Вие сте тук: Новини

Последни новини

Указания за кандидатстване по мярка 6.1. от Програмата за развитие на селските райони

Е-поща Печат

Кандидатстването за финансиране по  мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопанства от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020.

За издаване на становище от компетентния орган по околна среда- РИОСВ-Русе за съответствие на режимите на защитените територии, въведени със закона за защитените територии или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие кандидатите трябва да представят следния набор от документи:

  1. Попълнено уведомление за план/програма по образец /www.riosv-ruse.org/ административно обслужване/формуляри/;
  2. Копие на изготвен бизнес план;
  3. Актуална скица/и на имота/тите;
  4. Аренден договор /при наличие на такъв/ и др.

Отменени са ограниченията за посещения и риболов в Поддържан резерват „Сребърна”

Е-поща Печат

Директорът на РИОСВ-Русе отмени ограниченията, свързани с ползване на посетителската инфраструктура и извършването на спортен риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна”. Това стана възможно след заповедта на Българската агенция по безопасност на храните за отмяна на защитните мерки по отношение на констатираните случаи на инфлуенца по птиците в резервата, от която пострадаха 42 възрастни къдроглави пеликана.

Любителите на спортния риболов могат да използват следните участъци – местността „Лодкостоянката” и брега на река Дунав в границите на резервата.  При високи дунавски води и невъзможност за извършване на риболов на посочените места,  той може да се осъществява в участъка от почивен дом „Сребърна” в южна посока по протежение на 400 м до местността „Канаричката”. Риболовът да се извършва в светлата част на денонощието, през всички дни от седмицата, като разрешеното количество е до 3 кг риба на ден.

В момента обстановката в резервата е спокойна. В колонията на къдроглавия пеликан пребивават 42 двойки възрастни и 78 млади екземпляри. Те са в отлично състояние, извършват облитания и се хранят добре. На ново поколение са радва и немият лебед.  Нивото на водата при голямо водно огледало е 290 см, отчита се лек спад, във връзка с падане нивото на водите в река Дунав. 

Експерти на РИОСВ-Русе се включват в Международното преброяване на белия щъркел

Е-поща Печат

DSC00124 - Copy Експерти на РИОСВ – Русе се включват в 7-то издание на Международно преброяване на белия щъркел. То се провежда в световен мащаб веднъж на всеки 10 години. В него участват над 40 държави.  В България инициативата се координира от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). За територията на РИОСВ-Русе експертите ще събират информация за защитения вид във всички населени места на 10 общини от контролираната територия – Лозница, Цар Калоян, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Алфатар, Дулово, Кайнарджа и Силистра.

Целта на преброяването е да бъде събрана информация за местонахождението на гнездата, техния брой, причините за незаетите или пострадали гнезда, вида на обезопасяването им, броят на обитаващите ги екземпляри, тяхното поколение и др. Събраните данни се вписват в полеви формуляр за белия щъркел съгласно Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

 

Белият щъркел (Ciconia ciconia) е голяма птица, с дълга бяла шия и дълъг яркочервен клюн. Краката й също са дълги и яркочервени. Бялата перушина по главата, шията и тялото контрастира с черните пера по крилата, които на слънчева светлина придобиват зеленикави оттенъци. Малки черни петна ограждат кафявите им очи.

 Щъркелът е една от най-познатите и обичани птици, символ на семейството, плодородието и щастието. Той  е единствената едра птица, която обитава основно населените места и живее редом с човека. Затова той е един от най-чувствителните индикатори за състоянието на средата, която обитаваме и ние хората. 

Последна промяна от Четвъртък, 18 Юни 2015г. 09:38ч.

„Писмо в бутилка” е темата на литературния конкурс на РИОСВ-Русе за Деня на река Дунав

Е-поща Печат

images 1Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви литературен конкурс за ученици от областите Русе и Силистра по повод Международния ден на река Дунав - 29 юни. Темата на конкурса е „Писмо в бутилка”. Идеята е, учениците да споделят за емоционалната си връзка с Дунав, незабравимите си спомени от детството, пътешествията си по реката или тяхното усещане за нея. Участниците в конкурса могат сами да изберат литературния жанр. 

В срок до 24 юни 2015 година, желаещите да участват следва да  изпратят в инспекцията кратки литературни творби. Те могат да бъдат придружени със снимка или рисунка, която да допълва техния разказ. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 29 юни 2015 г.

Най-добрите творби ще бъдат публикувани в брошура, посветена на Международния ден на река Дунав, която РИОСВ-Русе ще издаде.

Поканата за участие в конкурса е публикувана на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

Последна промяна от Четвъртък, 11 Юни 2015г. 15:14ч.

Нова защитена местност на територията на РИОСВ – Русе опазва рядък растителен вид

Е-поща Печат

IMG 3346Местността „Находище на пролетно ботурче - Бреница” край с. Бреница, община Тутракан, е  обявена за защитена  със  заповед  на министъра на околната среда и водите. Площта й възлиза на 31.925 дка държавен горски фонд, стопанисван от Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Тутракан”. Целта е опазване на естественото находище на пролетното ботурче (Cyclamen coum). На територията на РИОСВ – Русе има още една защитена местност, която защитава редкия растителен вид – „Находище на пролетно ботурче” – село Осенец, община Разград.  

В границите на новата защитена местност се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите, извършване на строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове, провеждане на голи сечи, горскостопански мероприятия, с които се променя видовият състав на горското насаждение, паша на животни и др.

Контролът по спазване на режимите в заповедта ще се осъществява от РИОСВ – Русе, Държавно горско стопанство – Тутракан и община Тутракан. Предстои новата защитена местност да бъде отразена в Картата на възстановената собственост. В Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите тя е заведена под номер 589.

Пролетното ботурче (Cyclamen coum) е многогодишно тревисто растение, обитаващо дъбови гори и храсталаци.  Листата са едри, с бъбрековидна форма. Цветовете са едри, лилаво-розови, разположени на дълги дръжки. Цъфти от февруари до април. Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България – категория „Рядък”. Лечебно растение е по смисъла на Закона за лечебните растения. Включен е в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания. Силно уязвим при нерегламентирано бране за букети, рано на пролет.

 

* Заповед № РД-170/17.03.2015 г. (ДВ, бр. 33/08.05.2015 г.)

 

Последна промяна от Сряда, 10 Юни 2015г. 14:08ч.

Страница 20 от 113

ПР Сребърна

Галерия