Вие сте тук: Новини

Последни новини

Високи стойности на фини прахови частици са регистрирани снощи в Русе

Е-поща Печат

Висока средноденощна стойност за показател фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10) от 121,9 µg/m3 е регистрирана от АИС „Възраждане“ на 5 декември в Русе. Превишението на този атмосферен замърсител се дължи на отоплението в битовия сектор.

За разлика от централните части на града, данните от измервания на същия показател от Мобилната  автоматична станция, разположена на територията на Източна промишлена зона показват 4 пъти по-ниски стойности на фините прахови частици  10 микрона - 32,3 µg/m3.

Наличието на  мъгли, безветрие и температурни инверсии обуславят недоброто разсейване и задържането на атмосферните замърсители в ниските приземни слоеве.

Данните за качество на атмосферния въздух се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/danni-punktove/

Приключиха пробонабиранията за миризми в Русе

Е-поща Печат

Приключи дейността по пробонабиране на миризми с апарата за измерване на интензивно миришещи вещества OdorPrep в град Русе. Той беше разположен в района на АИС „Възраждане“ през септември 2018 г., като целта беше да се подпомогне обективизирането им. Впоследствие срокът на използването му беше удължен, за да се пробонабира през летния период на настоящата година. 

През удължения срок са  извършени 7 пробонабирания, от които 6 проби от кв. „Възраждане“ и 1 от Западна промишлена зона (ЗПЗ), с помощта на мобилното устройство на апрата. Пет от пробите са вземани след подадени сигнали за неприятни миризми, а 2 от тях - контролно. Резултатите от анализа чрез метода олфактометрия на взетите проби, изпитвани в специализирана лаборатория в Италия, не са притеснителни. Миризми  в по- висок интенцитет от 34 единици  са  регистрирани на 22 юли в кв. „Възраждане“ и на 16 октомври - 95 единици  в ЗПЗ, при контролно пронабиране.  Резултаттие от останали проби показват < 25 едици т.е. под границата на откриване съгласно Европейският стандарт EN 13725.

 

Миризмите не могат да се измерват с конвенционални технически средства за индивидуални химични съединения, вместо това се налага да се използва човешкото усещане за миризма. Определянето на концентрацията на миризми чрез човешкото усещане се нарича олфактометрия. Методът се базира на използване на панел (стенд), където шестима /четирима души в лабораторни условия се подлагат на експозиция на миризма от проба въздух, разредена в различна степен с чист въздух. Положението, при което трима/ двама души (половината панел) са способни да усещат миризмата, докато другата половина – не могат, се определя като праг на усещане на миризмата; разредената проба тогава има концентрация от 1 единица миризма на кубичен метър (OU/m3). Истинската концентрация на миризмата се определя от степента на разреждане.

Протоколите от анализизите можете да видите тук:

№ 19_214 от 23.07.2019№ 19_264 от 27.08.2019, № 19_265 от 27.08.2019№ 19_351 от 16.10.2019№ 19_352 от 17.10.2019№ 19_358 от 24.10.2019№ 19_364 от 13.11.2019

Няма регистрирани превишения на фини прахови частици 10 микрона през ноември в Русе

Е-поща Печат

През месец ноември няма превишения на нормата за фини прахови частици 10 микрона (ФПЧ10), в гр. Русе. Това сочат данните от Автоматичната измервателна станция на ИАОС „Възраждане“, разположена в централните части на града.  Средноденонощната норма  за този показател е  50 µg/m3, а отчетените стойностти варират от 21.75до 44.41 микрограма на кубичен метър.  

От началото на годината до настоящия момент има отчетени 31 дни с превишения на този показател. Съгласно българското законодателство разрешените дни с превишения са 35. За сравнение - през октомри миналата година те са били 52. 13 от регистрираните превишения на фините прахови частици в Русе тази година се дължат на случаите на изгаряне на следжътвени остатъци в съседна Румъния и преобладаващата западна посока на вятъра, предпоставяща  пренос на емисии и сажди към Русе.

За град Силистра от началото на годината има регистрирани само 5 превишения. Отчетената средномесечна концентрация на атмосферния замърсител остава трайно ниска - 22.67.

Данните за качество на атмосферния въздух и месечните справки за нивата на фините прахови частици се публикуват на интернет страницата на РИОСВ-Русе.

Министерството на здравеопазването обявява XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 година

Е-поща Печат

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.  Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Световната здравна организация (СЗО)  за България, Българския младежки Червен кръст (БМЧК) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 8 ноември 2018 г. и продължава до 10 май 2020 г. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна.

В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази. В рамките на първата фаза (8 ноември– 20 декември 2019 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят до Министерството на здравеопазването своите проекти в следните области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и Здравословно хранене и физическа активност. През втората фаза на конкурса, 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г., ще се осъществи реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2020 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на министерствата, Световната здравна организация (СЗО)  за България, БМЧК и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2020 г.

Новото в регламента на Конкурса тази година е, че към партниращите организации се присъединиха Световната здравна организация (СЗО)  за България и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Всяка от институциите-партньори в провеждането на Националния ученически конкурс, съгласно компетентностите и приоритетите си, номинира и осигурява предметни награди по 12 проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място, по 3 проекта във всяка от възрастова категория (1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас); 3 проекта, класирани за поощрителни награди, по една за всяка възрастова категория. Министерството на здравеопазването, Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст  и Представителството на Европейската комисия в България осигуряват по една предметна награда в категорията „Специални постижения в областта на опазване на здравето“.

Пълна информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване и участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите - може да намерите в прикачените файлове, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ, СЗО за Българя, БМЧК и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната, както и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

Р Е Г Л А М Е Н Т на национален ученически конкурс „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПЪРВА ФАЗА 8 ноември – 20 декември 2019 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ  ВТОРА ФАЗА 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г.

Не са регистирани превишения на нивата на специфични органични замърсители в Русе

Е-поща Печат

Не са регистрирани превишения на нивата на органични замърсители в западните жилищни части на град Русе през изтеклата седмица. Това показват данните от извънредните измервания на качеството на атмосферния въздух в града, реализирани през периода 29-31 октомври.

Повод за извънредния мониторинг в Русе са постъпилите оплаквания от района за разпространение на органични миризми в западните  и централни части на града.

Мобилната станция, извършила измерванията, е на Регионална лаборатория – Пловдив при ИАОС. Тя е била разположена в двора на завод „Арда“, по ул. „Николаевска“. Станцията е оборудвана с допълнителни  анализатори за измерване на специфични органични замърсители като бензен, толуен, орто, мета и пара ксилени. При средночасова норма за толуен от 500 микрограма на кубичен метър максималната измерена стойност в този период е 4 микрограма. Резултатите за орто, мета и пара ксилени показват също ниски стойности от 2 микрограма на кубичен метър при средночасова норма от 200 микрограма.

Страница 12 от 195

България в Юнеско

Галерия