Вие сте тук: Новини

Последни новини

Регистрирани са завишения на стойностите на атмосферните замърсители в централната част на град Русе

Е-поща Печат

Автоматичната измервателна станция „Възраждане“, разположена на ул. „Ниш“ в град Русе е отчела завишения на концентрациите на атмосферните замърсители - фини прахови частици, азотни оксиди, въглероден оксид и бензен.  Повишените концентрации са регистрирани в часовия интервал от 20 часа на 3 декември до ранните часове на 4 декември.

  Повишените на стойности се дължат основно на битовото отопление, но е възможно принос да има и извънредно големия брой тежкотоварни автомобили по бул. „България“.

В този часови интервал е отчетено повишване на атмосферното налягане и ниска скорост на вятъра /под 0.5 м/секунда/, което намалява разсейването на емисиите замърсители.   

Последна промяна от Петък, 04 Декември 2015г. 18:09ч.

Извършени са поддържащи дейности на територията на Поддържан резерват „Сребърна“

Е-поща Печат

Komisia 041През предходната седмица са извършени поддържащи дейности на територията на  ПР „Сребърна“. Окосена е тръстиката около колонията на къдроглавия пеликан. С нея са постлани наколните платформи и местата, на които птиците оформят гнездата си. Тази дейност се извършва всяка година и улеснява птиците при подготовката им за гнездовия период, като им дава  възможност за по-лесно кацане и излитане от гнездовата колония и осигурява спокойствието им чрез добра видимост към околните пространства.  Източният и западният противопожарен път са почистени от саморасла растителност и храсти, за осигуряване на достъп до специализирани автомобили в случаи на пожар.

В момента на територията на резервата се наблюдават постоянните обитатели – лебеди, водни кокошки, зеленоглава патица, малък и колям корморан, както и прелетните зимуващи видове - голяма белочела гъска и зимно бърне.

Рехабилитираният канал, осигуряващ захранването на езерото с вода от р. Дунав, все още е сух поради ниските водни стоежи в реката. Южният шлюз на канала е затворен, а нивото в голямото водно огледало на езерото е 220 см.

Последна промяна от Четвъртък, 26 Ноември 2015г. 11:43ч.

Със съвместна инициатива на три организации се отбеляза Деня на толерантността

Е-поща Печат

IMG 3163На 19 ноември 2015 г., в Информационния център на РИОСВ-Русе  20 ученици (със и без специални образователни потребности) от 9 училища в гр. Русе – ОУ „Ал. Константинов”, ОУ „Ан. Кънчев”, СОУ „В. Левски”, ОУ „Л. Каравелов”, ОУ „Н. Обретенов”, ОУ „Отец Паисий”, ОУ „Ол. Панов”, ОУ „Т. Кърджиев” и НУИ „Проф. В. Стоянов”  участваха в арт-ателие на тема „Златна есен”.

Проявата се посвети на Деня на толерантността и е съвместна между Ресурсен център  за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, РИОСВ – Русе и регионалният координатор на Българското дружество за защита на птиците. 

Участниците в ателието, подпомагани от ресурсните си учители, изработваха рисунки, апликации, предмети по собствени идеи, в зависимост от предварително събраните природни материали. Целта бе да се провокират творческите умения у учениците, да си помагат и заедно да реализират идеята си, да бъдат толерантни един към друг, да научат нещо повече за промените в природата през есента, да се откъснат от училищната среда и да намерят нови приятели. 

 Творбите на децата са подредени в изложба в информационния център на РИОСВ - Русе.

Последна промяна от Четвъртък, 19 Ноември 2015г. 16:13ч.

Преустановено е предварителното изпълнение на принудителната мярка спрямо „Монтюпе“ ЕООД

Е-поща Печат

Решение на Върховния административен съд от 17 ноември 2015 г. спира предварителното изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ-Русе за принудително извеждане от експлоатация  на инсталацията за каруселно леене на амуминий – Карусел № 1. Заповедта за принудителната административна мярка остава в сила до окончателното произнасяне на съда по спора между РИОСВ-Русе и „Монтюпе“ ЕООД.

Вчера екип от експерти на РИОСВ-Русе изпълни заповедта за разпломбиране в присъствието на представители на дружеството и Областна администрация-Русе.         

С друго решение на ВАС е потвърдена принудителната административна мярка за запечатване на вентилационни съоръжения – тип  „жалузи“, монтирани по фасадата на производствено хале № 1. Заповедта за запечатване на жалузите е издадена през 2014 г. във връзка с многобройни сигнали за неприятни миризми, постъпили в РИОСВ-Русе и приетите неопровержими доказателства за разпространение на тези миризми извън производствената площадка на дружеството. Решението е окончатално и не подлежи на обжалване.

       

Утвърдени са плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и Защитена местност „Ломия“

Е-поща Печат

18.07.2013 004Със заповед на министъра на околната среда и водите са утвърдени Плановете за управление на Резерват „Бели Лом“ и Защитена местност „Ломия“. Те са разработени в рамките на проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, изпълняван от РИОСВ-Русе.  

Планът за управление на резерервата е първият официален документ, регламентиращ дейностите по управление на защитените територии. Те ще се изпълняват в рамките на 10 годишен период и  са свързани с мониторинг на флората и фауната, информационно-образователни мероприятия, поддържане на пешеходните туристически маршрути и предложения за охрана и управление.

В Плана на ЗМ „Ломия“, обявена за буферна зона на резервата, са заложени мерки за управление на териториите около него, които да намалят ефекта от човешката дейност върху неговата територия.

Резерватът  „Бели Лом“ попада в границите на областите Русе и Разград. Обявен е с цел опазване на характерни за Лудогорието широколистни горски екосистеми. В него са установени защитени видове земноводни, влечуги, бозайници. Той е обитаван от около 70 вида птици, основна част от които са пойни, което е допринесло за включването му в списъка на орнитологично важните места в България, заедно с Природен парк „Русенски Лом”. В „Бели Лом“ се срещат няколко вида кълвачи,  бял и черен щъркел, гривеста и ръждива чапла, а от дневните грабливи птици- петнистият орел, осоядът, обикновеният мишелов, соколът орко, големият и мълък ястреб; от совите- горска ушата сова и чухалът.

Заповед № РД-703/23.10.2015 г., ДВ бр. 86/2015 г. 

Страница 20 от 121

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия