Вие сте тук: Новини

Последни новини

Предстоят срещи във връзка с началото на пожароопасния сезон в защитените територии - изключителна държавна собственост

Е-поща Печат

 Пожар Калимок-Бръшлен 20.03.2012 008 - CopyЕксперти на РИОСВ-Русе ще проведат работни срещи в Областна администрация Силистра на 24 април от 11 ч., в Община Разград на 29 април 11 ч. и на 30 април от 10.30 ч. в Община Ветово с представители на общините и отговорните институции за осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост. За територията, контролирана от РИОСВ-Русе такива са Поддържан резерват „Сребърна” (област Силистра) и Резерват „Бели Лом”  (области Русе и Разград). Срещите се провеждат в изпълнение на заповедта на министъра на околната среда и водите РД-266/01.04.2014 г., с която периодът 1 април – 31 октомври 2014 г. е обявен за пожароопасен.

 Целта е предварителна подготовка за  предотвратяване възникването на пожари през летните месеци, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешното им  гасене.

РИОСВ-Русе подготвя писма до съответните общини, чийто землища попадат в  защитените територии да осъществят контрол за спазване на забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до защитени територии, да  спазват разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, да сформират гасачески групи от доброволци от местното население и осигуряване на оборудване за гасене на пожари.

Кметовете на населените места следва  да информират населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите.

Наблюдавани са новоизлюпени пеликани в Поддържан резерват „Сребърна”

Е-поща Печат

IMG 7721 - Copy При ежендневните наблюдения охраната на Поддържан резерват „Сребръна” е забелязала новоизлюпени пеликанчета на наколните платформи. Птиците са спокойни и обгрижват малките. Засега е трудно да се определи броят на новоизлюпените.

 В края на февруари на четирите наколни платформи долетяха  около 120 къдроглави пеликана, които формираха между 60-70 двойки. Гнезновият период преминава спокойно. Нивото на водата в езерото е 230 см.  

Последна промяна от Вторник, 15 Април 2014г. 11:05ч.

С изпълнението на ремонтните дейности, Природонаучният музей в с. Сребърна ще се превърне в модерен информационно-образователен център

Е-поща Печат

IMG 5045 - Copy На 10 април 2014 г., на публична церемония в с. Сребърна, в присъствието на представители на държавната и местната власт, журналисти и други заинтересовани лица бе даден старта на строително-ремонтните дейности на Природонаучния музей и административната сграда към резервата. Те са част от реализацията на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, изпълняван от РИОСВ-Русе и одобрен за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.

 С изпълнението на строително-ремонтните дейности, Природонаучният музей в с. Сребърна ще се превърне в съвременен посетителки и информационно-образователен център. Предвижда се ремонт на покривните полета, топлоизолация, осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, благоустрояване на района, оборудване на библиотеката и залата за посетители. В административната сграда на резервата ще бъде извършена реконструкция на помещения и обособяване на „Център за управление”, в който ще се помещава техниката за осигуряване на непрекъснато наблюдение на биосферния резерват.

Стойността на строително-ремонтните дейности е  617 719.47 лв. без ДДС. Очаква се те да приключат в края на месец май 2014 г.

Превръщането на музея в съвременен информационно-образователен център е дейност, която е предвидена в Плана за управление на ПР „Сребърна” и в Плана за действие за къдроглавия пеликан.

Проектът „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96) се изпълнява от РИОСВ-Русе от юли 2012 г.  Със заповед № РД-521/02.07.2012 година на министъра на околната среда и водите е одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (Референтен № на процедурата: BG161PO0005/11/3/3.2/05/26).  Тя е част от Оперативна програма „Околна среда 20072013 г.” Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Проектът предвижда четири основни групи дейности: поддържащи и възстановителни, рехабилитация на туристическата инфраструктура и капитално строителство, изработване на информационно-образователни пакети и разработване/актуализация на планове за управление на двата резервата и прилежащите им защитени територии-бивши буферни зони. 

 

Последна промяна от Четвъртък, 10 Април 2014г. 20:36ч.

Установен е източникът на неприятните миризми от края на седмицата в град Русе

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе установиха причината за неприятните миризми, за които жители на града сигнализираха екоинспекцията на 4 април 2014 г.

В края на деня продължиха допълнителните обходи в околностите на град Русе. Установено е внясяне на твърда субстанция – утайка от Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) – гр. Русе в земеделски земи, граничещи в източна посока с Индустриален парк-Русе.

Миризмите, които гражданите оподобяват на вкиснало зеле имат органичен произход и не са опасни за здравето на хората. Утайките отговарят на изискванията на специализирана наредба и се изпитват преди използването им за почвообработка.

РИОСВ-Русе ще даде предписание на фирмата – арендатор на земеделските земи незабавно разпръскване и заораване на изнесената на място утайка. При следващо използване на субстанцията за земеделски цели тя да се извозва на терените на порции и да се заорава веднага с цел предотвратяване разпространението на неприятни миризми.

Не е установена промишлена авария или нарушения в технологичните процеси при извършените проверки по сигналите за неприятни миризми в Русе

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе не са установили промишлени аварии или нарушения в технологичните режими на производствените процеси при извършените проверки днес в различни части на град Русе.

На 4 април 2014 г. в РИОСВ-Русе са постъпили 4 сигнала на горещата телефонна линия и централата на екоинспекцията от жители на кв. „Възраждане”, Западна промишлена зона и централната част на град Русе за усещане на неприятни миризми.

По разпореждане на директора екип от експерти на РИОСВ-Русе и Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околната среда извършиха съвместни обходи и измервания. Едновременно се провериха земеделски кооперации в района за агрохимически дейности, фирмата за третиране на тревните площи срещу насекоми, наета от общината и състоянието на газо-преносната мрежа в града.

С портативен газанализатор за определяне на многокомпонентни смеси в атмосферния въздух при аварийни ситуации, са извършени 30 замервания по 24 показателя в 8 пункта в град Русе и околностите.

Стойностите от измерванията във всички пунктове по различните компоненти са приблизително еднакви с фоновите.

Анализът на резултатите, метеорологичните данни от АИС „Възраждане” - налягане, посока и скорост на вятъра, насочват експертите към влияние на канализационната система на града върху качеството на атмосферния въздух.  

Дежурният екип на РИОСВ-Русе продължава работата по случая.

Страница 20 от 92

ПР Сребърна

Галерия