Вие сте тук: Новини

Последни новини

Съставен е акт на „Мегахим“ АД за изпускане на непречистени води в канализацията на Русе

Е-поща Печат

Акт за установяване на административно нарушение е съставен на предприятието за производство на бои и лакове „Мегахим“ АД в гр. Русе.

Нарушението е костатирано в началото на март при извънредна контролна проверка по сигнал за силна миризма на химикали от канализационната мрежа по ул. „Потсдам“ в гр. Русе. На място е констатирано, че дружеството изхвърля отпадъчни води, формирани от производствената дейност в канализационната система.

„Мегахим“ АД в гр. Русе има сключен договор с „ВиК“ ООД за заустване на отпадъчни води, в който са заложени показателите, на които трябва да отговарят.

Анализът на взетите водни проби е показал  високо съдържание по показателите неразтворени вещества и химична потребност от кислород. Това е нарушение на нормите за допустими концентрации на веществата в производствените отпадъчни води, постъпващи в канализационната мрежа.

За това нарушение Законът за водите предвижда глоба от 1000 до 5000 лева.

Последна промяна от Сряда, 05 Април 2017г. 11:42ч.

Пломбирани са част от съоръженията на „Глоуб Индъстрис“ ЕООД

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ – Русе приложиха принудителна административна мярка за ограничаване дейността на цеха за производство на мек порест пенополиуретан на „Глоуб Индъстрис“ ЕООД, с. Батишница. Мярката е предприета на 28 март след контролна проверка по-рано, при която е констатирано, че дружеството осъществява производствена дейност без издадени документи от Изпълнителна агенция по околната среда.

 

Обектът в с. Батишиница, собственост на „Глоуб Индъстрис“ ЕООД е класифициран като предприятие с висок рисков потенциал съгласно българското законодателство. За целта операторът е длъжен да проведе процедура по одобряване на Доклад за безопасност от ИАОС. До настоящия момент дружеството не е предприело необходимите действия.

Принудителната мярка ще остане в сила до привеждане дейносттта на дружеството в съотвествие със законодателството. На „Глоуб Индъстрис“ ЕООД ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение на Закона за опазване на околната среда .

 

 

 

Последна промяна от Сряда, 29 Март 2017г. 20:52ч.

Източникът на миризмите в Русе не е промишлен

Е-поща Печат

Източникът на миризмите, за които бяха подадени сигнали през последните три дни, не е промишлен. Само за периода  24-27 март на дежурния телефон в РИОСВ са регистрирани 8 сигнала за миризми на територията на Русе. По всички са извършени незабавни проверки. В размиките на обходите не са констатирани миризми. В периметъра на районите на сигналите – централна градска част, Градски хали и др., няма промишлени източници, които да емитират миризми.

През периода, в който са подадени сигналите посоката на вятъра е променлива. Редуват се периоди с много ниска и висока скорост, което подсказва, че миризмите имат локален, краткотраен характер.

По данни от пунктовете за мониторинг, разположени на територията на Русе, за периода 24-27 март е регистрирано само едно превишение на средноденонощните норми  (СДН) за ФПЧ10  – в пункта АИС „Възраждане“, в петък. Същия ден са констатирани и завишени концентрации на азотните оксиди, бензен и ФПЧ2,5. В останалите дни, данните от наблюдението върху качеството на атмосферния въздух не показват превишения на средноденощните или средночасови норми на измерваните замърсители.                                             

 

 

 

 

 

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата

Е-поща Печат

wwd 2017Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март и е насочен към привличане на вниманието върху важността на водата и нейното опазване. През 2017 г. темата е свързана с отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата?“ е насочена към послания за намаляване на образуваното количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им.

В световен мащаб над 80% от образуваните отпадъчни води се връщат обратно в природата, без да бъдат пречистени или повторно използвани. Ето няколко любопитни факта:

  • 1,8 милиарда души използват източник на питейна вода, замърсена с фекалии, като се излагат на риск от заразяване с холера, дезинтерия, коремен тиф и полиомелит. Замърсената вода, слаборазвитата канализационна система и лошата хигиена причиняват около 842 000 смъртни случаи всяка година;
  •  663 милиона хора все още нямат достъп до безопасни източници на питейна вода;
  •  До 2050 г. близо 70% от населението на света ще живее в градовете, в сравнение с днешните 50%. В момента повечето градове в развиващите се страни не разполагат с подходяща инфраструктура и ресурси за управление на отпадъчните води по ефективен и устойчив начин;
  • Възможностите за използване на отпадъчните води като ресурс са огромни. Безопасното управление на отпадъчните води би могло да осигури възможност за достъпен и устойчив източник на вода, енергия, хранителни вещества и други оползотворими материали;
  • Разходите за управление на отпадъчните води са несравними спрямо ползите за човешкото здраве, икономическото развитие и устойчивостта на околната среда – осигуряване на нови възможности за бизнеса и създаване на повече „зелени“ работни места.

Плъният текст на брошурата за Световния ден на водата е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/images/campaigns_riosv/5_June/Broshura.pdf.

Последна промяна от Вторник, 21 Март 2017г. 12:13ч.

70 къдроглави пеликана гнездят в Сребърна

Е-поща Печат

270 къдроглави пеликана мътят върху гнезда в колонията на защитения вид в Поддържания резерват „Сребърна“. Това е първата група, която се установи в колонията. Очаква се в началото на април птиците да се сдобият с поколение. Общо в колонията има 120 птици. Останалите пеликани доизграждат гнезда си и активно прелитат между вече заселената южна част на тръстиковия масив и нови участъци.

Формирана е и колонията на голямата бяла чапла в местността „Бабушко блато“. Оживление се наблюдава и сред зеленоглавите и кавявоглавите патици.

Обстановката в резервата е спокойна. При ежедневните обходи не са установени нарушения на режимите в резервата.

Последна промяна от Понеделник, 20 Март 2017г. 15:05ч.

Страница 20 от 150

България в Юнеско

Галерия