Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експертите на РИОСВ-Русе и главните архитекти на общини обсъдиха на среща въпроси, свързани с процедурите по ОВОС

Е-поща Печат

Днес, в РИОСВ-Русе се проведе работна среща между ръководството на инспекцията, експерти от отдел “Разрешителни, регистрационни и съгласувателни режими” и главните архитекти на общините за обсъждане на въпроси, свързани със съгласуването на регламентираните в Глава VI от Закона за опазване на околната среда процедури по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО), както и тези в Закона за устройство на територията.
В хода на срещата експертите на РИОСВ-Русе коментираха съгласувателните режими, които касаят основно строителството на някои видове обекти в урбанизираните територии. Това се отнася за жилищното строителство, до малките по мащаб строителни и ремонтни дейности, като остъкляване на тераси, изграждане на огради, ремонт на жилища и др. За тях не е необходимо гражданите да подават уведомления в РИОСВ-Русе и да ги съгласуват, каквато практика съществуваше доскоро.
Експертите на РИОСВ-Русе ще изготвят протокол за проведената среща, съдържащ всички предложения по темата, който ще бъде изпратен до всички архитекти на общините от контролираната територия.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:49ч.

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки по 4 сигнала и 3 жалби през изтеклата седмица

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073 Експертите на РИОСВ-Русе изврършиха проверки на 30 обекта от контролираната територия, в това число по 4 сигнала и три писмени жалби на граждани. Дадени са 39 предписания за спазване на екологичното законодателство.
На 17 април (събота) е подаден сигнал от служители на Областна дирекция „Гражданска защита”- Русе за мазни петна, плуващи на около 20 метра в река Дунав, в района на „Безмитна зона”-Русе. Експерти на РИОСВ-Русе извършиха незабавна проверка в района на Източна промишлена зона на Русе, на точковите източници на замърсяване (колектори, заустващи в река Дунав). При обследване на района, в момента на проверката е констатирано изтичане на замърсени с нефтопродукти води от колектор „България”. За случая незабавно е уведомено дружеството “В и К” ООД-Русе, което експлоатира колектора. Извършени са допълнителни съвместни обследвания в промишлената зона на потенциалните източници на замърсяването, заустващи в колектора, но не е установено умишлено изпускане на замърсени води в хода на проверката. Вероятно, става въпрос за старо замърсяване, последиците от които се виждат сега, след понижаване нивото водите на река Дунав. Представители на „В и К” ООД - Русе продължават обследване на района за установяване на източника на замърсяване.
Неосноветелен е сигналът за отглеждане на животни в регулацията на населеното масто в с. Глоджево (област Разград). Животните се отглеждат в бивш стопански двор, дадени са предписания на собственика да съхранява и оползотворава торовите маси и да не допуска замърсяване на района.
По жалби на жители на селата Базън, Червена вода (обл. Русе) и с. Ботров (община Бяла) за отглеждане на животни в регулацията на населените местна и замърсяване с торови маси са извършени контролни проверки. На животновъда в с. Ботров е съставен акт за замърсяване на почвите и е даден срок до 30 август да ликвидира напълно замърсяването.
Получени са два сигнала за намерени птици – зеленонога водна кокошка и южен славей от жители на град Русе. По преценка на експертите птиците са пуснати на свобода.
При проверка на ЗМ „Калимок-Бръшлен” е установено събиране на билката черен оман. Лицата не са притежавали документи за самоличност и не са представили позволително за ползване. Дадено е предписание да се явят в РИОСВ-Русе за съставяне на акт.
Във връзка с информациите за движението на вулканичния облак информираме, че системите за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух (обслужвани от Регионална лаборатория-Русе към ИАОС) не са отчели превишения на фини прахови частици над пределно допустимите концентрации до настоящия момент.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:48ч.

