Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе предупреди „Топлофикация - Русе” ЕАД да не изгаря отпадъци от биомаса до провеждане на необходимите процедури

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе връчи предупредителен протокол на ръководството на „Топлофикация-Русе” ЕАД да не предприема и/или извършва дейности по изгаряне на отпадъци от биомаса в инсталацията преди да изпълни задължения си като възложител на инвестиционно предложение и оператор на инсталация с издадено Комплексно разрешително (КР).

Поводът за това е депозирано писмо от страна на оператора, че възнамерява да извърши експеримент за изгаряне на отпадъци от биомаса в инсталацията на ТЕЦ „Русе-Изток”, експлоатираща се съгласно Комплексно разрешително (КР) № 46/2005 г., актуализирано с Решение № 46-Н0-И0-А3/2012 г.

Настоящото намерение представлява „инвестиционно предложение” по смисъла на Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп. бр. 66/2013 г.). Предвид това, операторът е длъжен в най-ранен етап от намерението си да уведоми компетентния орган по околна среда (РИОСВ) и засегнатото население, като подаде уведомление. Необходимо е коректно да бъдат заявени параметрите, характера и обхвата на предвидените дейности, както и вида и състава на отпадъците от биомаса, които предвиждат да се третират.

Намерението „Изгаряне на отпадъци от биомаса в инсталацията на ТЕЦ „Русе-Изток” е свързано с промяна в работата на инсталацията, по смисъла на допълнителните разпоредби на ЗООС. Инсталацията има издадено КР и за всяка промяна в режима на работата й оперъторът следва да уведоми министъра на околната среда и водите и изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда и води (ИАОС) за определяне на необходимостта от промяна в издаденото комплексно разрешително.

Източникът на нефтените петна по река Дунав не е брегови

Е-поща Печат

Източникът на нефтените петна не е брегови. Това са установили експерти на РИОСВ-Русе при обхода на потенциалните източници на замърсяване по река Дунав.

Сигналът за наличие на нефтени петна около района на вливането на р. Русенски Лом в р. Дунав е постъпил в инспекцията на 2 ноември (събота) в 11.30 часа чрез телефон 112. Дежурният екип е извършил обход в района на Русенска корабостроителница, Помпена станция „Люляка” и „Петролната база” в с. Пиргово. Не е установен локален източник от заустващи промишлени обекти или от колекторите на градска канализация. Заключението на експертите е, че вероятният източник е плавателно средство, което е изпуснало трюмните си води в акваторията на реката. Сигналът е предаден на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

В кратки срокове общинските администрации трябва да подготвят информация във връзка с новия Национален план за управление на отпадъците

Е-поща Печат

До 15 ноември 2013 година общинските администрации следва да обобщят и изпратят в РИОСВ-Русе информация по въпросници, свързани с подготовката на новия Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Това стана ясно по време на проведената вчера среща между екип на РИОСВ-Русе, кметове на общини, гл. архитекти и еколози. Информацията е свързана с дейностите по управление, системите за разделно събиране на отпадъците, събраните количества за периода 2009-2012 г., административен капацитет на общините и др.

По време на работната среща на кметовете са разяснени задълженията и отговорностите по прилагането на Закона за управление на отпадъците. Приоритетни за изпълнение до 13 юли 2014 година са: осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни и опасни отпадъци и такива от черни и цветни метали др. във всички населени места с население по-голямо от 10 000 жители; актуализацията на общинските Наредби и Програми за управление на отпадъците. Актуализацията на общинските документи следва да са съобразени с новия Национален план за управление на отпадъците. Като основен проблем за всички общини се очерта прогресивно нарастващите отчисления за бъдеща рекултивация депата за отпадъци и за изграждане на съоръжения за предварително третиране на отпадъците.

Експертите на РИОСВ-Русе разясниха хода на процедурата съгласно екологичното законодателство по изработване на задание, съгласуване с контролния орган – съответната РИОСВ, изискващите се допълнителни процедури свързани, с Наредбата за Екологична оценка и др. на Общите устройствени планове (ОУП) на общините. Към настоящия момент от територията на Област Русе действащ Общ устройствен план има град Русе. Задание за изготвяне на ОУП са внесли общините Иваново, Две могили и Сливо поле. Община Русе също е внесла задание за изготвяне на нов Общ устройствен план.

 

РИОСВ-Русе излъчи победителите в националните конкурси по повод 65 годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия

Е-поща Печат

Приключиха националните конкурси на Регионална инспекция по околната среда и водите–Русе, посветени на 65-годишнината от обявяването на езерото Сребърна за защитена територия. Литературният конкурс „Сребърна – птици и хора” и конкурсът за фоторазказ „Сребърна през моя обектив” се реализираха в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Списъците на победителите са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html и http://www.srebarnalake.com в меню „Конкурси”.

В литературния конкурс се включиха ученици в различни възрастови групи от София, Перник, Дупница, Нова Загора, Перник, Пловдив, Тервел, Добрич, Русе и др. Творбите са в различни жанрове – стих, есе, разказ, тъй като условията на конкурса позволяваха свободен избор от страна на авторите. Конкурсните творби са класирани от експерти на РИОСВ-Русе и Пламен Атанасов гост-оценител.

За оценка на кадрите от фотоконкурса „Сребърна през моя обектив” РИОСВ-Русе покани Николай Генчев – приятел на инспекцията, хоби-фотограф и познавач на река Дунав.

Екипът на РИОСВ-Русе благодари на участниците в конкурсите и им пожелава здраве и творческо дръзновение.

Наградите си, отличените автори ще получат след 29 октомври 2013 година на посочените от тях адреси.

За допълнителни въпроси и уточнения, можете да се обръщате към Рени Петрова – гл. експерт по „Връзки с обществеността” в РИОСВ-Русе на телефони: 082 /820 772, 0889 417 082 или по е-поща на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. g.

Екип на РИОСВ-Русе се срещна с кметове, архитекти и еколози на общини от територията на Област Разград

Е-поща Печат

На 24 октомври 2013 година в зала на Община Разград, екип на РИОСВ-Русе осъществи втората планирана среща с кметове на общини и кметства, главни архитекти и еколози от територията на област Разград. Обсъдени бяха прилагането на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Експертите на РИОСВ-Русе напомниха на аудиторията ангажиментите им по изготвяне на Общи устройствени планове (ОУП) на населените места. На този етап действащ ОУП има само община Разград, а задание за изготвяне на план е внесла община Цар Калоян. Главният архитект на община Разград изиска от РИОСВ-Русе тълкуване на специализираното законодателство по отношение на съгласувателните процедури по Закона за устройство на територията за инвестиционни предложения в рамките на регулацията на населените места.

По време на работната среща на кметовете са разяснени задълженията и приоритетите по прилагането на Закона за управление на отпадъците. Към настоящия момент по писма от районните прокуратури в Разград и Кубрат се извършват проверки за чистота на населените места. Експертите на РИОСВ-Русе дават предписания за почистването на замърсените терени преди настъпването на зимата. Общинските кметове споделиха проблемите, с които се сблъскват по отношение на дейностите с отпадъци. Освен липсата на терени за депониране на строителни отпадъци те споделиха и трудности със системите за разделно събиране, поради отказа на организациите на оползотворяване на отпадъци от опаковки да сключват договори за по-малките населени места.

Среща в същия формат, с кметовете, архитекти и еколози от област Русе ще се състои и на 31 октомври 2013 г. в Информационния център на РИОСВ-Русе.

Страница 20 от 83

ПР Сребърна

Галерия