поради бурното развитие на дървесните видове. При тези условия видът се засенчва и по-голямата част от екземплярите се срещат поединично.

Стабилно е състоянието на най-малкото находище в землището на с. Подайва, община Исперих. То е обявено за ЗМ с наименованието „Божурите”. Там плътността на популацията е ниска. Растението е разпространено предимно поединично и расте на отделни стръкове. Наблюдава се и облесяване с ниска храстовидна растителност.

Проверките в защитените местности, опазващи растителните видове са ежегодни. Те отчитат  изменения в състоянието на популациите и спазване режимите в заповедите за обявяване на защитените територии. При констатиране на влошаване на състоянието на дадена ЗМ се дават предписания на собствениците за предприемане на поддържащи и възстановителни мероприятия с цел недопускане безвъзвратното им увреждане.

Глоби в размер на 18 600 лева са наложени за еконарушения през април

Е-поща Печат

DSC 4099 - Copy - CopyПрез април директорът на РИОСВ - Русе е издал 6 наказателни постановления за налагане на глоби и санкции в размер на 18 600 лв. за нарушения на екологичното законодателство. 4 от тях, в размер на 18 000 лв. са  на „Българска хлебна мая“ ЕООД за нарушения, констатирани при извънредна проверка по сигнал за изтичане на цветни води в река Дунав в началото на годината. През април на дружеството е наложена и еднократна санкция на стойност 1590 лв. за замърсяване на почвите.

Общият брой на проверките през април е 108 на 105 обекта от контролираната територия, от които по план са 48, а изванредни са 60. В рамките на осъществения контрол са дадени 74 предписания за отстраняване на констатирани нередности. 

За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда от РИОСВ - Русе са съставени 4 акта.

Общо събраната сума през април от РИОСВ - Русе по наложени глоби и санкции е 9 300 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 6 273,59  лв. От получените суми през март на общините, на чиито територии са констатирани нарушенията, през април са преведени 7 967,48 лв.

 

Пълния текст на отчета за контролната дейност на РИОСВ - Русе през месец април е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Последна промяна от Четвъртък, 09 Май 2019г. 15:31ч.

Страница 8 от 182

България в Юнеско

Галерия