Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 160 контролни проверки през юни

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе са осъществили контрол на 143 обекта от територия и са извършили 160 проверки през юни От тях 109 са планови, а 51 извънредни. За спазване на екологичното законодателство са дадени 55 предписания.

За констатирани нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони са съставени 6 акта  (АУАН). През юни не са издавани  наказателни постановления. Изготвени са 3 бр. санкции, от които 2 за налагане и 1 за отмяна законстатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда (и трите са по компонет води) в общ размер от 2 512 лв. Най-голямата санкция е наложена на „Дестан“ ЕООД – с. Искра, община Ситово, област Силистра в размер на 1 649 лв. Общо събраните суми през юни от РИОСВ-Русе по наложени санкции са 2 870,33 лв. Преведени са  на общините суми в размер на 2 296,26 лв.: на Кубрат – 11,20 лв., на Разград – 2 204 лв., на Русе – 529,60 лв. и на  Ситово – 332,80 лв..

Наложена е една принудителна административна мярка на „Винпром Бяла 2002“ ЕООД със седалище гр. В. Търново. Извършено е пломбиране на незаконно заустване на отпадъчни води в р. Беленска.

За периода са предприети действия по 13 жалби и сигнали. В русенската екоинспекция  са постъпили общо 41 сигнала и 4 жалби. Голям брой от сигналите са свързани с неприятни миризми през нощта в определени райони на Русе и Разград.

Във връзка с жалба за неработеща ПСОВ в с. Ситово, община Силистра  е извършена съвместна проверка с представители на РИОСВ-Русе, Регионална лаборатория-Русе и БДДР-Плевен. Установени са отклонения от индивидуалните емисионни ограничения, в резултат на което предстои налаганате на санкция.

Пълната справка за контролната дейност е публикувана на интернет старницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html

Последна промяна от Четвъртък, 07 Юли 2016г. 10:55ч.

РИОСВ-Русе отбеляза Международния ден на река Дунав със съвместна инициатива

Е-поща Печат

DSC00726На 29 юни 2016 г. се проведе съвместна инициатива между РИОСВ-Русе, Изпълнителна агенция   „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), Регионална лаборатория - Русе  и СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ гр. Русе, посветена на Международния ден на река Дунав.

Два класа от СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ -  гр. Русе – X д и X е, водени от преподавателя по биология Милена Скопакова посетиха  кораба „Вит“, на понтона на ИАППД. Капитан Трифонов и екипажа на плавателното средство представиха дейностите, които се осъществяват за  поддържане на корабоплавателния път по р. Дунав.

След беседата на кораба служители на Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда взеха  проби води от река Дунав. На място бяха извършени експресни анализи с комбиниран уред Ph-метър, оксиметър и кондиктометър. Всички измерени стойности Ph, O2  и електропроводимост отговарят на нормите за качество на повърхностните води съгласно нормативната уредба.

В края на занятието бяха наградени авторите на отличените мултимедийни презентации от предварително обявения конкурс сред учениците от СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ гр. Русе. 

Последна промяна от Сряда, 29 Юни 2016г. 17:00ч.

Уточнени са границите на зоните за бъдещото сертифициране на биосферен резерват „Сребърна“

Е-поща Печат

image-0.02.01.a7553efd1f4b77b5fc2f12354121098b8fe56a5cb251c14b78a34e10fd23c216-VНа работна среща, проведена вчера в Община Силистра са уточнени границите на зоните относно бъдещата сертификация на Биосферен резерват „Сребърна“ съгласно стратегиите от Севиля за развитие на биосферните резервати на ЮНЕСКО. Според тези изисквания това са „сърцевинна“ в която попада територията на настоящия Поддържан резерват „Сребърна“, „буферна зона“ – обхващаща границите на Защитена зона от НАТУРА 2000  BG 000241 „Сребърна“ и „зона за развитие“, обхващаща всички населени места на територията на община Силистра.

Участниците в срещата от Министерството на околната среда и водите, Националния комитет „Човек и биосфера“, РИОСВ-Русе, Община Силистра, държавни институции и Българската фондация „Биоразнообразие” са разпределили задачите си за изготвяне на апликационната форма за  сертифицирането на Сребърна. Следващата среща ще се проведе през втората половина на месец юли.

