Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе обявява конкурси за рисунка и видеоклип за Световния ден на водата 22 март 2014 г.

Е-поща Печат

RTEmagicC_campaign-img4.jpgРегионална инспекция по околната среда и водите – Русе обяви конкурси за рисунка и изработване на видеоклип за ученици от учебните заведения в областите Русе, Разград и Силистра на тема „Силата на водата”. Те са посветени на Световния ден на водата 22 март 2014 г, който ще премине под мотото „Вода и енергия”.

Конкурсите за рисунка са за ученици от начален и основен курс, а за изработване на видеоклип - за тези от гимназиален курс на обучение.

Рисунките да са в максимален размер: 35/50 см, допуска се използване на всякаква техника. При изработването на видеоклипа участниците могат да използват специализиран софтуер по избор, снимки или видеоматериал. Клипът да е с времетраене 3 минути, като изходният файл да бъде записан в следните формати: AVI, MPEG, WMV;

Желаещите ученици могат да участват само в един от конкурсите индивидуално или групово.

Крайният срок за представяне на творбите е 24 март 2014 година, в Информационния център на РИОСВ-Русе – гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, партер. Клиповете могат да се изпратят записани на технически носител или изпратени по електронна поща на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 28 март 2014 г.

Пълните условия на конкурсите са публикувани в меню „Конкурси на РИОСВ-Русе” на адрес: http://www.riosv-ruse.org/konkursinariosv-ruse.html.

 

Успешно приключи проекта за залесяване с местни видове в Поддържан резерват „Сребърна”

Е-поща Печат

PA070067Регионална инспекция по околната среда и водите–Русе приключи успешно изпълнението на проект „Ограничаване на негативното влияние на инвазивните видове (ИВ) и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове в ПР „Сребърна”.

Проектът се реализира по Процедура № BG161PO0005/08/3.0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и възлиза на стойност 1 364 165 лева.

Засадени са 31 048 бр. фиданки от видовете бяла върба, бяла топола, ясен, бряст и дъб, на обща площ 303 декара, извършени са ремонтни дейности на двете хидротехнически съоръжения (шлюзове) на територията на резервата и почистване от дървета, храсти и отпадъци по протежение на канала около тях.

В рамките на проекта са изготвени и отпечатани Ръководство за успешна борба с инвазивните видове и методика и ръководство за възстановяване и управление на местообитание с код 91ЕО*.

Дейностите по проекта са регламентирани в действащия План за управление на ПР Сребърна” (проект 1.2.2.): Подмяна на хибридната топола от резервата”. Предвидена е смяна на хибридната топола, чер бор, миризлива върба, гледичия и акация (салкъм) с местна (автохтонна) дървесна и храстова растителност.  

Хибридната топола е залесявана масово пред миналия век като бързорастящ стопански дървесен вид на мястото на изсечените естествени крайречни гори.

Премахването на хибридната топола в северната част на резервата е извършено през 2006-2007 г. При проведени задълбочени теренни проучвания от специалисти през пролетта на 2011 г. е установено наличието на следните неместни (алохтонни) дървесни видове на територията на резервата: ясенолистен явор, пенсилвански ясен, айланд (див орех), акация, гледичия и аморфа.

В рамките на проекта е извършено опръстеняване и пречупване единствено на дървета от видовете пенсилвански ясен и ясенолистен явор. Дървета от видовете: аморфа, айлант, акация и гледичия реално няма да се премахват от терена, т.к. същите не представляват заплаха за местообитание 91 Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa (черна елша) и Fraxinus excelsior (планински ясен), подтип В”.

Всички горскостопански дейности в ПР Сребърна” са извършени от квалифицирани специалисти и обучен персонал.

