Вие сте тук: Новини

Последни новини

Не са констатирани посегателства в находищата на пролетната циклама

Е-поща Печат

20190226 115625При проверките за оценка на състоянието на двете защитени местности, опазващи пролетната циклама (Cyclamen coum), не са установени следи от посегателства, бране или изкореняване на ценния вид. Експертите на РИОСВ-Русе са обходили териториите на ЗМ „Находище на пролетно ботурче“ в с. Осенец (община Разград) и ЗМ „Находище на пролетно ботурче-Бреница“ – с. Бреница (община Тутракан).

В момента защитеното растение е във фаза на активен цъфтеж заедно с други пролетни цветя. В находището в с. Осенец е имало снежна покривка. Популациите са в много добро състояние. Мониторингът отчита около 30-35 екземпляра на квадратен метър.

В двете находища категорично е забранено брането, изкореняването или търговията с растителния вид. Пролетната циклама попада под защитата на Закона за биологичното разнообразие и  Вашингтонската конвенция (CITES).

Във връзка с предстоящите празници експертите на екоинспекцията ще извършат извънредни проверки по  пазари и обекти за търговия  на цветя с цел превенция на незаконни действия.  При констатирани  нарушения ще се налагат глоби от  100 до 5000 лева на физически лица, а на юридическите – от 500 до 10 000 лева.

  20190225 111937

Последна промяна от Сряда, 27 Февруари 2019г. 15:15ч.

170 контролни проверки са извършени в направление „Води“ през 2018 г.

Е-поща Печат

Експертите от направление „Води” на РИОСВ - Русе са извършили 170 контролни проверки през 2018 г. От тях 76 са извънредни. За привеждане на обектите в съответствие с екологичното законодателство в областта на водите, преустановяване или предотвратяване на замърсявания на водите са дадени общо 117 предписания.

За констатирани нарушения на нормативната база са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения. Директорът на РИОСВ-Русе е издадал12 Наказателни постановления на обща стойност 193 800 лв.

За отклонения от индивидуалните емисионни ограничения или допустимите норми през изтеклата година са изготвени27 преписки за санкции, от които – 11 са наложени, 3 са намалени и 13 са отменени. Издадени са 2 писмени предупреждения. Приложена е принудителна административна мярка срещу млекопреработвателно предприятие в с. Самуил, област Разград,собственост на „Булмилк 1783” ЕООД, порадиустановено нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води  във водоприемник „дере“ Дунавски Добруджански.

Пълният текст на Отчета за контролната дейност на РИОСВ-Русе през 2018 г. е публикуван на интернет страницата на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost.html

 

Последна промяна от Вторник, 26 Февруари 2019г. 16:20ч.

Проверено е „Оргахим“ АД във връзка с ново инвестиционно предложение

Е-поща Печат

Извънредна проверка във връзка инвестиционно предложение на „Оргахим“ АД е извършена в края на миналата седмица. Проверката е с цел събиране на допълнителна информация във връзка с намерението на фирмата да преустрои съществуваща сграда за производство на автобои.

При обхода на площадката е костатирано, че са монтирани част от съоръженията за новото производство. Дружеството не е представило на място съгласувана документация, както и издадено разрешително за строеж, за което РИОСВ-Русе ще сезира компетентните органи.

При обхода на производствената площадка са установени около 90 еднокубикови бидона с отпадъци от производството, които се съхраняват на открито. От фирмата са представили необходимата документация за този вид опасен отпадък - работни листи за класификация и отчетни книги. На дружеството е дадено предписание в кратки срокове да преместят за съхранение бидоните в закрито помещение и да ги предадат за последващо третиране на фирми с разрешителни за този вид дейност.

Няколко нарушения са установени при извънредна проверка в завода за мая в Русе

Е-поща Печат

Hlebna mayaЕксперти на РИОСВ-Русе констатираха няколко нарушения на екологичното законодателство при извънредна проверка вчера. Тя е във връзка с постъпил сигнал за изтичане на оцветени води и неприятна миризма в района на заустването на „Българска хлебна мая“ ЕООД. Проверката е съвместна, с представител на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Регионалната лаборатория – Русе при ИАОС.

При оглед на кейовата алея и прилежащия скат към предприятието е установено, че са  нарушени цялостта и проводимостта на отвеждащия колектор, намиращ се извън територията на площадката, който зауства в река Дунав. В резултат на това отпадъчните води се разливат по ската и се събират в най-ниската част. Теренът е заблатен, с приблизителна площ около 50 квадратни метра. В момента на проверката от колектора е имало отткок на оцветени води. Взети са водни проби, резултатите от които ще станат ясни до седмица.

При проверка на площадката е установено, че предприятието е възобновило производствената дейност без да уведоми за това еконспекцията. С това е нарушено дадено предписание при предишна проверка. Производствените води се заустват без пречистване и без разрешителен документ в река Дунав.

За установените нарушения РИОСВ-Русе ще предприеме административно-наказателни мерки спрямо „Българска хлебна мая“ ЕООД. Ще бъдат сезирани и компетентните институции за установените реконструкции на производствената площадка.

Последна промяна от Петък, 22 Февруари 2019г. 17:15ч.

Експертите на екоинспекцията са извършили 1321 контролни проверки през изтеклата година

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 1321 проверки през 2018 г. на обекти от областите Русе, Разград и Силистра. Това сочат данните от Отчета за контролната дейност на инспекцията за миналата година. Извънредните проверки са 698,  274 по сигнали и жалби, 33 за налагане на санкции, 43 по писма/заповеди на МОСВ, 21 по разпореждане на други институции, 33 по заповед на областни управители, 86 във връзка с последващ контрол, 51 във връзка с кампанията „Чиста околна среда“ и др.

В резултат на контролната дейност са съставени 72 акта за установени административни нарушения. Издадени са 70 наказателни постановления (НП), с които на 19 физически лица са наложени глоби в общ размер на 9500 лв., а на 51 юридически лица - имуществени санкции в размер на 357 700 лв. Събраните средства от наказателните постановления са 726 136, 98 лв.  В процедура по обжалване са били 20 от 70 постановления. От всички НП през 2018 г., 59 са влезли в сила, а останалите 11 са в текуща съдебна процедура.

През 2018 г. са наложени 17 санкции  на дружества за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и/или за неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения в размер 165 342 лв. По компонент „Води“ са наложени 162 830 лв, а 2 512 лв. по компонент „Въздух“. Събраните суми, в това число и от наложени санкции в предишни години са 414 221, 41 лв. 80 % от  сумата – 323 584,47 лв.  са преведени на 11 общини, на чиято територия са установени нарушенията. Така се прилага европейският принцип „замърсителят плаща“. Общините са длъжни да използват средствата за финансиране само на екологични проекти.  Най-голяма сума в размер на 270 040.52 лв е преведена на Община Разград за наложени санкции на дружества във връзка с проверките за неприятни миризми в града.

Пълният текст на Отчета за контролната дейност на РИОСВ-Русе през 2018 г. е публикуван на интернет страницата на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost.html

Страница 9 от 178

България в Юнеско

Галерия