Вие сте тук: Новини

Последни новини

Плановете за управление на Поддържан резерват „Сребърна” и Защитена местност „Пеликаните” са изпратени за утвърждаване от министъра на околната среда и водите

Е-поща Печат

IMG 7736 2 Актуализираният План за управление на ПР „Сребърна” и новият план на ЗМ „Пеликаните” (бивша буферна зона на резервата) са изпратени в МОСВ за утвърждаване от министъра на околната среда и водите. Това е част от процедурата, регламентирана в Закона за защитените територии и специализирана наредба.

 Плановете за управление на резервата и на защитената местност са разработени в изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Разработките на плановете бяха поверени на екип специалисти от Обединение „Сребърна-Бели Лом”. 

 В актуализирания план за управление на ПР „Сребърна” са заложени мерки за бъдещото управление на резервата по отношение на хидрологичния режим, тенденциите във функционирането на екосистемите, проекти, свързани с подържащи и възстановителни дейности, спешни мерки за управление и зониране на резерватната територия. Предвидени са и мероприятия за възстановяване на екологичното равновесие, в резултат на навлизането и завладяване на големи площи във водното огледало от сивата върба и др.

До 15 февруари е срокът за представяне на справките за използваните флуорирани парникови газове

Е-поща Печат

До 15 февруари 2015 г., лицата или фирмите от контролираната от РИОСВ-Русе територия, които обслужват хладилни и климатични системи и операторите на такива инсталации са длъжни да представят информация за количествата флуорирани парникови газове (ФПГ), използвани през предходната година.

Това изискване на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно някои фуорирани парникови газове. (ДВ, бр. 3/2009 г.),  се отнася за системи със съдържание на ФПГ над 3 кг и касаеоператорите на предприятията от хранително-вкусовата промишленост, търговските обекти, хотелите и др.

На територията на РИОСВ-Русе се контролират около 150 такива обекта и 25 сервизни фирми за обслужване на системите.

От 1 януари 2015 г. влезе в сила изискването за спиране използването на озоноразрушаващи вещества (основно фреон R 22) в инсталациите. Операторите, които през отчетната 2014 г. са извършили подмяна на посочените фреони, следва в отчетите си да посочат количествата извлечени газове и предадени като отпадък на лица, притежаващи разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците, при спазване на указанията от министерството. *

Лицата, които не представят справки в установения срок подлежат на административно-наказателна отговорност по Закона за чистотата на атмосферния въздух, който предвижда глоби от 500 до 2000 лева за физическите лица и санкции от 1000 до 3000 лева за юридическите.

 

* Указанията от МОСВ са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/36-vazduh.html

Възможности за участие в проект предлага руски неправителствен екологичен фонд „В. И. Вернадский”

Е-поща Печат

Руският неправителствен екологичен фонд „В. И. Вернадский”, Международната екологична обществена организация „Грийнлайт” и Междурегионалната екологична обществена организация „Грийнлайф” в Русия предлагат на образователни, културни и научни организации възможност за участие в международен проект на тема: „Екологична култура, мир и съгласие”.

Целта на проекта е идентифициране и насърчаване на реализирани идеи и разработки, имащи практично приложение в областта на формиране и развитие на екологичната култура. Проектът се реализира в следните области: екологично образование, екологично възпитание, опазване на биологичното разнообразие подобряване на ландшафта, екологична култура в промишлеността и енергетиката, околна среда и здраве и екологична култура в социалните инициативи. Проектът се реализира на благотворителна основа и не изисква първоначални и/или организационни такси. 

Заявки за участие се приемат до 31.03.2015 г. включително. Допълнителна информация за участие е представена на интернет страниците: http://vernadsky.ru  и http://greenlight-int.org. Резултатите от международния проект се обявяват на 5 юни.

Информационната брошура за участие можете да видите тук

 

 

 

Всички водни площи в резервата „Сребърна” са замръзнали

Е-поща Печат

Picture 090Всички водни площи на територията на ПР „Сребърна” са покрити с лед, с дебелина 7-8 см. Незамръзнали са само малки ивици в местността „Бабушко блато”, където се наблюдават струпвания на екземпляри от вида белочела водна кокошка. Нивото на водата е 295 см.

 Експертите на РИОСВ – Русе предупреждават гостите в резервата и местните жители да не практикуват риболов върху леда поради опасност от нежелателни инциденти.

В момента освен водни кокошки могат да се наблюдават неми лебеди. Единични екземпляри къдроглави и розови пеликани скитат край незамръзнали водоеми и по поречието на река Дунав в търсене на храна. 

Последна промяна от Вторник, 06 Януари 2015г. 14:40ч.

До 20 януари се представят отчетите за билкозаготвителната дейност през изминалата година

Е-поща Печат

До 20 януари на текущата година физическите и юридическите лица, извършващи билкозаготвителна дейност, следва да предадат отчетите в съответните регионални инспекции  за изкупените, реализирани и налични количества билки през изминалата година.

За територията на РИОСВ – Русе това задължение съгласно Закона за лечебните растения (ЗЛР) * имат 131 регистрирани пункта, от които 28 за Област Русе, 40 за Област Силистра и 63 за Област Разград. 

Неподаването на годишни отчети е едно от най-честите нарушения на ЗЛР. Важно е да се знае, че справки се подават независимо дали е извършвана билкозаготвителна дейност.

Законът за лечебните растения предвижда глоби от 100 до 1000 лева за физически и имуществени санкции в размер от 300 до 2500 лева за непредставяне на отчети.

Обобщаването на годишните справки за лечебните растения носи важна информация за количествата на добиваните билки и състоянието на естествените им находища.  

* Закон за лечебните растения  (ДВ бр. 29, 2000 г., ...изм. ДВ бр. 82, 2014 г.)

 

 

 

Страница 20 от 105

ПР Сребърна

Галерия