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки на 10 обекта през изтеклата седмица

Е-поща Печат

Press_control_IMG_6073 През изтеклата седмица експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки на 10 обекта от територията на областите Русе, Разград и Силистра. Дадени са 7 предписания за спазване на екологичното законодателство. Две от проверките са по постъпили сигнали.
По сигнал от председателя на Общинския съвет в Сливо поле за заблатяване на терени в района на село Ряхово, се извърши обход на място. Експертите на РИОСВ-Русе са констатирали наличие на стари разливи, но в момента на проверката не са установени заблатени площи. Производствени отпадъчни води от „Астра биоплант” АД, след пречиствателна станция, следва да заустват в съществуващ канал, собственост на „Напоителни системи” ЕАД. На място е установено, че преди определената точка на заустване водите се изливат свободно и постъпват в оформеното, успоредно на канала суходолие. На дружеството са дадени предписания да изградят цялостен закрит канал до точката на заустване и почистят и възстановят терените от минали замърсявания.
Вторият сигнал е подаден от гражданин за намерена птица в безпомощно състояние в района на КТМ-Русе. Екземплярът е от вида горска ушата сова, защитен и е изпратен за възстановяване в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.
През настоящата седмица ще бъде извършена контролна проверка по жалба на жители на с. Попрусаново (община Кайнарджа) за допускане на свободна паша на крави от кравеферма в населеното място и унищожаване на тревните площи.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:48ч.

Стартират срещите за подготовката на пожароопасния сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост

Е-поща Печат

На 13 април 2010 година, от 10.30 часа в сградата на община Ветово ще се проведе първата среща за подготовката на общините и отговорните държавни институции за пожароопасния сезон в защитените територии, представляващи изключителна държавна собственост. Ще участват представители на общината, Държавно ловно стопанство „Дунав”, ДЛС „Сеслав” – гр. Кубрат, служители на Областна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване” и Областно управление „Гражданска защита” – Русе. Подобни срещи ще бъдат проведени в Цар Калоян и в Поддържан резерват „Сребърна”.
Всяка година със заповед министърът на околната среда и водите определя пожароопасния сезон и нарежда какви превантивни мерки следва да бъдат предприети, за да се обезпечи пожарната безопасност и да се предотврати увреждане на защитените територии със специален статут.
Тази година съгласно Заповед РД-319/26.03.2010 г., периодът за пожароопасния сезон е от 1 април до 31 октомври и за територията на РИОСВ-Русе се отнася за Резерват „Бели Лом” и Поддържан резерват „Сребърна”.
Участниците в срещите ще бъдат запознати със съдържанието на заповедта и ще обсъдят противопожарни мероприятия на резерватите, схемите за оповестяване на всички нива при възникване на пожари, превантивната дейност по информиране на пастирите и арендаторите на земи за недопускане на палежи на стърнища, слогове, ниви и крайпътни ивици.
Кметовете на общините Ветово, Цар Калоян, Кривня и Сребърна ще бъдат писмено уведомени за сформират гасачески групи от доброволци, които ще имат готовност да реагират при нужда.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:47ч.

До 1 май в РИОСВ-Русе се приемат уведомления за пунктове за изкупуване на охлюви

Е-поща Печат

Press_17images До 1 май, лицата от територията на областите Русе, Разград и Силистра, желаещи да изкупуват охлюви трябва да информират писмено РИОСВ - Русе за местонахождението на организираните от тях пунктовете. Изискването е записано в заповед на Министъра на околната среда и водите, в която са определени условията, редът за ползване, изкупуване и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов охлюв /Helix lucorum/ и градински охлюв /Helix pomatia/.
Периодът за събиране от природата, изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермено отглеждане започва на 10 май и продължава до 30 юни.
Контролът по изпълнението на заповедта е на съответната регионална инспекция. Извършва се проверка дали лицето има писмено уведомление за организирания пункт, дали се изкупуват маломерни охлюви и дали съхранението им е съгласно изискванията на заповедта. Минималният размер на изкупуваните и изнасяните охлюви трябва да е 28 мм в диаметър, пунктовете да са оборудвани с хладилно помещение за съхранение на живите охлюви и да се осигури подходящ амбалаж и калибровъчно сито.
За нарушения на режимите, регламентирани в заповедта физическите лица се наказват с глоби от 100 до 1000 лева, а юридическите 200 до 5000 лева.

Последна промяна от Сряда, 04 Август 2010г. 15:47ч.

Страница 190 от 194

България в Юнеско

Галерия