Вие сте тук: Новини

Последни новини

Съвместна комисия прие предложение за обявяване на нова защитена местност

Е-поща Печат

IMG_3354_-_CopyЕксперти на РИОСВ-Русе участваха в съвместна комисия за приемане на предложение за обявяване на защитена територия за опазване на естествено находище на пролетно ботурче (Cyclamen coum), в землището на с. Бреница, община Тутракан. В заседанието взеха участие всички заинтересовани институции – Областна администрация Силистра, община Тутракан, РИОСВ-Русе, Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство-Тутракан, Дирекция природен парк „Русенски Лом”, службите по земеделие .

Защитена местност ще е с площ 43 дка, представляваща държавен горски фонд. Уточнени са и режимите по опазването на вида. Те предвижват забрана за голи сечи, добив на полезни изкопаеми, разполагане на пчелини.

На територията на България са установени само три находища с добра плътност на вида пролетно ботурче – в Природен парк „Странджа”, край с. Осенец, община Разград и това в с. Бреница. То е и най-северното на територията на страната. На места покритието на растението достига до 30 %.

Процедурата за обявяване на нова защитена местност е разписана в Закона за защитените територии. Разглежданото предложение е направено от Дирекцията на природен парк „Русенски Лом”. След одобряването му, определяне на границите и режимите в бъдещата местност, документацията ще се изпрати до министъра на околната среда и водите, който изадава заповед за обявяване на защитената местност.

Пролетното ботурче (Cyclamen coum) е многогодишно тревисто растение. Листата са с бъбрековидна или закръглена форма. От горе са тъмнозелени с бял концентричен кръг или петно, а отдолу са кафеникави. Цветовете са дребни, 1-2 см, виолетово-розови. Родината на пролетното ботурче са Средиземноморието, Югоизточна Азия и Крим. Там се намират нейните основни популации. Видът попада в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие и за него важат всички забрани за бране, търговия, хербаризиране и унищожаване на местообитанията му.

Установени са наднормени нива на шум от дейността на метан-станция в град Русе

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе установиха наднормени нива на шум в околната среда от дейността на метан-станцията и автомивката в кв. „Здравец” гр. Русе, собственост на „М-Газ” ЕООД. Измерванията са извършени съвместно с Регионална лаборатория – Русе, в началото на септември, в късните часове на деня.

За констатираните нарушения на нормативната уредба за шума от промишлени източници *, на дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушение.

На дружеството са дадени предписания да предприемат мерки за намаляване нивата на излъчвания шум от компресора и вентилаторния блок и да извърши собствени измервания. Предстои последващ контрол за изпълнение на дадените предписания.

Поводът за извънредната проверка е колективна жалба от живущи в квартал „Здравец” за дейността на обекта, препратена от администрацията на президента на Р България. При съвместните проверки с представители на компетентните органи не са установени други нарушения на екологичното законодателство.

* Наредба №54/2010г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, обн в ДВ бр.3/2011г.

На 17 септември в Русе ще се състои официално представяне в България на Третата международна експедиция за изследване на река Дунав

Е-поща Печат

Третата международна експедиция за изследване на река Дунав Joint Danube Survey (JDS3) официално ще бъде представена в България на пресконференция, която ще се проведе в град Русе на 17 септември, от 10 часа, в хотел „Рига”, зала №2, ниво „Мецанин”.

В пресконференцията ще вземат участие представители на Международната комисия за опазване на река Дунав, на екипа на JDS3 и експерти от Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда и Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

След официалната част се предвижда посещение на корабите, участващи в JDS3.

Целта на третото поред мащабно проучване, което започна на 13 август в Германия, е събиране на актуални данни за цялото поречие на Дунав. В изследователския екип са включени химици, хидробиолози и микробиолози от Словакия, Румъния, Австрия, Сърбия, България, Унгария и Хърватия. Мониторингът на българския участък от реката започна на 13 септември и ще продължи до 20 септември.

Организатор на JDS3 е Международната комисия за опазване на река Дунав.

Последна промяна от Понеделник, 16 Септември 2013г. 12:30ч.

РИОСВ-Русе призовава ловците да спазват Закона за биологичното разнообразие по време на ловния сезон

Е-поща Печат

Във връзка с началото на ловния сезон на птици и дребен дивеч, РИОСВ-Русе призовава ловците да спазват стриктно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии, като не допускат отстрел на защитени видове.

Миналата седмица рибари от гр. Силистра за открили прострелян ням лебед, който по-късно е починал от раните си.

Сред защитените птици са всички видове лебеди, дневни и нощни грабливи, див скален гълъб, гълъб хларупар, представителите на разред врабчоподобни и кълвачи.

Най-често в този сезон се отстрелват пъдпъдъци, фазани, гургулици, гугутки, гривяци, а от водолюбивите птици – голяма белочела гъска, зеленоглава патица и др., които са ловни обекти по смисъла на Закона за лова. Поради близки морфорлогични белези ловците биха могли да сбъркат голямата белочела гъска с малка белочела или сива гъска, които са защитени видове.

В административно-наказателните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие за отстрел на защитени видове за нарушителите се предвиждат глоби от 100 до 5000 лева и лишаване от право на лов от 1 до 3 години.

Важно е да се знае, че ловът е абсолютно забранен на територията на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, в землището на гр. Цар Калоян.

Контролът за спазване рапоредбите на специализираното законодателство се осъществява от Регионалните дирекции по горите и съответната РИОСВ.

Последна промяна от Сряда, 11 Септември 2013г. 14:46ч.

Извършена е проверка на „Монтюпе” ЕООД за изпълнение на програмата за намаляване на интензивно миришещи вещества

Е-поща Печат

На 10 септември е извършена контролна проверка в „Монтюпе” ЕООД за проследяване изпълнението на внесената от дружеството план-програма за намаляване на интензивно миришещи вещества от дейността. Експертите са установили, че заложените мероприятия и сроковете за тяхното реализиране се спазват. Монтирано е допълнително пречиствателно съоръжение (скрубер), което ще поеме разширението на завода и част от действащите мощности. Предстои пускането му в експлоатация в средата на месец октомври. Съгласно Плана, след възвеждането му ще бъдат направени измервания на емисии в околната среда и за качеството на въздуха в работната среда.

До изготвянето на тази програма се стигна след като през 2012 г. при извършена проверка е установено наличие на новоизградени вентилационни отвори (жалузи) по фасадата на производствено хале № 1. В тази връзка операторът възложи на акредитирана лаборатория да направи измервания в работна среда по показатели серни и азотни оксиди, въглероден оксид и въглеводороди. Измерванията са извършени в края на месец януари 2013 г. при три различни състояния – отворени жалузи, затворени жалузи и отворени прозорци. На база получените резултати операторът изготви план-програма за ограничаване разпространението на интензивно миришещите вещества в околната среда.

До края на септември ще бъдат проверени още три инсталации в Източна промишлена зона с издадени комплексни разрешителни.

Страница 20 от 81

ПР Сребърна

Галерия