Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експерти от РИОСВ – Русе провериха сигнал за замърсяване на яз. „Пчелин 1“ край Разград

Е-поща Печат

Експерти от РИОСВ – Русе участваха днес в съвместна проверка с представители на Басейновата дирекция „Дунавски район“, община Разград и Изпълнителната агенция „Рибовъдство и аквакултури“  по сигнал за замърсяване на яз. „Пчелин 1“, в местността Пчелина, в землището на Разград.

Извършен е обход и са взети водни проби от язовира. При огледа експертите установиха, че няма данни за замърсяване на водоема с отпадъчни води. В района няма промишлени предприятия и заустващи обекти. Зеленикавият цвят на водата и образувалата се пяна са в резултат на естествени гнилостни процеси на планктона (еутрофикация), протичащи вследствие на ниското ниво в чашата на язовира и високите температури. В момента пяната се наблюдава край стените на язовира.

От  община Разград са предприети мерки за прекъсване на савачната връзка между „Пчелин 1“ и втория язовир – „Пчелин 2“.  

Взетите водни проби ще се изпитват в Регионалната лаборатория към ИАОС в Русе за активна реакция (pH), общ азот, общ фосфор, химична потребност от кислород (ХПК) и биологична потребност от кислород за 5 денонощия (БПК 5).

 

357 преписки на малки стапанства са обработени в срок

Е-поща Печат

През периода 9 май -12 август експертите на РИОСВ-Русе обработиха 357 преписки на малки стопанства, които кандидатстват с проекти по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” на Програма за развитие на селските райони (ПРСР).

Съгласно изискванията на програмата, при депозиране на документации за кандидатстване за финансиране е необходимо да се представи документ от РИОСВ/МОСВ. Със становищата на компетентния орган се определя приложимостта на процедурите по екологична оценка на съответния бизнес план и процедурата по ОВОС за дейностите, предвидени в него. Същевременно се определя и дали намерението може да окаже въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. 

Тази година експертите отчитат повишен интерес на земеделски стопани за кандидатстване за финансиране. Подадените заявления/уведомления за план/програма са в пъти по-вече спрямо предходни кандидатствания по тази програма.

Голяма част от намеренията са свързани с увеличаване на капацитета на съществуващи пчелини, изграждане на трайни насаждения и обработване на земеделски земи. При разглеждане на преписките, експертите срещнаха трудности с непълна и недостатъчна информация относно бизнес намеренията на кандидатите. Това се дължи вероятно на недостатъчна информираност, както на външните консултанти, предоставящи услуги, така и на самите бенефициенти.

РИОСВ – Русе състави акт на депото за отпадъци в Разград

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ – Русе съставиха акт на оператора на Регионално депо за неопасни отпадъци – Разград – „А.С.А.“ АД. Нарушението е установено на 25 юни при извънредна контролна проверка на обекта във връзка със сигнал за възникнал пожар. В момента на проверката е установено, че депонираните отпадъци във II-ра клетка на Депото все още тлеят и се отделят пушеци. Причина за възникналия инцидент са високите температури и неспазване технологията на депониране на отпадъците.

За това нарушение Законът за управление на отпадъците предвижда имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв.

Регионалното депо в Разград  обслужва общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян и за дейността си има издадено Комплексно разрешително.

Експертите на РИОСВ-Русе провериха 85 обекта от контролираната територия през месец юли

Е-поща Печат

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха през юли 99 проверки на 85 обекта. От тях 57 са планови,  извънредните са 42.  Дадени са  63 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.  

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и специалните закони са съставени четири акта за установяване на административни нарушения. 

Директорът на РИСОВ-Русе е издал  седем наказателни постановления в размер на 53 150 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ по наложени  санкции са в размер на  10 200 лв. От получените суми - 5644 лв. са преведени на общините на чиято територия се намират санкционираните обекти.  Най-големи приходи от наложени санкции са получили общините  Разград -1 801 лв., Ситово - 332 лв. и  Русе  150 лв.

Подробна справка за осъществената контролна дейност и предприетите административно-наказателни мерки е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.html.

Предписанието дадено на мандрата в Ситово е изпълнено

Е-поща Печат

 Даденото предписание за почистване на пречиствателното съоръжение на млекопреработвателното   предприятие, собственост на „Интер ЕС 2000“ ЕООД, е изпълнено в срок. Това установи проверка на РИОСВ-Русе в края на миналата седмица. Извънредните проверки в млекопраработвателното предприятие са за изпълнение на дадено предписание и във връзка със сигнал на жители на с. Ситово за замърсяване на водоем и наличие на мъртви животни.

При последната проверка е установено, че съществуващите две байпасни връзки (канали), не са били добре запечатани, което е предпоставка за изпускане на непречистени отпадъчни води в канализационната мрежа на населеното място.

На дружеството са дадени предписания в срок до средата на август да осигури техническа възможност за пломбиране на байпасните връзки. Втората половина на месеца ще бъде извършен последващ контрол и физическото им блокиране.

Предстои вземане на проби от водоема след вдигане на карантината за антракс по животните от Областна дирекция по безопасност на храните-Силистра.

Страница 20 от 137

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия