Вие сте тук: Новини

Последни новини

Предприети са администранивно-наказателни мерки за установените нарушения в „Билбобул“ ООД

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе връчиха три акта за установяване на административни нарушения и приложиха принудителна мярка на „Билбобул“ ООД. Леарната за черни метали, осъществява дейност в Източна промишлена зона на гр. Русе. Проверката на предприятието е извършена на 9 октомври по сигнал за неприятни миризми, подаден от граждани.

Два от издадените административни акта са за неорганизирано изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух и за неизвършени  собствени периодични измервания /СПИ/ на вредните емисии в обекта за последните две години. За въвеждане на  допълнителни мощности без необходимото уведомление на инспекцията по околна среда е съставен още един акт. В изпълнение на заповед на директора на РИОСВ-Русе, вчера са пломбирани трите топилни пещи, за които не е проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

Последна промяна от Вторник, 03 Ноември 2015г. 12:39ч.

Стартира седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015

Е-поща Печат

логоПублични институции, неправителствени или образователни организации, фирми и граждани могат да вземат участие в Европейската седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015 като регистрират

своята идея за  дейности на сайта на кампанията преди 6 ноември 2015 г.:  http://bamee.org/ewwr/registration/ewwr-registration.html.

Подобно на изминалите години, фокусът ще е върху горещите теми на трите „R” - намаляване на отпадъци (reduce);- повторна употреба на продукти (reuse); рециклиране на материали (recycle).

През 2015 г. специален акцент ще бъде поставен върху темата за дематериализацията. Повече информация, ръководства, разнообразие от инструменти за комуникация, информационни бюлетини за всяка от темите и други можете да се намери на  на страницата на ЕСНО – www.ewwr.eu.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците. С нея се насърчават различните публични органи, частни компании, гражданското общество, както и отделните граждани, да се включат и допринесат за осъществяване на информационни кампании, дни за почистване и други дейности, свързани с намаляването на отпадъците.

Подробности за кампанията можете да намерите тук

Последна промяна от Вторник, 03 Ноември 2015г. 11:14ч.

Успешно приключва проектът на РИОСВ-Русе „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

Е-поща Печат

IMG 4301Всички заложени цели по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, изпълняван от РИОСВ-Русе са реализирани успешно. Резултатите бяха представени днес на пресконференция в Силистра пред представители на местната власт, държавни институции и медии от ръководителя на проекта Светлана Иванова. Проектът се реализира по процедурата „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” (BG161PO0005/11/3/3.2/05/26), която е част от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 – „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”. Стойността на проекта е  3 642315.78 лв.   

Актуализиран е Планът  за управление на ПР „Сребърна” и са изготвени такива за   резерват „Бели Лом”, Защитена местност /ЗМ/ „Пеликаните” и ЗМ „Ломия”. Това е част от процедура, регламентирана в Закона за защитените територии и специализирана наредба.  В плановете за управление са заложени мерки за бъдещото управление на защитените територии, тенденциите във функционирането на екосистемите им, мониторинг на биологичното разнообразие, предложения за проекти, свързани с подържащи и възстановителни дейности, спешни мерки за управление и зониране на резерватните територии.

Редица нововъведения, изпълнени по проекта ще облекчат работата на служителите в ПР  „Сребърна“. Това включва обособяването на Център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп, който предоставя  on-line наблюдение и представяне на актуална информация за територията на  резервата в реално време. Чрез монитори на обществени места в Русе, с. Сребърна и град Силистра, а по-късно и чрез самостоятелната интернет страница (www.srebarnalake.com) автентични кадри от живота на обитателите на резервата включително и от пеликанската колония ще станат достояние на широката публика. Внедрената   експертната система за отчитане на водните нива, подпомага  успешното  управление на водния режим в резервата и  „алармира” при  критично ниски нива на водата в езерото. Приключва работата по почистване на канала, свързващ езерото Сребърна с река Дунав от наноси и саморасла растителност по откосите и укрепване на засегнатите участъци. Тази дейност е от излючително значение за  хидрологичния режим. Отстранени са пропаданията и компроментираните участъци на противопожарните пътища. Изградена е нова лодкостоянка и са обозначени зоните за спортен риболов.

Посетителите на ПР „Сребърна“ вече  започват разходката  си в изцяло ремонтиран и обновен Природонаучен музей в едноименното село.  Сградата на музея е оборудвана с нови витрини, изцяло преаранжирани с препарати на характерните  оботатели, а новите  фотоси пресъздават красотата на резервата в четирите сезона на годината.  Осъвременена е  библиотеката и заседателната зала. Външна рампа  и специализиран асансьор осигуряват  лесен достъп на хора с увреждания.

Съществуващата туристическа инфрастуктура в ПР „Сребърна“ е възстановена, в Р „Бели Лом“ са поставени нови беседки, пейки и кошчета за отпадъци. Обновени са информационните табла, които да обогатяват познанията на любителите - орнитолози.

Самостоятелна интернет страница на резервата, издадените информационно –образователни пакети,   3- D макет др. рекламни материали целят популаризирането на двата резервата като място за познавателен туризъм и общение с природата.

Втори стационарен пункт ще следи за качеството на въздуха в град Русе

Е-поща Печат

Ruse AIS 11От 23 октомври втори стационарен пункт ще следи за качеството на атмосферния въздух в град Русе. Той е разположен в кв. „Здравец-Изток“, ул. „Рига“ № 36.

Станцията е на Регионална лаборатория – Русе към Изпълнителна агенция по околна среда и е оборудва с допълнителни анализатори за контрол на специфични органични замърсители като стирен, тулоен, бензен,  сероводород, метан и неметанови въглеводороди.

Подобно на Автоматичната измервателна станция в кв. „Възраждане“ новият пункт ще измерва и основните замърсители – серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици 10 микрона, озон  и метеорологични показатели.

Въвеждането на втори стационарен пункт, е част от допълнителните мерки, които са предприети след множеството сигнали за наличие на неприятни миризми в източните части на град Русе. 

Установени са нарушения в леарна за черни метали в град Русе

Е-поща Печат

 Експертите на РИОСВ-Русе са установили  нарушения на екологично законодателство в леарна за черни метали в град Русе. Проверката е  извършена през изтеклата седмица по сигнал на гражданин за неприятни миризми в района на „Напорни тръби“ ООД. Леарната за черни метали /стомана и чугун/ е собстевеност на „Билбобул“ ООД, се намира в Източна промишлена зона и работи само през светлата част на деня. 

По време на проверката е установено неорганизирано изпускане на вредни вещества в атмосферния въздух. Дружеството е въвело допълнителни мощности без да уведоми инспекцията по реда на Закона за опазване на околната среда и не е извършило Собствени периодични измервания на източните /СПИ/ на вредни емисии в обекта за последни две години.

Предстои прилагането на административно-наказателни мерки за констатираните нарушения. 

 

Страница 20 от 119

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия