Вие сте тук: Новини

Последни новини

Директорите на екоинспекциите от РИОСВ – Русе и Гюргево се срещнаха за горенето на стърнищата

Е-поща Печат

Въпросът с изгаряне на следжътвените остатъци на територията на  Румъния  обсъдиха директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова  и  Йоана Попеску, директор на  Агенцията за околна среда в Гюргево. Те се срещнаха преди заседанието на Съвместната българо-румънска земеделска работна среща.

Темата за изгарянето на следжътвените остатъци в съседна Румъния е включена като извънредна точка в дневния ред на днешното заседание  в  Областна администрация-Русе.  Поводът е последният случай от 17 юли, когато в обедните часове крайбрежните и централните части на град Русе бяха покрити от гъста пелена и неприятни, сладникави миризми.  За това жителите на Русе подадоха многобройни сигнали до инспекцията и тел. 112.

Българското законодателство категорично забранява третирането на обработваеми земи чрез горене. В Румъния изгарянето на следжътвените остатъци подлежи на разрешителен режим, само в случаите когато става въпрос за засегнати от заболяване култури. Директорът на Агенцията за околна среда в Гюргево поясни, че издаването на разрешителен документ става след съгласувателни процедури с няколко държавни институции.  Йоана Попеску пое ангажимент да информира РИОСВ-Русе за издаваните разрешителни, както и да бъде включено условие в документите за контролирано изгаряне, съобразено с климатичните условия.

Секретарят на Окръжен съвет на Гюргево Розван Кук обеща да информира Областния управител за обсъжданите проблем,   за да  се  упражни контрол върху  институциите, имащи отношение към проблема. 

Изгарянето на стърнищата и замърсяването на въздуха в Русе ще бъдат дискутирани на работна среща

Е-поща Печат

По предложение на директора на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова, по време на срещата Българо-румънската земеделска група в Областна администрация – Русе, ще бъде дискутиран въпросът за изгаряне на следжътвените остатъци. Повод е последният случай на разпространение на неприятни миризми от третиране на земеделски земи в съседната страна и замърсяването на въздуха в Русе.

Последна промяна от Понеделник, 25 Юли 2016г. 16:06ч.

Съставен е акт на млекопреработвателно предприятие в с. Ситово

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на млекопрeработвателното предприятие в с. Ситово, собственост на „Интер ЕС 2000“ ЕООД.

Контролната проверка по изпълнение  на дадено предписание в предходен период и по препратен от Министерството на околната среда и водите сигнал за замърсен водоем и наличие на мъртви животни е извършена в края на миналата седмица.

При проверката е констатирано, че не са изпълнени дадените на 10 юни  предписания за почистване и въвеждане на пречиствателното съоръжение в техническа изправност. В момента на проверката, образуваната суроватка при обработка на млечни продукти не се преработва  и изтича в канал. Дружеството е представило документи за предаването на част от суроватка на друга фирма.

На „Интер ЕС 2000“ ЕООД са дадени предписания в едноседмичен срок да почисти и приведе в техническа изправност пречиствателното съоръжение за отпадъчни води, както и да изготви инструкции за експлоатация и поддържане.

Дадено е и предписание да се  извърши класификация на образуваните от дейността отпадъци и да се представи отчетна книга съгласно изискванията на спериализирана наредба.

Предвиденото пробовземане на води от водоема не беше извършено, тъй като има съмнения за атракс по животните.

Предстои последващ контрол по изпълнение на дадените предписания.

        

Проверките на пречиствателната станция в Разград приключиха с два акта

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха два акта за установяване на административни нарушения на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) - гр. Разград, с оператор „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД.

При проверка, извършена в началото на юли на ГПСОВ – Разград е установено, че операторът депонира утайки, образувани от биологичното пречистване на промишлени и битови отпадъчни води. Утайките се складират на терен в северозападната част на станцията в близост до изсушителните полета.

Проверката на отчетните книги показва, че „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД извършва депонирането на  утайките, без да е предвидило последващото им третиране и ги складира за срок по-дълъг от една година. Дружеството не притежава регистрационен документ за депониране.

Второто нарушение е липса на заверена отчетна книга за събиране и транспортиране на отпадъци. 

Извършена е проверка на ТЕЦ „Русе – Изток“ по сигнал за шум и сажди

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ – Русе извършиха извънредна проверка на „Топлофикация- Русе“ ЕАД – ТЕЦ  „Русе-Изток“ по сигнал на гражданин.   Сигналът е подаден от жител на Русе в следобедните часове на 20 юли за силен шум и сажди от дейността на дружеството.  

В момента на проверката не е функционирало технологичното оборудване на производствената площадка. Поради  възникналата аварийна ситуация и прекъсване  подаването на електроенергия в Област Русе, работещият турбогенератор се изключва  автоматично. Това е наложило принудително изпускане на пара и краткотрайно излъчване на шум в околната среда. 

 

Страница 20 от 135

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия