Вие сте тук: Новини

Последни новини

22 май е обявен за Международен ден на биологичното разнообразие

Е-поща Печат

idb-2014-logo-enМеждународният ден на биологичното разнообразие - 22 май е провъзгласен от Организацията на обединените нации, с цел да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа по въпросите на биологичното разнообразие. На този ден през 1992 г. Общото събрание на ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие.

Темата на Международния ден на биологичното разнообразие за 2014 г. е „Островно биоразнообразие“. Островите и обграждащите ги крайбрежни водни зони представляват специфични по рода си екосистеми, обитавани често от растителни и животински видове, които не могат да бъдат видяни никъде другаде по света. Изолираността и специфичните условия са довели до развитието на уникални растителни и животински съобщества. Това биологично разнообразие определя културната идентичност и обезпечава съществуването на 600 милиона островни обитатели – една десета от световното население. 

РИОСВ-Русе посвети открит урок в ОДЗ „Синчец” - кв. „Средна кула”, с участието на деца от подготвителна група „Звънче” на Международния ден на биологичното разнообразие. 

Инициативата е съвместна между РИОСВ-Русе, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и ръководството на детското заведение.

За отбелязване на международната кампания и изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” инспекцията обяви конкурс за приложна творба за изработване на макети на водоплаващи птици.

До настоящия момент са постъпили 27 творби, от които 5 макета, 13 оригами и  7 апликации на ученици от гр. Русе, гр. Силистра и гр. Нова Загора (област Сливен).

IMG 5304 - Copy IMG 5308 - CopyIMG 5303 - Copy

Резултатите от конкурса ще бъдат ще бъдат обявени на 29 май 2014 г.

Последна промяна от Четвъртък, 22 Май 2014г. 10:28ч.

Езерото Сребърна се захранва със свежи води от река Дунав

Е-поща Печат

IMG 0203На 19 май 2014 г. е отворен южният шлюз в Поддържан резерват „Сребърна”. Целта е захранването на езерото със свежи води от река Дунав. Шлюзът ще бъде отворен поне 48 часа, след което ще се вземе решение за затварянето му. Нивото на водата в захранващия канал е 330 см, а при голямо водно огледало 230 см. Обстановката в резервата е спокойна. Къдроглавите пеликани обучават малките си да летят и да ловят риба.

 

Последна промяна от Понеделник, 19 Май 2014г. 14:59ч.

Лицата, използващи озоноразрушаващи вещества следва да ги изведат от употреба до края на годината

Е-поща Печат

Лицата, които в дейността си използват  озоноразрушаващи вещества (ненапълно халогeнерани хлорфлуорвъглеводороди HCFC) следва до края на тази година да  ги изведат и заменят с разрешените за използване сходни газове. Това се налага поради изтичане на срока за употребата им съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. за веществата, които нарушават озоновия слой.

Тези изисквания се отнасят за фирмите, които разполагат с големи хладилни и климатични инсталации, използващи основно газ R 22, в количества над 3 кг. На територията на РИОСВ-Русе има 27 дружества, които все още използват този газ в системите си. Експертите на инспекцията писмено ще уведомят операторите за задължението по извеждане на озоноразрушаващите вещества.

Пълните указания за начина на извеждане и предаване за обезвреждане на тези газове са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/36-vazduh.html

Последна промяна от Понеделник, 19 Май 2014г. 14:58ч.

Стартира процедура за промяна в режима на дейностите на защитена местност „Суха река”

Е-поща Печат

IMG 1913 - Copy Във връзка с предложение на Министерство на икономиката и енергетиката, Министерството на околната среда и водите (МОСВ), е стартирало процедура за промяна в режима на дейностите на защитена местност „Суха река”, попадаща в землищата на с. Дряновец, с. Воднянци, с. Хитово, с. Житница, с. Пчелник, с. Крагулево – община Добричка; област Добрич; с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Огняново, с. Габер, с. Капитан Димитрово – община Крушари, област Добрич; с. Балик, с. Оногур, с. Коларци, с. Брестница – община Тервел, област Добрич; с. Краново, с. Голеш – община Кайнарджа, област Силистра.

Промяната в режима ще допусне изграждането на обекти от газопреносната мрежа на страната. Целта да се избегне риска от увреждане на околната среда в района на защитената местност.

В случай, че собствениците на засегнати имоти и обществени организации имат възражения, трябва писмено да уведомят МОСВ или регионалните структури до 2 юни 2014 г., включително.

Пълният текст на обявата можете на видите тук

 

Защитена местност „Суха река” е обявена със Заповед № РД-538/ 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите. Тя попада на територията на РИОСВ-Русе и РИОСВ-Варна от  с. Краново и с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра – в териториалния обхват на РИОСВ-Русе и с. Воднянци, с. Дряновец, с. Житница, с. Крагулево, с. Пчелник, с. Хитово, община Добрич, област Добрич, с. Габер, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Огняново, община Крушари, област Добрич и с. Балик, с. Брестница, с. Коларци, с. Оногур, община Тервел, област Добрич - в териториалния обхват на РИОСВ-Варна.

Площта й възлиза на 23 079,176 дка. В рамките на защитената местност са забранени строителство, с изключение изграждане, ремонт и реконструкция на пътища, включени в списъка на републиканските и общинските пътища; разкриване на кариери и други дейности, с които се изменят скалните образувания и естественият ландшафт; скално катерене и алпинизъм в периода 1 март - 30 юли; безпокоене на животинските видове през размножителния период; осъществяване на горскостопански дейности в периода 1 март - 30 юли; осъществяване на горскостопански дейности, които водят до смяна на местните за района дървесни видове; палене на огън, освен на определените за това места; залесяване и разораване на ливадите и пасищата.

 

Пъстри птички оживяха в ръцете на малчуганите от ОДЗ „Синчец”

Е-поща Печат

IMG 5253На 14 май 2014 г. възпитаници от група „Звънче” на ОДЗ „Синчец” - кв. „Средна кула” участваха в открит урок, посветен на Международния ден на биологичното разнообразие 22 май. Инициативата е съвместна между РИОСВ-Русе, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и ръководството на детското заведение.

 Регионалният координатор БДЗП за Русе Християна Стомонякова  представи египетския лешояд и значението му за поддържане на баланса в природата. Децата научиха за интелигентността на птиците да използват сечива и любопитни подробности от ежедневието им.  

Във втората част на занятието малчуганите изработиха собственоръчно пъстри птички от отпадъчни и природни материали.

Ръководството на ОДЗ „Синчец” работи ситемно за екологичното образование на децата и възпитаване на поведение, щадящо природата. Заведението е спечелило проект в рамките на кампанията „Обичам природата и аз участвам” на Министерството на околната среда и водите.

Последна промяна от Четвъртък, 15 Май 2014г. 13:44ч.

Страница 20 от 96

ПР Сребърна

Галерия