Почти 40 години 16 български биосферни резервати, сред които и „Сребърна”, са изпълнявали „консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите и осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и образование.  Концепцията за биосферните резервати се е развила като първоначалната функция  от „опазваща“ и „научна“, е преминала и към „функция на развитието”, ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси. Съвместяването на биосферните резервати от „стар“ тип няма да доведе до промяна в собствеността и ползването на съответните територии и няма да наложи допълнителни ограничения извън предвидените в националното законодателство.

      

На 29 юни отбелязваме Международния ден на река Дунав

Е-поща Печат

danubedayposter„Бъди активен“ е мотото и през тази година на кампанията по повод Деня на Дунав – 29 юни. Целта на кампанията е да се насърчат живеещите в Дунавския басейн да бъдат активни в опазването на реката и притоците й.

Международният ден се отбелязва на 29 юни – датата, на която е подписана Конвенцията за опазване на река Дунав. Чрез различни инициативи се показва жизненоважната роля на река Дунав и нейните притоци.

Организатор на кампанията на европейско ниво е Международната комисия за опазване на река Дунав. Партньор на кампанията за България е „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД.

Координатор на кампанията от българска страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“ – с център Плевен.

РИОСВ-Русе ще отбележи кампанията с две инициативи:

  • На 29 юни 2016 г.,от 14.30 ч. ще се проведе съвместна инициатива между РИОСВ-Русе, Изпълнителна агенция   „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), Регионална лаборатория - Русе  и СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“, Русе. Темата на занятието е „Разказ за Дунав“. Два класа от СОУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ -  Русе – X д и X е, водени от преподавателя по биология Милена Скопакова ще посетят  кораба „Вит“, на понтона на ИАППД. Екипажът на плавателното средство ще  представи дейностите, които се осъществяват за  поддържане на корабоплавателния път по река Дунав. След беседата на кораба ще бъдат взети проби води от река Дунав с помощта на експерти от Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда,  които на място ще демонстрират експресни анализи.  В края на занятието ще бъдат наградени отличените мултимедийни презентации на предварително обявения конкурс сред учениците.
  • На 6 юли 2016 г. ще се проведе съвместна инициатива с Регионална библиотека „Любен Каравелов“, посветена на Международния ден на река Дунав. Тя е част от  реализацията на проект Мейкърспеийс: „Фабрика за идеи, знание и мечти „Русе и децата“, по който РИОСВ-Русе е партньор.  Посетителите на РБ в детски отдел ще гостуват на РИОСВ-Русе. Предвижда се разходка по кейовата зона, кратка беседа за биологичното разнообразие на река Дунав, заплахите за замърсяването й и програмите за мониторинг. Във втората, практична част на занятието ще се състои  съревнование „Рисунка на асфалт“.

Кандидатстващите по мярка 6.3. от Програмата за развитие на селските райони съгласуват с РИОСВ-Русе проектите си

Е-поща Печат

Важно: Желаещите да кандидатстват за финансиране по  мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”” от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г. следва да съгласуват проектите си с РИОСВ-Русе.

За издаване на становище от компетентния орган по околна среда - РИОСВ-Русе за съответствие на режимите на защитените територии, въведени със закона за защитените територии или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие кандидатите трябва да представят следния набор от документи:

  1. Попълнено уведомление за план/програма по чл. 10 от Наредбата за оценка на съвместимостта  по образец /www.riosv-ruse.org/ административно обслужване/формуляри/;
  2. Актуална скица/и на имота/тите;
  3. Документ за собственост или право на ползване на имота (нотариален акт, договор за наем и/или аренда);
  4. Копие на изготвен бизнес план или описание на намеренията;
  5. Когато се касае за съществуващ животновъден обект, следва да се приложи и копие на удостоверението за регистрация на обекта, издадено от съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

В 14 дневен срок, РИОСВ-Русе се произнася с писмо, с което се съгласува предвидената дейност по проекта съобразно допустимостта й с екологичното законодателство.

Последна промяна от Петък, 24 Юни 2016г. 15:47ч.

Страница 20 от 132

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия