Вие сте тук: Новини

Последни новини

Експерти на РИОСВ – Русе проверяват извънредно източната промишлена зона и Индустриален парк – Русе за замърсители на въздуха

Е-поща Печат

В периода от 20 ч. на 14.09 до 9 ч. на 15.09 на дежурния телефон на РИОСВ – Русе постъпиха 53 сигнала за неприятни миризми. Сигналите са основно от квартали “Възраждане” и “Здравец изток”. От 21 ч. до 23,30 ч. на 14 септември дежурен екип на РИОСВ – Русе извърши проверки на фирми, разположени в източна промишлена зона и индустриален парк – Русе. Днес – 15.09 са сформирани три екипа, които продължават обходите на горепосочените индустриални зони. Открит е един от потенциалните източници на неприятните миризми. От регионална лаборатория Русе е изискано да се извърши замерване на качеството на атмосферния въздух с мобилна лаборатория в горепосочените квартали. След приключване на проверките и получаване на протоколи от измерванията, резултатите ще бъдат оповестени допълнително.

Експерти на РИОСВ – Русе проверяват извънредно източната промишлена зона и Индустриален парк – Русе за замърсители на въздуха

Е-поща Печат

В периода от 20 ч. на 14.09 до 9 ч. на 15.09 на дежурния телефон на РИОСВ – Русе постъпиха 53 сигнала за неприятни миризми. Сигналите са основно от квартали “Възраждане” и “Здравец изток”. От 21 ч. до 23,30 ч. на 14 септември дежурен екип на РИОСВ – Русе извърши проверки на фирми, разположени в източна промишлена зона и индустриален парк – Русе. Днес – 15.09 са сформирани три екипа, които продължават обходите на горепосочените индустриални зони. Открит е един от потенциалните източници на неприятните миризми. От регионална лаборатория Русе е изискано да се извърши замерване на качеството на атмосферния въздух с мобилна лаборатория в горепосочените квартали. След приключване на проверките и получаване на протоколи от измерванията, резултатите ще бъдат оповестени допълнително.

Осъществен е публичен достъп до информационната система за процедурите по ОВОС и ЕО

Е-поща Печат

Осъществен е достъп до новата информационна система за поддържане на публични регистри с данни за провеждане на процедури по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Достъпът е осигурен чрез  интернет страниците на МОСВ и РИОСВ. Лицата, желаещи да намерят данни могат да използват различни филтри и търсят информация по населено място, инвеститор, инвестиционно предложение, както и за етапа на процедурите.

Базата данни съдържа информаця за приключили и текущи процедури.  Това дава възможност на заинтересованата общественост да се запознае с отделните етапи от процедурите и хода на вземане на решения, свързани с околната среда. 

Последна промяна от Вторник, 18 Август 2015г. 14:43ч.

Ръководството на Европейската комисия относно обхвата на Анекс I и Анекс II на Директивата за ОВОС -2015 г. , е достъпно на български език

Е-поща Печат

На страницата на МОСВ е налично на български език Ръководството на ЕК относно тълкуване на дефиниции на категории проекти в Приложения I и II на Директивата за Оценка въздействието върху околната среда (ОВОС). Същото има за цел да предостави информация, подпомагаща осигуряването на еднакъв подход при тълкуването и определянето на обхвата на отделните категории проекти (инвестиционни предложения), включени в Приложения  I и II към Директивата за ОВОС. Документът може да бъде намерен на  адрес: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=637.

Последна промяна от Петък, 31 Юли 2015г. 11:45ч.

РИОСВ-Русе предприе административно-наказателни мерки спрямо „Монтюпе“ ЕООД

Е-поща Печат

Предприети са административно-наказателни мерки в резултат от извършената контролна проверка по условията в комплексното разрешително (КР) и измервания на организираните източници на вредни емисии в  „Монтюпе“ ЕООД в края на юни месец.

 На дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушение за констатирано неспазване на условието в КР, свързано с разрешените максимални дебити на част от експлоатираните на площадката изпускащи устройства. Операторът не е уведомил компетентните органи за извършената промяна в аспирационната система на участък от производството на алуминиеви автомобилни детайли.

От извършения емисионен контрол на 14 изпускащи устройства на територията на завода, в две от тях е установено превишение на заложените в разрешителното емисионни норми по показател общ органичен въглерод. За това на оператора са наложени две текущи месечни санкции за замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии. Санкциите са в общ  размер 14 300 лева.

 До края на август изтичат  сроковете на дадните предписания от проверката по условията в комплексното разрешително.

След представяване на изисканата от оператора информация по изпълнение на предписанията,  ще се осъществи последващ контрол от страна на РИОСВ-Русе.

Страница 20 от 115

ПР Сребърна

Галерия