Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експертите на РИОСВ-Русе изпратиха 11 млади щъркела в Спасителен център

Е-поща Печат

IMG 5302 - CopyЕкспертите на РИОСВ-Русе изпратиха 11 щъркела в Спасителния център на „Зелени Балкани” в град Стара Загора в рамките на един месец. 10 от екземплярите са от вида бял (Ciconia ciconia) и един черен щъркел (Ciconia nigra). Само един от белите щъркели не е оцелял.

Сигналите за птиците в безпомощно състояние са подавани от жители на населените места от областите Русе, Разград и Силистра (с. Божичен, с. Ценово, гр. Бяла, с. Попина, с. Долно Ряхово, с. Сребърна, с. Антимово, гр. Разград). Птиците са млади екземпляри, които са паднали от гнездата при първите опити за летене, при конкуренция за храна между повече малки в гнездото и по-рядко са случаите на пострадали от токов удар.

Експертите със задоволство отбелязват загрижеността на населението за оказване на защитените птици. Белият щъркел е птица, която носи различна символика сред хората, свързана с представата за семеен уют и щастие за дома, над който гнезди. Щъркелът е символ  на плодородието и родителските грижи. Благодарение и на храната, която консумира, той предпазва реколтата от унищожението й от вредители.

На кметовете на населените места от контролираната територия са изпратени писма, с искане на информация относно броя на гнездата и числеността на малките.

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е едра мигрираща птица, представител на семейство Щъркелови. Видът гнезди в Европа, Северна Африка, Близкия Изток и Централна Азия. В тези райони отглежда своето потомство. Видът е синантропен и представителите му гнездят в селища или в непосредствена близост до тях. Изграждат гнездата си върху комини, стълбове от електропреносната мрежа, покриви, паметници и все по-рядко върху стари изсъхнали дървета. Гнездото им е с големи размери, ежегодно се „отремонтира”, осигурявайки  подслон на други видове дребни птици. Щъркелите образуват стабилни двойки, които ежегодно отглеждат по едно поколение от 1 до 6 малки, които за няколко месеца укрепват и отлитат на дълъг път с родителите си при миграцията на юг. 

 

Последна промяна от Сряда, 23 Юли 2014г. 13:47ч.

Смесената колония чапли в Защитена местност „Остров Пожарево” е в много добро състояние

Е-поща Печат

IMG 8492 - КопиеСмесената колония, състояща се от голям корморан, нощна чапла, гривеста чапла и малка бяла чапла е в много добро биологично състояние. Това установиха експерти на РИОСВ-Русе при съвместна проверка със служители на ИАРА, отдел „Рибарство и контрол” – гр. Силистра миналата седмица. Извършена е обиколка около островите Пожарево, Малък Косуй и др.

Горско-дървесната растителност също е в добро състояние. Тя е представена от алувиални гори - бяла върба, черна и бяла топола, полски бряст. На остров Малък Косуй има формирани затони – територии, залети с вода, образуващи вътрешни водоеми. Те осигуряват прекрасни условия за изхранване и почивка на водолюбивите птици.

При проверката не са констатирани нарушения в режимите на заповедта за обявяване на ЗМ „Остров Пожарево”.

Защитена местност „Остров Пожарево” се намира край село Пожарево и село Дунавец, община Тутракан, област Силистра. Площта й е 71.0 ха, представляваща горски фонд. Стопанисва се от Държавно горско стопанство „Тутракан”. Обявена е за защитена със Заповед № РД-260 от 17.07.1995 г. на министъра на околната среда. На територията на ЗМ „Остров Пожарево” се забранява убиване, улавяне, опръстеняване и обезпокояване на гнездещите птици, разваляне на гнездата и събиране на яйца; строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естественият облик на местността или водният й режим; сечи, освен отгледни и санитарни в периода 01.09 - 30.12; паша на домашни животни; събиране на блатно кокиче и други видове билки.

 IMG 8346  IMG 8515
 IMG 8458 - Copy - Копие  IMG 8374
Последна промяна от Сряда, 16 Юли 2014г. 10:32ч.

Добавен е режим в заповедта за обявяване на Защитена местност „Суха река”

Е-поща Печат

DSC01378Със заповед на министъра на околната среда и водите се въвежда нов режим в  заповедта за обявяване на Защитена местност (ЗМ)„Суха река”, чиято територия попада в границите на контрол на РИОСВ-Русе и РИОСВ-Варна. Промяната в режима ще допуска само изграждането на обекти от газопреносната мрежа на страната.

