Вие сте тук: Новини

Последни новини

По-високи концентрации на замърсители във въздуха е отчела Автоматичната станция „Възраждане“ през изминалото денонощие

Е-поща Печат

За периода от 22 часа на 18 октомври  до 5 часа на 19 октомври, Автоматичната измервателна станция за контрол на качеството на атмосферния въздух „Възраждане“ е регистрирала повишаване на стойностите при пет от  следените девет замърсители, а именно:  при азотните оксиди /NO и Noх/, въглероден оксид, бензен и фини прахови частици - 2.5 мкр.         

Измерените концентрации не превишават допустимите норми, но са индикатор за използването на нерегламентирани горива за битово отопление – отпадъци, ламинирани дървесни плоскости, отработени масла и др.

През настоящата седмица ще бъде разположен втори пункт за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на кв. „Здравец-Изток“ в гр. Русе. В момента  той се оборудва с допълнителни анализатори за контрол на специфични органични замърсители. 

В РИОСВ-Русе постъпват неоснователни сигнали за неприятни миризми

Е-поща Печат

През последната седмица в РИОСВ-Русе са постъпили множество неоснователни сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. Това са установили експертите при извършените контролни проверки на място. През периода 9-15 октомври са постъпили 8 сигнала, които са доказано неоснователни. При част от сигналите подателите им са отказали да присъстват на проверката под предлог, че не се намират на мястото, откъдето са подали сигнала.

 Във връзка с обострената чувствителност на гражданите на Русе, от 9 октомври са въведени извънредни, доброволни дежурства на служители на инспекцията. При проверка на място ще бъдат съставяни протоколи. За всички сигнали, при които е доказано, че са неоснователни, РИОСВ-Русе ще сезира компетентните органи за търсене на наказателна отговорност.

 

 

Наложена е принудителна административна мярка за възстановяване на естественото състояние на пасища в землището на град Алфатар

Е-поща Печат

DSC00365 - Copy Със заповед на директора на РИОСВ – Русе е наложена принудителна административна мярка на две физически лица от Алфатар, за възстановяване на естественото състояние на общински пасища, попадащи в границите на Защитената зона „Хърсовска река“ от НАТУРА 2000 по Директивата за птиците.

Лицата са засели терените самоволно със земеделски култури в три поземлени имота. Нарушението е констатирано при контролна проверка на място след подаден сигнал от жител на Алфатар, наел терените за ползване по предназначение. Съгласно заповедта за обявяване на защитената зона, терените могат да се използват за паша без да се променя предназначението им. На виновните лица са съставени актове за установяване на административни нарушения (АУАН) на Закона за биологичното разнообразие. Дадени са и предписания за възстановяване на естественото състояние на пасищата.

При повторна проверка е установено, че едно от лицата е изпълнило предписанието, а другото – частично. Ще бъде съставен нов АУАН за неизпълнение на даденото предписание на лицето, което не е премахнало засетите култури.

Защитена зона „Хърсовска река“ (BG0002039) е обявена със Заповед №  РД-74/ 28 януари 2013 г. на министъра на околната среда и водите. Тя попада на територията на РИОСВ-Русе и РИОСВ-Варна. Значителна част от суходолието, главно по хълмовете, е покрита с първични дъбови гори от цер (Quercus cerris), на места примесени с граница (Quercus pubescens) и виргилиев дъб (Quercus virgiliana).

В района на Хърсовска река досега са установени 109 вида птици, от които 23 са вписани в Червената кнога на България (1985). Суходолието на Хърсовска река е едно от най-значимите места в страната за червения ангъч (Tadorna ferruginea), късопръстия ястреб (Accipiter brevipes), черната каня (Milvus migrans), малкия креслив орел (Aquila pomarina) и белоопашатия мишелов (Buteo rufinus), където тези видове гнездят в значителни количества. По Хърсовска река са се срещат представителни гнездови популации и група от видове, характерни за откритите пространства и преходните местообитания на границата на гората – градинската овесарка (Emberiza hortulana), синявицата (Coracias garrulus) горската чучулига (Lullula arborea), полската бъбрица (Anthus campestris), червеногърбата сврачка (Lanius collurio) и челночелата сврачка (Lanius minor). 

Дарителска кампания събира средства за Спасителния център за диви животни в Стара Загора

Е-поща Печат

OREL1Спасителният център за диви животни на „Зелени Балкани“ в град  Стара Загора набира средства за подобряване на инфраструктурата чрез дарителска кампания. Целта на  кампанията е подобряване условията и обслужването на постъпилите животни, както и визията на посетителската част на Центъра.

Желаещите да подкрепят кампанията могат да изпратят  дарителски SMS с текст на латиница DMS OREL на номер 17 777 (за абонати на Telenor, VIVACOM и Mtel).

Повече информация за кампанията може да бъде намерена на адрес: https://dmsbg.com/6531/dms-orel-kampania-zeleno-obshtestvo-v-deystvie-na-spasitelen-tsentar-za-divi-zhivotni-pri-zeleni-balkani-stara-zagora/.

Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на Зелени Балкани, свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени от изчезване диви животни, и екологично образование. Съществена е и ролята му в различни програми за връщане на изчезнали видове от българската природа.

 

Резултатите за контролираните замърсители в пункт Източна промишлена зона на град Русе не показват отклонения от нормите през последните две денонощия

Е-поща Печат

Данните от изпитванията за качеството на атмосферния въздух от Мобилната автоматична станция, разпололожена в района на II ра Районна служба за защита и безопасност на населението,  на бул. „България“ № 300 не показват превишения на нормите за периода 28-30 септември 2015 г. Нивата на метан и неметанови въглеводороди са съпоставими с фона  за градски условия.  

Допълнителните 24 часови измервания с Мобилната автоматична станция  започнаха от 17 септември 2015 г. Следят се основните замърсители – серни и  азотни оксиди, въглероден оксид, озон и  фини прахови частици. Допълнително се проследяват нивата на метан и неметанови въглеводороди. 

Страница 20 от 118

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия