Вие сте тук: Новини

Последни новини

Нова заповед опазва защитена зона „Река Янтра” до провеждане на процедурите по обявяването й

Е-поща Печат

Reka_yantra_-_CopyСъс заповед на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова се въвеждат забрани за издаване на разрешителни документи и дейности в защитена зона BG 0000610 „Река Янтра” по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Мярката е предприета на основание чл. 19 от Закона за биологичното разноорбразие, които позволява въвеждането на ограничения за инвестиционни намерения с цел съхраняване, превантивна защита и предотвратяване на опасността от увреждане и/или унищожаване на територията на защитената зона до момента на провеждане на процедурите по обябяването й.

Със заповедта се налагат забрани за издаване на разрешителни по Закона за водите за намерения с цел: добив на електроенергия от Водноелектрически централи (ВЕЦ); корекции в участъци на р. Янтра и притоците й, залесяване на ливади, пасища и мери, планиране и извеждане на сечи и др.

Забраната се налага в срок от две години или до издаването на заповед за обявяването й.

В ЗЗ BG 0000610 „Река Янтра” ще се опазват приоритетни за Европейската общност местообитания и тези на животински и растителни видове, обект на специална защита.

Досега за територията на страната са проведени процедурите за обявяване на ЗЗ по Директивата за опазване на дивите птици.

Пълният текст на заповедта можете да намерите тук

Наближава крайният срок за представяне на справките за използваните озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове

Е-поща Печат

До 15 февруари 2014 г., лицата или фирмите от контролираната от РИОСВ-Русе територия, които обслужват хладилни и климатични системи и операторите на такива инсталации са длъжни да представят информация за количествата на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и/или флуорирани парникови газове (ФПГ), използвани в предходната година.

Това изискване на специализираните наредби се отнася за системи със съдържание на ОРВ и ФПГ над 3 кг и касае операторите на предприятията от хранително-вкусовата промишленост, търговските обекти, хотелите и др.

На територията на РИОСВ-Русе се контролират около 150 такива обекта и 25 сервизни фирми за обслужване на системите. През изминалата година до законово определения срок в инспекцията са представени 140 отчета по (Приложение № 6 от наредбата) от операторите, както и 18 отчета (Приложение № 4 от наредбата) от фирмите, извършващи техническа поддръжка и сервиз на такива инсталации. До настоящия момент само 40 задължени лица са представили отчети.

Лицата, които не представят справки в установения срок подлежат на административно-наказателна отговорност по Закона за чистотата на атмосферния въздух, който предвижда глоби от 500 до 2000 лева за физическите лица и санкции от 1000 до 3000 лева за юридическите.

През 2013 г. са съставени 2 акта за установяване на административни нарушения.

 

  • Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ, бр. 2/7януари 2011 г.)
  • Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои фуорирани парникови газове. (ДВ, бр. 3/2009 г. )

 

Днес продължават занятията по повод Световния ден на влажните зони 2 февруари

Е-поща Печат

Picture_249На 6 февруари 2014 г. продължават инициативите на РИОСВ-Русе за отбелязване на Световния ден на влажните зони. От 13.30 часа в Информационния център ще гостуват възпитаници на ОУ „Отец Паисий” за представяне на Среднозимното преброяване на водолюбивите птици през 2014 г., а от 14.15 ч.-ученици от ОУ „Любен Каравелов” за „Арт-работилничка”.

Подобни занятия се проведоха вчера с възпитаници на СОУ „Васил Левски” и ОУ „Христо Смирненски” кв. „Долапите” гр. Русе. Инициативите се провеждат с участието на експертите по биологично разнообразие на инспекцията, регионалния координатор на БЗДП за град Русе Християна Стомонякова и ръководителите на клубовете по проект „Успех-да направим училището привлекателно за младите хора” в учебните заведения.

Наред с инициативите за деца, РИОСВ-Русе подготви и отпечата брошура за влажните зони на контролираната територия и организира конкурс за изработка на е-картички.

Световният ден на влажните зони тази година се провежда в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

РИОСВ-Русе излъчи победителите в конкурса за изработка на електронна картичка

Е-поща Печат

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе излъчи победителите в конкурса за изработване на картичка на водоплаващите птици, посветен на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2014 г.

Призовите места в първата възрастова група са за Пламен Христов и Берна Акмакова – от СОУ „Йордан Йовков”, а във втората - Теодора Циркова и Денислав Големанов възпитаници на Математическа гимназия „Баба Тонка”- гр. Русе.

До предварително обявения срок, в инспекцията постъпиха 20 е-картички от възпитаници на училища от Русе, Две могили и Силистра. Експертите на РИОСВ-Русе изразяват удовлетворение от конкурсните творби. В голяма част от тях присъстват характерните обитатели на влажните зони, които се наблюдават по поречието на река Дунав, доловени са и заплахите за тях. Участниците в конкурса са използвали специализиран софтуер, което е едно от най-важните условия.

За всички ученици са предвидени грамоти и награди, закупуването на които се финансира по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, одобрен по процедура № BG161PO0005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Най-добрите творби ще бъдат пулбикувани на интернет страниците на инспекцията и на ПР „Сребърна” на адреси: www.riosv-ruse.org и www.srebarnalake.com, както и ще бъдат отпечатани на хартиен носител.

Пълният спикък на победителите е публикуван на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Наградите ще се връчват след 6 февруари в Информационния център на РИОСВ-Русе на бул. „Придунавски № 20”, в рамките на работното време. Организаторите на конкурса ще се постараят наградите да достигнат до всички участници. Лице за контакт и допълнителни въпроси-Рени Петрова – гл. експерт по „Връзки с обществеността”, тел. 082/820 772 или 0889 417 082.

Лед покри езерото Сребърна

Е-поща Печат

Всички водни участъци на територията на Поддържан резерват „Сребърна” са покрити с 10-20 см лед. Снежната покривка в района на защитената територия е около 80 см., a oтчетеното нивото на водите в езерото е 235 см.

В резервата не се наблюдават птици, те са по река Дунав и незамръзналите водоеми в търсене на храна.

Страница 20 от 88

ПР Сребърна

Галерия