Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експерти на РИОСВ-Русе спасиха прилепи от отсечено дърво в град Бяла

Е-поща Печат

IMG 3754В град Бяла бяха освободени в природата 66 екземпляра от защитения вид ръждив вечерник (Nyctalus noctula).  Бозайниците са обитавали хралупа на старо дърво, в двора на Историческия музей в града, маркирано от служители на общината като опасно.  При премахването му работниците се натъкват на прилепите.

Експертите на РИОСВ-Русе установяват 73 екземпляра, 66 в отлично състояние, 4 в безпомощно, а 3 са мъртви. Спасителният център на „Зелени Балкани“ в  град Стара Загора, приютява 4 -те прилепа,  а мъртвите са предадени за попълване колекцията  на „Екомузея с аквариум“ в Русе.

Ръждивият вечерник (Nyctalus noctula) е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Видът  предпочита гористи местности, но се среща и в селищата. През лятото живее в хралупи на дървета, а през зимата образува големи колонии в сгради или пещери, достигащи 1000 екземпляра.

Автор на снимката: Христина Иванова

Последна промяна от Четвъртък, 25 Февруари 2016г. 12:26ч.

Изработен е проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000610 „Река Янтра”

Е-поща Печат

Изработен е проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000610 „Река Янтра”, съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Мичковци, гр. Габрово, с. Гръблевци, община Габрово, с. Янтра, с. Скалско, с. Славейково, с. Гостилица, с. Чуково, с. Каломен, община Дряново, област Габрово, с. Пушево, с. Шемшево, гр. Велико Търново, с. Ветринци, с. Леденик, с. Самоводене, община Велико Търново, гр. Лясковец, с. Козаревец, община Лясковец, с. Върбица, гр. Горна Оряховица, с. Горски долен Тръмбеш, гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. Крушето, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, община Горна Оряховица, с. Бряговица, община Стражица, с. Каранци, с. Куцина, с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец, гр. Полски Тръмбеш, с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Белцов, с. Беляново, с. Джулюница, с. Долна Студена, с. Кривина, с. Новград, с. Ценово, община Ценово, с. Брестовица, община Борово, с. Ботров, гр. Бяла, с. Полско Косово, с. Стърмен, община Бяла, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административните сгради на регионална инспекция по околната среда (РИОСВ) - Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26) и РИОСВ - Велико Търново (гр. Велико Търново 5002, ул. „Никола Габровски“ № 68).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.

Пълният текст на проекто-заповедта можете да видите тук

 

Около 900 декара суха трева е изгоряла при пожара в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“

Е-поща Печат

DSC00574 -Около 900 дка суха трева и тръстика е обгорялата площ при пожара в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Инцидентът е възникнал в късните часове на 22 февруари в землището на село Нова Черна, Община Тутракан, Област Силистра. Това е установено от експертите на РИОСВ-Русе при извършената днес проверка на място.

Сигналът е обслужен от служители на РСПБЗН-Тутракан и представители на ловната дружинка от с. Старо село. В момента на проверката са наблюдавани слаби огнища, локализирани  в границите на съществуващите рибарници. Няма данни за засегнати защитени видове животни.

РИОСВ-Русе ще сезира органите на реда и прокуратурата за инцидентите. Инспекцията организира провеждане на среща с кметовете на общините Сливо поле и Тутракан и кметствата, чиито землища попадат в границата на защитената територия, както и отговорните институциии за обсъждане възможностите за съставяне на авариен план за действия при подобни инциденти. 

Последна промяна от Четвъртък, 25 Февруари 2016г. 11:24ч.

Източникът на замърсяването по река Дунав не е брегови

Е-поща Печат

 Източникът на замърсяването с нефтопродукти по река Дунав не е брегови. Това са установили експертите на РИОСВ-Русе, които са извършили проверки на място, съвместно с представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“ вчера следобяд.

На 17 февруари, 15 часа, в инспекцията е  постъпил  сигнал от жител на град Мартен  за миризма на нафта от движещо се по река Дунав мазно петно в района на граничния пост. Сигналът е бил предаден и на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Община Русе. Втори сигнал е постъпил в 17 часа чрез тел 112 за наличие на оцветено петно в реката в района на Свободна безмитна зона-Русе.

Експертите на РИОСВ-Русе са извършили обход по бреговата ивица от Свободна безмитна зона до граничния пост на град Мартен. Не са констатирани отлагания на нефтопродукти по брега на реката. При проверките на потенциалните източници не са документирани товаро-разтоварни дейности през деня. В района на граничния пост е констатиран тънък филм  нефтопродукти, но не е установена миризма.

            

Не са установени щети за биоразнообразието от пожара в Защитена местност „Калимок-Бръшлен“

Е-поща Печат

 MG 9685 2Не са  нанесени щети на биологичното разнообразие от пожара в ЗМ „Калимок-Бръшлен“, в района на с. Нова Черна. Това са установили експертите на РИОСВ-Русе при извършена проверка на терен на 10 февруари по  повод излъчен репортаж в сутрешен блок на национална телевизия.

В момента на проверката не е установено активно огнище и не са  наблюдавани пламъци и дим. Горяла е суха тръстика. Засегната площ е около 100 дка. Причината за инцидента най-вероятно е умишлен палеж и се изяснява от компетентните органи.

Все още не е започнал гнездовият период на характерните за влажната зона птици и не се наблюдава струпване на екземпляри в района.

Защитена местност „Калимок-Бръшлен“ попада на територията на областите Русе и Силистра, с площ 5 952,349 дка. Тя е най-голамата влажна зона на територията на РИОСВ-Русе. Стопанисва се от Община Сливо поле, ДЛС „Дунав, Община Тутракан и ДГС „Тутракан“. Обявена е за защитена със Заповед № РД № 451/2001 г. на министъра на околната среда и водите.

Защитената местност е едно от международно значимите места за водолюбивите птици по поречието на река Дунав. На територията й са установени 188 вида птици, 61 от които са включени в Червената книга на България. Част е от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

 

Последна промяна от Четвъртък, 11 Февруари 2016г. 16:58ч.

Страница 20 от 124

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия