Вие сте тук: Новини

Последни новини

На 22 април се отбелязва Денят на Земята

Е-поща Печат

__IMG_5656На 22 април се отбелязва Международният ден на Земята. Кампанията се провежда по света вече 43 години. Целта е правителствата, бизнес компаниите, неправителствени организации и милиони да се обединят с обща отговорност за запазване на планетата.

Международният Ден на Земята през 2013 г. е посветен на „Лицата на изменението на климата”, като призовава всеки човек да фокусира вниманието си и да предприеме действия за постигане на по-устойчив начин на живот.

За много хора, изменението на климата все още може да изглежда неясен и сложен проблем, който някой друг, в бъдеще трябва да реши. Но това е така, само защото те все още се чувстват изолирани и далеч от директните му последици.   Изменението на климата има много реални ефекти върху хората, животните и екосистемите, върху природните ресурси, от които всички зависим.

Всеки човек, който предприеме свое действие, за да се справи с проблема, е лице на изменението на климата: предприемачите, които виждат възможност в създаването на нова „зелена“ икономика, активистите, които предприемат действия и организират кампании за повишаване на осведомеността в своята общност, инженерите, които проектират чисти технологии на бъдещето, държавните служители, които подготвят закони за изменението на климата, както и обикновените хора, които се ангажират и полагат усилия да живеем по един по-устойчив начин ден след ден.

Денят на Земята има за цел да вдъхнови хората да се грижат по-добре за околната среда и да ги научи да се гордеят с това. Някои ще организират разходки сред природата, с надеждата, че това ще вдъхнови повече отговорност към околната среда. Други – ще направят почистване, за да стане околната среда по-добра за живеене.

Денят на Земята през 2013 г. ще действа като отправна точка, в която се настоява за незабавни действия за осигуряване на възобновяема енергия за всички и устойчиво бъдеще за нашата планета. Движението „Ден на Земята“ призовава местни, национални и международни лидери да намалят и прекратят субсидиите за изкопаемите горива, да насърчат идеята за използването на възобновяеми енергийни технологии и подобряване на енергийната ефективност.

Ангажименти на РИОСВ-Русе в кампанията: „Да почистим България за един ден”

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ-Русе изпратиха писма до кметовете на Русе, Разград, Силистра, Две могили и Бяла в качеството им на оператори да осигурят свободен достъп за депониране на събраните отпадъци от замърсените терени на Регионалните депа в областните градове и на съществуващите общински депа на гр. Бяла и гр. Две могили. Кметовете са задължени да водят отчетност на постъпилите отпадъци и да предоставят информация на РИОСВ-Русе.

За отпадъците, приети за депониране по време на кампанията „Да почистим България за един ден” не се дължат отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.). При някои от регионалните депа, за експлоатацията, на които са издадени комплексни разрешителни е възможно да се превиши разрешения дневен капацитет, което няма да се санкционира в дните на кампанията.

Екипът на РИОСВ-Русе ще почисти участъка на бул. „Придунавски” от пресечката на ул. „Мостова” до Музея на транспорта в град Русе. Мястото е определено от Община Русе, от където са предоставени чували и ръкавици.

Повече информация за участието на структурите на Министерството на околната среда и водите в кампанията можете да намерите тук

Последна промяна от Петък, 19 Април 2013г. 14:41ч.

Проведени са срещи за пожароопасния сезон в защитените територии-изключителна държавна собственост

Е-поща Печат

_-_20.03.2012_008_-_CopyЕксперти на РИОСВ-Русе проведоха срещи в с. Сребърна, гр. Ветово и гр. Цар Калоян с представители на общините и отговорните институции с цел предотвратяване възникването на пожари през летните месеци, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене, както и за осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии – изключителна държавна собственост. За територията, контролирана от РИОСВ-Русе такива са Поддържан резерват „Сребърна” (област Силистра) и Резерват „Бели Лом” (области Русе и Разград).

Периодът от 01.04. до 31.10.2013 г. е определен за пожароопасен сезон, съгласно Заповед № РД-298/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите.

