Вие сте тук: Новини

Последни новини

Актуализирани са схемите за оповестяване при пожар в Поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”

Е-поща Печат

 В резултат на проведените срещи в началото на април във връзка със заповедта на министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон в защитените територии, представляващи изключителна държавна собственост, са актуализирани *схемите за оповестяване при пожар. За територията на РИОСВ – Русе такива са Поддържан резерват „Сребърна”и Резерват „Бели Лом”.

Схемите за оповестяване представляват алгоритъм за действие и актуални телефони на отговорните институции, в случай на възникване на пожар.

Важно е да са знае, че сигнали за подобни нежелателни инциденти на терени, в землищата на които попадат двата резервата, се подават на телефон 112, откъдето ще бъдат предадени на  компетентните служби  за предприемане на мерки. 

В срок до 30 април 2015 г. кметовете на общините Ветово, Цар Калоян, кметствата на с. Сребърна, с. Айдемир и с. Ветрен следва да уведомят писмено  РИОСВ – Русе за всички превантивни мерки, предприети за недопускане на пожари в населените места, мерите, пасищата, селскостопанските блокове и защитените територии.

* Схемата  за оповестяване при пожар на територията на  ПР „Сребърна” можете да видите тук

* Схемата  за оповестяване при пожар на територията на  Р „Бели Лом” можете да видите тук

Последна промяна от Четвъртък, 16 Април 2015г. 11:11ч.

Общо 45 проекта от територията на РИОСВ-Русе ще бъдат финансирани в кампанията „За чиста околна среда 2015”

Е-поща Печат

Проектите на 5 общини, 14 кметства, 8 училища и 18 детски градини от територията РИОСВ-Русе ще получат финансиране чрез Националната кампания „За чиста околна среда 2015 г.” на  Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

 С до 10 000 лева ще бъдат финансирани проектите на общини и кметства, а до 5000 ще бъдат отпуснати на училища и детски градини. Средствата са целеви и се отпускат за почистване на терени, облагородяването им, обособяване на зони за отдих, оформяне на еко-кътове, зелени класни стаи, оборудване, подпомагащи учебния процес и др. 

Пълният списък на одобрените проекти можете да видите тук

Проведена е среща във връзка с пожароопасния сезон в ПР „Сребърна”

Е-поща Печат

DSC 0146 - Copy На 8 априлв административната сграда на Поддържан резерват „Сребърна” е проведена работна среща за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост, каквото представлява Поддържан резерват „Сребърна”.

 Периодът от 01.04. до 31.10.2015 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД-180/18.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите.

Целта на срещата е да се обсъдят превантивни мерки и да бъдат съгласувани съвместните действия за предотвратяване възникването на пожари през летните месеци, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, създаване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене в резервата с представителите на заинтересованите страни - СЦДП – ТП „Държавно горско стопанство – Силистра”, РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра, Община Силистра, Областна дирекция „Земеделие” – Силистра, кметства село Сребърна, село Ветрен, с. Айдемир, и представители на инспекцията.

По време на срещата е обсъдена предложената от РИОСВ – Русе схема за оповестяване при пожар, актуализирани са телефоните за връзка на всички заинтересовани страни, уточнена е необходимостта от провеждането на инструктаж с персонала на ПР „Сребърна”, природонаучния музей, гасаческите групи в селата Айдемир, Ветрен и Сребърна, който ще бъде проведен на 16  април.

Подобни срещи се провеждат и в общините Ветово и Цар Калоян за Резерват  „Бели Лом”  (области Русе и Разград). 

До съответните общини, в чийто землиища попадат ПР „Сребърна” и Резерват „Бели Лом” са изпратени писма за спазване на заповедта. Съгласно нея кметовете са задължени да: осъществят контрол за спазване на забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, съгласно Закона за опазване на земеделските земи, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до защитени територии; да  спазват разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, регламентиращи забраната и предприемането на мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата и хумусния слой, което представлява пряка заплаха за биологичното разнообразие; да сформират гасачески групи от доброволци от местното население и осигуряване на оборудване за гасене на пожари, включително и на защитени територии, с подръчни противопожарни уреди и средства, както и спазването на предварително изготвени графици за дежурство при необходимост; да информират населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин за опасността от възникване на пожари.

Последна промяна от Четвъртък, 09 Април 2015г. 16:31ч.

Директорът на РИОСВ-Русе издаде две ограничителни заповеди за територията на Поддържан резерват „Сребърна”

Е-поща Печат

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова издаде две ограничителни заповеди за територията на Поддържан резерват „Сребърна” във връзка с констатираните случаи на заболяването Инфлуенца грип (N5N1), при намерените мъртви екземпляри от вида къдроглав пеликан през март тази година.

Заповедите касаят посещенията в Защитена местност „Пеликаните” - бившата буферна зона на резервата, прилежащите територии, ползването на туристическата инфраструктура и извършването на любителски риболов.

Ограничителните разпоредби са сведени до знанието на заинтересованите лица, а охраната на резервата е предупредила служителите на музея също да информират посетителите да не предприемат разходки.

Ограничението за посещения в резервата е с период на действие до отпадане на определените със заповед мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца от страна на Изпълнителния директор на Българска агенция за безопасност на храните.

Същият срок важи и за заповедта за забрана за извършване на спортен риболов на територията резервата.  

За спазване на ограничителните заповеди ще следи охраната на резервата. Спрямо нарушителите ще бъдат прилагани административно-наказателни разпоредби.

В момента обстановката в резервата е спокойна. В колонията на къдроглавия пеликан гнездят 45 двойки. Все още е трудно да се определи броят на новоизлюпените птици. Нивото на водата при голямо водно огледало е 310 см, а при захранващия канал е 230 см, но се покачва с нивото на водите на река Дунав. 

Предстоят срещи във връзка с пожароопасния сезон в защитените територии -изключителна държавна собственост

Е-поща Печат

В началото на април, експерти на РИОСВ-Русе ще проведат поредица срещи в общините Ветово и Цар Калоян, както и в с. Сребърна с представители на местната изпълнителна власт и отговорните институции с цел предотвратяване възникването на пожари през летните месеци, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене, както и за осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост. За територията, контролирана от РИОСВ-Русе такива са Поддържан резерват „Сребърна” (област Силистра) и Резерват „Бели Лом”  (области Русе и Разград).

Периодът от 01.04. до 31.10.2015 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД-180/18.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите.

До съответните общини са изпратени писма за спазване на заповедта. Съгласно нея кметовете са задължени да: осъществят контрол за спазване на забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, съгласно Закона за опазване на земеделските земи, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до защитени територии; да  спазват разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, регламентиращи забраната и предприемането на мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата и хумусния слой, което представлява пряка заплаха за биологичното разнообразие; да сформират гасачески групи от доброволци от местното население и осигуряване на оборудване за гасене на пожари, включително и на защитени територии, с подръчни противопожарни уреди и средства, както и спазването на предварително изготвени графици за дежурство при необходимост; да информират населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин за опасността от възникване на пожари.

В срок до 30 април 2015 г. кметовете на съответните общини следва да уведомят писмено  РИОСВ – Русе за всички превантивни мерки, предприети за недопускане на пожари в населените места, мерите, пасищата, селскостопанските блокове и защитените територии.

Страница 20 от 108

ПР Сребърна

Галерия