Операторите на депата внесоха справки за отчисленията за приети отпадъци

Е-поща Печат

Общините, които са оператори на депа за отпадъци Русе, Разград, Силистра, Бяла и Две могили са представили справки за извършените отчисления за количествата депонирани отпадъци през 2013 г. съгласно изискванията на * Наредба 7. Това са средства, които се акумулират по сметка на съответната РИОСВ и се използват в последствие за бъдеща рекултивация и изграждане на съоръжения за предварително третиране на отпадъците. До настоящия момент нито една община не е използвала по предназначение внесените суми. Справките по общини за контролираната територия са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/faktori-na-okolnata-sreda/41-otpadatzi.html.

От годишната справка става ясно, че общините са направили необходимите отчисления. Изключение прави само община Разград, която не е внасяла суми за последните четири месеца на 2013 г. В подобни случаи РИОСВ-Русе следва да изпрати покана за доброволно плащане, а ако не се внесат, сумите се събират принудително чрез Национална агенция по приходите.

Съгласно изискванията на същата наредба РИОСВ-Русе ще публикува справките на всяко тримесечие на интернет страницата си.

 

  • Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискващи се при депониране на отпадъците. (ДВ, бр. 111, 27.12.2013 г.)

С реализацията на дейностите по проект по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” подържан резерват „Сребърна” ще превърне в атрактивно място за природолюбителите

Е-поща Печат

Picture_479С предвидените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”, по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” РИОСВ-Русе ще реализира редица поддържащи и възстановяващи мерки, целящи подобряване на състоянието на екосистемите и устойчиво управление на защитените територии. Това стана ясно на провелата се на 20 февруари пресконференция в град Силистра за представяне основните цели на проекта, проведените процедури до настоящия момент и предстоящите събития през 2014 г., организирана за представители на медиите и институциите в региона.

На пресконференцията участие взе част от екипа за управление. Директорът на РИОСВ-Русе Дауд Ибрям очерта основните приоритети на проекта. Стойността на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 4 180 053.60 лева, от които 3 553 045.56 лв.от Европейския фонд за регионално развитие, а 627 008.04 леванационално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

До 31 март 2015 г. ще се актуализира Плана за управление на ПР „Сребърна” и ще се изготвят такива на резерват „Бели Лом”, ЗМ „Пеликаните” и ЗМ „Ломия”. Документите са важна предпоставка за устойчивото управление на двата резервата и прилежащите им защитени местности. Поддържащите и възстановителни дейности предвиждат почистване на канала, свързващ езерото Сребърна с река Дунав от наноси и саморасла растителност, изграждане на експертна система за автоматично отчитане на водното ниво и създаване на Център за непрекъснато наблюдение и обществен достъп.

Проектът предвижда също ремонтни дейности на административната сграда в ПР „Сребърна” и Природонаучния музей в селото, възстановяване на посетителската инфраструктура в резервата и информационно обезпечаване с табели.

За популяризиране на ПР „Сребърна” се предвиждат редица мерки като отпечатване на информационни и рекламни материали, изработване на 3D макети, образователни пакети за три възрастови групи, кампании, свързани с опазване на влажните зони и биоразнообразието на резервата. За предстоящите събития и новини, свързани с проекта информация може да бъде намерена на самостоятелната интернет страница на ПР „Сребърна” с адрес: www.srebarnalake.com.

Последна промяна от Понеделник, 10 Март 2014г. 17:55ч.

Ням лебед е освободен в природата през почивните дни

Е-поща Печат

На 8 февруари в РИОСВ-Русе е постъпил сигнал за ранен лебед, намиращ се в частен двор в централната част на град Русе. Дежурен екип на инспекцията е извършил проверка на място. Птицата е от вида ням лебед (Cygnus olor) е била във видимо добро здравословно състояние, без белези от нараняване. Уловена е, и е освободена в природата по поречието на река Дунав.

Немият лебед е защитен вид. Законът за биологичното разнообразие категорично забранява улавяне, отглеждане при домашни условия, безпокоене или убиване на диви птици от природата.

 

Последна промяна от Вторник, 11 Февруари 2014г. 11:35ч.

Страница 20 от 89

ПР Сребърна

Галерия