Вие сте тук: Новини

Последни новини

Петролните терминали на територията на РИОСВ-Русе отговарят на екологичните изисквания

Е-поща Печат

Петролните терминали на контролираната от РИОСВ-Русе територия, собственост на „Ромпетрол България” АД и „Лукойл България” ЕООД са приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 16 за съхранeние, товарене или разтоварване на бeнзини.
Ескперти на РИОСВ-Русе пломбираха наливните устройства за „горно пълнене” на автоцистерни в терминалите. След 31 декември 2009 г., наредбата изисква прилагането на т. нар. „дънно пълнене” на специализираните автомобили в петролните бази.
Бензиностанциите също попадат в обхвата на тази наредба. Справката от контролната дейност показва, че към 31 декември 2009 година 175 обекта са оборудвани с необходимите технически устройства за улавяне на бензиновите пари.
На собствениците на 4 обекта на територията на област Разград, които в момента не функционират ще бъдат връчени предупредителни протоколи за въвеждане в редовна експлоатация след монтиране на необходимите съоръжения.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:39ч.

По-строги норми за ограничаване на летливи съединения се въвеждат за производството на бои, лакове и авторепаратурни продукти

Е-поща Печат

От началото на 2010 година, влезе в сила ІІ - ри етап от прилагането на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения, използвани при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 год.). Наредбата отговаря на Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент.
Така, за производителите и вносителите на тези продукти се въвеждат по–стриктни норми за максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения. За територията на РИОСВ-Русе дружествата, подлежащи на контрол по тази наредба са 40 за Русенска област, 11 за Разградска и 15 за Силистренска област. В това число влизат не само производители, но и вносители, търговци на едро и дребно, строителни и мебелни фирми, автосервизи и машиностроителни предприятия.
Продуктите, които не отговарят на нормите за летливи органични съединения, определени от етап ІІ, но са произведени преди 01 януари 2010 год., могат да се разпространяват в търговската мрежа и да се употребяват до края на тази година.
Ежегодно, до 31 март дружествата, подлежащи на контрол по тази наредба трябва да представят в съответната РИОСВ информация за количествата произведени, продадени или употребени бои, лакове и авторепаратурни продукти през предходната година. Има специално създадена информационна система, съгласно утвърдена от Министерството на околната среда и водите Програма за мониторинг.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:36ч.

Спряна е процедурата за решението по ОВОС на „МВЕЦ Янтра 1”

Е-поща Печат

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде заповед за спиране на процедурата за издаване на решение за оценка на влиянието/въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение „Изграждане на МВЕЦ Янтра 1” в землищата на селата Белцов и Ценово. Възложител на предложението е „Енемона” АД.
Към настоящия момент е в ход процедура по издаване на План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавския район, съгласно Закона за водите, който предстои за бъде утвърден от Министъра на околната среда и водите. Планът предвижда зониране на чувствителните зони и ще регламентира какви инвестиционни предложения са допустими за реализация в коритата на речните басейни. В този смисъл, планът ще определи рамката за реализиране на предложението „Изграждане на МВЕЦ Янтра 1” и се явява обуславящ по отношение процедурата по издаване на решение по ОВОС.
Производството за издаване на решение по ОВОС ще бъде възобновено след утвърждаването на Плана за управление на речните басейни.
Заповедта подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и води и Административния съд, в 14 дневен срок.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:35ч.

През изтеклата седмица са проверени 33 обекта на територията на РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073 Експерти на РИОСВ-Русе провериха 33 обекта на контролираната територия през изтеклата седмица за прилагане на нормативната база, свързана с опазване на околната среда. Дадени са 53 предписания за спазване на екологичното законодателство.
По писмена жалба на граждани е извършена проверка в община Лозница за замърсяване на терени от уличното платно с торови маси от частна животновъдна ферма. Експертите на РИОСВ-Русе са констатирали, че жалбата е основателна и, че не са почистени замърсените площи от същото лице по дадени предписания при предходна проверка. По тази причина, на животновъда е съставен акт за установяване на административно нарушение и му е даден срок до 30 януари да почисти замърсените терени.
В село Тръбач (община Лозница) е извършена проверка на складовете за съхранение на негодни за употреба пестициди. Констатирано е, че част от покривната конструкция е нарушена, но няма опасност от замърсяване на почвите. Дадени са предписания на община Лозница да извърши ремонт на сградата.
През изтеклата седмица две птици от вида обикновен мишелов са намерени и донесени в инспекцията от граждани. Екземплярите са изпратени за лечение и възстановяване в Спасителен център – Стара Загора.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:35ч.

На 31 януари изтича срокът за отчетите на регистрираните пунктове за билки

Е-поща Печат

До 31 януари, лицата, занимаващи се със събиране и изкупуване на лечебни растения трябва да подадат отчети в РИОСВ-Русе за реализираните количествата в предходната година. Това се отнася за всички собственици на билкозаготвителни пунктове, организирани складове, за лица, изкупуващи билки или извършващи дейност с тях на територията на областите Русе, Разград и Силистра.
Справката от регистъра на инспекцията показва, че в трите области действат 137 билкозаготвителни пункта. До момента в РИОСВ-Русе са постъпили едва 20 отчета.
Законът за лечебните растения предвижда имуществена санкция до 5000 лева за лица, които не са изпълнили това задължение.
Това е едно от най-често срещаните нарушения на закона, заедно със събиране и използване на лечебни растения без позволително или неправилното им събиране.
На базата на предоставените годишни отчети се проследява какви количества от какви видове лечебни растения се ползват през различните години. Чрез получените данни може да се проследят възможностите за ползване на ресурсите от даден вид лечебно растение, както и да се определи необходимостта от налагане на забрани или въвеждане на режим на ползване върху някои видове.
Справката за контролната дейност показва, че най-често на територията на РИОСВ-Русе през 2009 година са се добивали стрък и листа от коприва, маточина, плод от черен бъз, врабчови чревца, слез, глог и др.

Последна промяна от Четвъртък, 05 Август 2010г. 11:32ч.

Страница 189 от 190

България в Юнеско

Галерия