Вие сте тук: Новини

Последни новини

Трета международна експедиция за изследване на река Дунав ще премине през България

Е-поща Печат

JDS3Третата международна експедиция за изследване на река Дунав Joint Danube Survey (JDS3) ще премине през България. Тя е започнала на 13 август и ще продължи до 26 септември.

 Организатор на експедицията е Международната комисия за опазване на река Дунав - (International Commission for the Protection of the Danube River - ICPDR), на която България е пълноправен член от създаването й през 1999 г. В експедицията участват химици, хидробиолози и микробиолози от Словакия, Румъния, Австрия, Сърбия, България, Унгария и Хърватия.

 Целта на проучването е събиране на актуални данни за състоянието на река Дунав - от извора до нейното устие. Изследването на българския участък на реката ще се проведе в периода 13 - 20 септември. На 17 септември се предвижда в град Русе да се проведе пресконференция с участието на членовете на експедицията.

 Това е трето проучване на река Дунав, първото е през 2001 г. (JDS1) , второто - 2007 г. (JDS2).

Наближават сроковете за подновяване на банковите гаранции за търговия с отпадъци черни и цветни метали

Е-поща Печат

Притежателите на Разрешителни документи за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) трябва да подновят или удължат с една година банковите си гаранции в едномесечен срок преди изтичането им и да ги представят в съответната РИОСВ.

За извършване на дейности с ОЧЦМ Законът за управление на отпадъците (ЗУО) изисква банкова гаранция в размер на 25 000 лева за самата дейност и по 5000 лева за всяка площадка. Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. Те са част от документацията, която възложителите прилагат за издаване на разрешителния документ.

При непредставяне на подновените банкови гаранции, контролният орган (РИОСВ) ще отнеме издадените разрешения.

При констатиране на нарушения в условията на разрешителните, контролният орган, издавайки наказателно постановление може да се възползва от банковата гаранция до размера на административно-наказателната мярка.

 

Продължават проверките на предприятия от Източна промишлена зона на град Русе

Е-поща Печат

В края на миналата седмица е осъществена контролна проверка на инсталацията за преработка на отработени масла, собственост на „Лубрика” ООД, в Източна промишлена зона на град Русе. Експертите на РИОСВ-Русе са установили, че инсталациите работят периодично поради липсата на суровина. От началото на 2013 година са преработени едва 4300 тона масла, което е многократно по-малко от разрешените годишни количества по Комплексното разрешително (КР № 352 – Н0 – А2/2013 г.).

В момента на проверката инсталациите не са работили. Основната тръбно-вакумна инсталация е спряна на 14 август. От проверката по документи е установено, че от началото на 2013 година не са възниквали аварийни ситуации, водещи до нарушения на технологичния режим. При пускане и спиране се спазват технологичните инструкции съгласно КР.

Проверките на промишлени инсталации, извършващи дейност на територията на Източна промишлена зона продължават.

 

Гнездовият период на къдроглавите пеликани в резерват Сребърна завърши

Е-поща Печат

IMG_0607_-_CopyГнездовият период на къдроглавите пеликани в поддържан резерват „Сребърна” завърши. Не са установени нарушения или фактори, които да повлияят върху нормалното протичане на естествените процеси.

Първите пеликани са забелязани в резервата в края на януари. Трайно загнездване на четирите наколни платформи и формиране на 60-70 двойки е установено около средата на февруари. Първите пеликанчета са забелязани в началото на месец април. В средата на месец юли е наблюдавано групиране на птиците около 280-300 екземпляра от колонията и подготовка за извършване на прелети. Къдроглавите пеликани са скитащи птици. Възможно е при благоприятни условия те да презимуват около водоемите на страната, без да извършват полети до Мала Азия и Северна Африка.

Ново поколение имат и лиските, немите лебеди, сивите гъски и зеленоглавите патици.

Водното ниво в резервата претърпя сезонни промени и в момента е 280 см.

Ежедневно се правят обходи на територията на резервата. Не са установени нарушения на режимите и заповедта за извършване на спортен риболов.

 

Предприети са административно-наказателни мерки срещу „Астра биоплант” ЕООД

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за административно нарушение на „Астра биоплант” ЕООД. Дружеството е допуснало неефективна работа на пречиствателната станция, вследствие на което отпадъчните води са замърсили бреговата ивица на река Дунав около точката на заустване, в района на село Ряхово.

Сигнали за неприятни миризми и мазни петна по река Дунав бяха подадени от рибари на 19 август и още два-три пъти до края на седмицата. При всеки сигнал експертите на регионалната екоинспекция са извършвали проверки на терен и са дали предписания.

При проверка на заводската площадка на „Астра биоплант“ ЕООД е установено, че технологичния режим на пречиствателната станция е нарушен, коeто е довело до отлагания на отпадъчни води по брега и замърсяване на водите на реката. Неефективната работа на пречиствателната станция се дължи на неподдържането в техническа и експлоатационна изправност на съоръженията .

За изпълнение на даденото предписание за почистване е извършена контролна проверка на 26 август и е установено, че замърсените участъци от бреговата ивица в района на село Ряхово са почистени. На ръководството на дружеството е разпоредено да се извършва ежедневен обход в точката на заустване на отпадъчните води в река Дунав, като се следи състоянието на бреговата ивица.

„Астра биоплант” ЕООД притежава Комплексно разрешително (КР), в което е определена точката на заустване в река Дунав и са посочени параметрите за качеството на отпадъчните води и режима на поддържане на пречиствателната станция. Дружеството подлежи на планирана контролна проверка по изпълнение на условията в Комплексното разрешително веднъж годишно и извънредно при сигнали и жалби. За 2013 г. проверката е извършена през месец юли и не са констатирани нарушения.

Страница 20 от 79

ПР Сребърна

Галерия