В хода на процедурата по промяна на режима се проведоха обществени обсъждания през месец май, с участието на засегнатото население от територията на ЗМ. В нея попадат  землищата на с. Дряновец, с. Воднянци, с. Хитово, с. Житница, с. Пчелник, с. Крагулево – община Добричка; област Добрич; с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Огняново, с. Габер, с. Капитан Димитрово – община Крушари, област Добрич; с. Балик, с. Оногур, с. Коларци, с. Брестница – община Тервел, област Добрич; с. Краново, с. Голеш – община Кайнарджа, област Силистра.

В законоустановения срок за обжалване на проекто-заповедта за промяната в РИОСВ-Русе  не са постъпвали възражения от засегнати лица.

Пълният текст на заповедта можете на видите тук

Защитена местност „Суха река” е обявена със Заповед № РД-538/ 12.07.2007 г. на министъра на околната среда и водите. Тя попада на територията на РИОСВ-Русе и РИОСВ-Варна от  с. Краново и с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра – в териториалния обхват на РИОСВ-Русе и с. Воднянци, с. Дряновец, с. Житница, с. Крагулево, с. Пчелник, с. Хитово, община Добрич, област Добрич, с. Габер, с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Капитан Димитрово, с. Огняново, община Крушари, област Добрич и с. Балик, с. Брестница, с. Коларци, с. Оногур, община Тервел, област Добрич - в териториалния обхват на РИОСВ-Варна.

Площта й възлиза на 23 079,176 дка. В рамките на защитената местност са забранени разкриване на кариери и други дейности, с които се изменят скалните образувания и естественият ландшафт; скално катерене и алпинизъм в периода 1 март - 30 юли; безпокоене на животинските видове през размножителния период; осъществяване на горскостопански дейности в периода 1 март - 30 юли; осъществяване на горскостопански дейности, които водят до смяна на местните за района дървесни видове; палене на огън, освен на определените за това места; залесяване и разораване на ливадите и пасищата.

Последна промяна от Вторник, 15 Юли 2014г. 11:34ч.

3 D макети ще показват местообитанията на защитени видове в ПР „Сребърна”

Е-поща Печат

IMG 8114 Два 3 D макета ще показват характерните особености на Поддържан резерват „Сребърна” – местообитания, гнездовите колонии на къдроглавия пеликан, немия лебед, корморани и чапли, движението на водните маси, връзката на езерото с река Дунав и др., информация и звуци на обитателите защитената територия. Макетите са в хоризонтален мащаб 1:6300 с размери 790 х 940 мм.

Единият макет е предоставен на Община Силистра, а другият е на разположение на посетителите в Информационния център на РИОСВ-Русе.

Изработката на макетите е поверено на „Трансмедия” ООД – Русе и е част от изпълнението на заложените мерки „Интерпретация и образователни програми” на проект  „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96), одобрен по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” - част Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Приоритетна ос 3 –„Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.  

Последна промяна от Сряда, 09 Юли 2014г. 18:14ч.

Доставено е оборудване и консумативи за мини-лаборатория в ПР „Сребърна”

Е-поща Печат

IMG 8126 В изпълнение на „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи” на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом” (DIR-5113325-6-96), финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в поддържан резерват „Сребърна” са доставени техническото оборудване и консумативите за обособяване на мини-лаборатория. Тя е част от поръчката за изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво на р. Дунав, на двата шлюза и в езерото и за отчитане на други видове параметри на водата”.  

С помощта на това оборудване ще могат да се правят експресни анализи на водите в езерото по следните параметри: температура, Ph, амоний, нитрати, нитрити, орто-фосфати, соленост проводимост и други.

Доставката е извършена от „Дая райзинг” ЕООД – гр. Русе. Фирмата е избрана чрез пряко договаряне. Охраната на резервата вече е обучена да прави експресни анализи. Предстои обучението на експертите по биологично разнообразие.

Дейността по изграждане на цялостната експертна система за отчитане на водните нива следва да приключи в средата на месец август. Тя се изпълнява от „Сигма” ООД гр. Русе и предвижда отчитане на автоматично измерени водно ниво и температура на водата при двата шлюза в езерото „Сребърна” в реално време. Данните се предават автоматично на разстояние до компютър с обща база данни. При отчитане на критични нива системата ще „алармира” в административната сграда за предприемане на действия за отваряне на двата шлюза към река Дунав. Събраните данни в реално време ще улеснят служителите в резервата, като предоставят информация, която да позволи своевременното отваряне на шлюзовете. Това ще гарантира поддържането на оптимално ниво на водата в езерото, осигуряващо нормални условия за развитието на екосистемите в защитената територия. 

Страница 20 от 98

ПР Сребърна

Галерия