С писмо до съответните общини за спазването на заповедта, кметовете са задължени да: осъществят контрол за спазване на забраните за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и следжътвени остатъци, съгласно Закона за опазване на земеделските земи, особено на обработваеми и необработваеми земи в непосредствена близост до защитени територии; да спазват разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, регламентиращи забраната и предприемането на мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата и хумусния слой, което представлява пряка заплаха за биологичното разнообразие; да сформират гасачески групи от доброволци от местното население и осигуряване на оборудване за гасене на пожари, включително и на защитени територии, с подръчни противопожарни уреди и средства, както и спазването на предварително изготвени графици за дежурство при необходимост; да информират населението чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин за опасността от възникване на пожари и санкциите, които ще бъдат предприемани спрямо нарушителите.

В срок до 29 април кметовете на съответните общини следва да уведомят писмено РИОСВ – Русе за всички превантивни мерки, предприети за недопускане на пожари в населените места, мерите, пасищата, селскостопанските блокове и защитените територии.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов се срещна с министъра на околната среда на Румъния

Е-поща Печат

DSC_0015_-Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов се срещна с министъра на околната среда и изменението на климата на Румъния Рована Плумб. Срещата се проведе днес в Община Русе.

По време на срещата беше направен преглед на двустранните отношения и обсъдени актуални въпроси на сътрудничеството в областта на околната среда.

Обсъдени бяха възможности за общи позиции в областта на политиката по изменение на климата. Дискутирано беше и състоянието на качеството на атмосферния въздух в крайдунавските градове. Постигната бе договореност за провеждане на среща на управляващите органи на Оперативните програми “Околна среда“ на двете страни в периода май-юли тази година.

Направен бе преглед на състоянието на текущи съвместни проекти по линия на Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“. На срещата бе обменена информация относно действия, предприемани във връзка с адаптацията към изменение на климата.

Министър Попов и министър Плумб подписаха официално писмо до Секретариата на Рамсарската конвенция за влажните зони за обявяване на три съвместни трансгранични влажни зони по река Дунав, а именно „Сребърна – Йезерул Калараш”, „Комплекс Беленски острови – Сухая” и „Остров Ибиша – Бистрет”. Основна цел за обявяване на тези места като трансгранични влажни зони е необходимостта от съвместно и координирано управление, тъй като това са споделени екосистеми. Повечето от видовете, предмет на опазване във влажните зони са мигриращи и тяхното управление изисква обмяна на опит и координирани действия от съответните страни.

Пресцентър на МОСВ

15 април 2013 г.

Последна промяна от Понеделник, 15 Април 2013г. 15:54ч.

Министър Юлиян Попов ще проведе среща с министъра на околната среда на Румъния в Русе

Е-поща Печат

Министър Юлиян Попов ще проведе среща с министъра на околната среда и изменението на климата на Румъния Рована Плумб на 15 април в Русе

Брифингът за журналисти е насрочен за 13,30 часа

Министър Юлиян Попов ще проведе среща с министъра на околната среда и изменението на климата на Румъния Рована Плумб, която ще посети България по негова покана.

Срещата между делегациите, водени от двамата министри, ще се състои на 15 април 2013 г., понеделник, от 11,30 часа, в град Русе, зала на Община Русе (трети етаж).

Брифингът за журналисти е насрочен за 13,30 часа (Заседателна зала, трети етаж).

Предвидено е в двустранните разговори да се обсъдят възможности за общи позиции в областта на политиката по изменение на климата, както и състоянието на текущите проекти в областта на околната среда по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния – България”.

На срещата двамата министри ще подпишат официално писмо до Секретариата на Рамсарската конвенция, с което ще се финализира процедурата за обявяването на три съвместни трансгранични влажни зони по река Дунав, а именно влажните зони „Сребърна – Йезерул Калараш”, „Комплекс Беленски острови – Сухая” и „Остров Ибиша – Бистрет”.

Пресцентър на МОСВ

12 април 2013 г.

Страница 20 от 73

ПР Сребърна

Галерия