Вие сте тук: Новини

Последни новини

Информационен ден „Гражданската наука и инвазивните чужди видове в Дунавския регион“ ще се проведе в Русе

Е-поща Печат

k pospalankoНа 4 октомври в Гранд хотел „Рига” в Русе ще се проведе информационен ден, свързан с инвазивните видове в Дунавския регион. Домакин на събитието е Лесотехническият университет в София в сътрудничество с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ - БАН), РИОСВ - Русе и Мрежата за инвазивни чужди видове в Дунавския регион (DIAS).

Поканени за участие са представители на институции и туристическите дружества в града. Пред аудиторията ще бъдат представени заплахите, мерките за превенция и контрол и  нормативна база, свързана с инвазивните видове. Предвидена е и демонстрация на смартфон приложението „Инвазивните чужди видове в Европа” на Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

 

В Европа, включително в р. Дунав и страните от Дунавския басейн, продължава тенденцията на въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове (ИЧВ), като темповете на разпространяване на някои видове се увеличават. Отчитайки нарастващата заплаха от ИЧВ за биоразнообразието, здравето на човека и икономиката в Европейския съюз е приет Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. Международната комисия за опазване на р. Дунав (Дунавска комисия, ICPDR) признава, че ИЧВ са се превърнали в основен проблем за Дунавския басейн, за решаването на който са предвидени мерки в Плана за управление на Дунавския басейн (2015 г.). Отчитайки значението на ИЧВ за изпълнението на Рамковата директива за водите 2000/60/ Дунавската комисия разработва отделна програма за ИЧВ, която се изпълнява от някои страни членки, между които и България, по време на Joint Danube Survey 4 (JDS4, 2019).

Събирането на данни за ИЧВ обаче поставя редица предизвикателства. Развитието на гражданската наука през последните години предоставя възможности за подобряване на обмена на данни и знания за чуждите видове, като в същото време осигурява ефективна и висококачествена обществена ангажираност с проблемите, свързани с ИЧВ. Напредъкът в технологиите, особено онлайн записването и приложенията за смартфони, едновременно с развитието на социалните медии, дават огромни възможности за развитието на гражданската наука в тази област.

Програмата на събитието можете да видите тук

Последна промяна от Четвъртък, 03 Октомври 2019г. 11:26ч.

Множество огнища в съседна Румъния са причина за неприятните миризми в Русе

Е-поща Печат

DSC 4304Вчера в късния следобед на територията на съседна Р Румъния се наблюдаваха множество локални огнища. Те са причина за неприятните мирими в Русе. В инспекцията са постъпили над 10 сигнала за миризми на пушек. Вероятно са третирани следжътвени остатъци, тъй като посоката на вятъра запад-северозапад донесе едри сажди в централните части на града.

По данни от АИС „Възраждане“ няма превишение на нивата на фините прахови частици за изтеклото денонощие.

Последна промяна от Вторник, 01 Октомври 2019г. 13:51ч.

Установен е източник на оцветени води в Русенски Лом

Е-поща Печат

Съвместна проверка на РИОСВ - Русе и „ВиК“ ООД установи източник на оцветени води, заустени в колектор „3-ти март“. Извънредният контрол е по повод получен сигнал на 18 септември за изтичане на оцветени бяло-сиви води в колектора, който се влива в р. Русенски Лом.

При проверката са отворени и проверени ревизионните шахти (точките на заустване) на дружества в Западна промишлена зона, които са потенциален източник на оцветени отпадни води. Не са установени нарушения. При ревизионната шахта на ул. „Кап. Райчо Николов“ е констатирано изтичане на цветни води. Допълнителна проверка на площадката на  „Славянско изуство“ е установила нарушителя - „Брани-90“ ООД, който произвежда кори за яйца. От ВиК дружеството са взети и анализирани водни проби. Резултатите от изпитванията  не показват отклонения по показател активна реакция (Ph) и химична потребност от кислород. Дружеството няма сключен договор с оператора на канализационната система.

Предстои да се извърши допълнителна съвместна проверка на фирмата-нарушител, както и да се направи инвентаризация на останалите обекти, които извършват дейност на площадката.

 

Извънредният мониторинг на въздуха в с. Николово не показа превишения на нормите на атмосферните замърсители

Е-поща Печат

Мобилната  станция на Регионална лаборатория - Русе към ИАОС не е регистрирала отклонения от нормите на следените показатели за качеството на въздуха (КАВ) в с. Николово. Извънредният мониториг беше извършен заради възникналия пожар на производствената площадка на „Дунарит“ АД в края на миналата седмица. Той е проведен в рамките на 24 часа - от 13.00 часа на 27 септември до 12.00 часа на 28 септември. Отчетените стойности на азотни и серни оксиди, въглероден оксид и фини прахови частици не са достигнали пределните допустими норми. Не са отчетени и отклонения в следените замърсители от пункта за мониторинг на атмосферния въздух, разположен на площадката на Втора РСБПЗН в Източна промишлена зона на град Русе.

Мобилна станция измерва качеството на въздуха в с. Николово във връзка с инцидента в „Дунарит“ АД

Е-поща Печат

Във връзка с получен сигнал за въникнал пожар в цех на завода за производство на боеприпаси „Дунарит“АД, директорът на РИОСВ-Русе разпореди контролни измервания на качеството на атмосферния въздух. Мобилната станция на Регионална лаборатория-Русе към ИАОС е разположена пред кметството на с. Николово и от 13 часа днес извършва мониторинг. Мястото е подбрано заради северозападната посока на вятъра.

Данните от първоначалните измервания не показват повишаване нивата на следените показатели - серни и азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици и озон.

РИОСВ-Русе следи метеорологичните прогнози. При промяна посоката на вятъра ще се използват и данните от мобилната станция за непрекъснат мониторинг на КАВ, разположена на площадката на Втора РСБПЗН, в Източна промишлена зона на град Русе.

 

Страница 15 от 195

България в Юнеско

Галерия