Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ-Русе възложи допълнително изследване за наличие на живак в река Русенски Лом

Е-поща Печат

РИОСВ-Русе възложи на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околната среда и водите незабавно пробонабиране  в два пункта от река Русенски Лом за изследване по показател живак. Поводът е излъчен репортаж в медиите и твърдението на жители на кварталите „Долапите” и „Средна кула”- гр. Русе, че вследствие използването на живак и други химични съединения има замърсяване на реката.

На река Русенски Лом има пункт за мониторинг от Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ), подсистема „Води”. Качеството на водите в реката се изследват ежемесечно. В продължение на много години по показател живак не са регистрирани отклонения.

Третирането с живак и други химични съединения в попивните ями се е използвало в миналото, за осигуряване на проводимост на акумулираните води. В населените места без изградена канализационна мрежа масово са се ползвали такива съоръжения.

Съвременен вариант на попивните ями са септичните. Те представляват локални пречиствателни съоръжения от стоманобетон, в които става частично пречистване на акумулираните в него отпадъчни води. Съоръженията нямат връзка с почвата и подземните води, а са безотточни шахти, от които водите се изгребват периодично. Всяко допълнително третиране с химични вещества – основи, киселини или живак не води до замърсяване на компонентите на околната среда, а може да влияе единствено и само върху хората, които боравят с тези субстанции.

За декларираното използване на опасни химични вещества от участниците в репортажа РИОСВ-Русе е сезирала Областна дирекция на МВР за изясняване на случая.

Последна промяна от Вторник, 18 Март 2014г. 18:42ч.

Закупена е безмоторна лодка за нуждите на Поддържан резерват „Сребърна”

Е-поща Печат

DSC09117 - CopyЗакупена е нова, оборудвана лодка за извършване на регулярен мониторинг на територията на поддържан резерват „Сребърна”. Това е част от изпълнението на заложените мерки по проект „Дейности по устойчиво управление на ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом” по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”. Проектът се финансира по приоритетна ос 3 на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.”, одобрен със Заповед № РД-521/12.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Новата 4-6 местна лодка ще бъде използвана от охраната на резервата. Тя е безмоторна, за да не се допуска безпокоене на обитателите на резервата.

Успешно приключи дейността по премахване на самораслата растителност по провопожарния път в ПР „Сребърна”

Е-поща Печат

   DSC08958Приключи първият етап от почистването от дървесна и храстова издънкова (саморасла) растителност на сервитутите на източния противопожарен път към ПР Сребърна” в посока от северния шлюз към южния шлюз и след него с дължина 3 км и по западния път: отсечката след местността „Тодоранка” до носа на хълма „Коджабаир” с дължина 2 км.

 Това са част от дейностите, предвидени за 2013 г., в изпълнение на проект „Дейности по устойчиво управление на ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом” по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати по приоритетна ос 3 на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.”, одобрен за финансиране със Заповед № РД-521/12.07.2012 г. на Министъра на околната среда и водите.  

Комисията, представена от част екипа за управление и изпълнителя  прие изпълнението на работата през първия етап. Същата отговаря по количество и качество, включително e извършено транспортиране на растителните отпадъци съгласно техническата спецификация и офертата към договора.

Почистване от саморасла растителност е предвидено като дейност и през настоящата година, като участъците и дължината им ще бъде 5 км.  

Последна промяна от Сряда, 12 Март 2014г. 11:48ч.

Експертите на РИОСВ-Русе участваха в съвместни проверки по площадки за третиране на отпадъци в областите Русе и Силистра

Е-поща Печат

            Експертите на РИОСВ-Русе участваха в 14 съвместни проверки с представители  на органите на РДВР, сектор „Противодействие на икономическата престъпност” в областите Русе и Силистра по площадки за третиране на отпадъци от черни и цветни метали.

             Целта е установяване на нарушуния на Закона за управление на отпадъците и превенция на битовата престъпност.

            На площадките, третиращи отпадъци в област Силистра не са установени съществени нарушения. Собствениците им са представили разрешителни документи, води се отчетност за третираните отпадъци.

При проверките в област Русе са констатирани две нарушения. Физическо лице е изкупувало отпадъци без да притежава изискващите се документи, а юридическо лице, регистрирано като търговец е извършвало дейности с отпадъци в нарушение на закона.

На виновните лица са съставени акотве за установяване на административни нарушения. Предсти издаването на наказателни постановления от директора на РИОСВ-Русе.  

Служители на РИОСВ-Русе и митническте власти обсъдиха съвместни действия по спазване на екологичното законодателство

Е-поща Печат

           Copy of IMG 4823На съвместна среща, провела се на 10 март, представители на МОСВ, РИОСВ-Русе, Митница-Русе и Гранично полицейско управление обсъдиха прилагането на съвместни дейности по спазване разпоредбите на екологичното законодателство.  

Акценти  на срещата бяха въпросите, свързани с трансграничния превоз  на отпадъци и прилагането на  регламентите за международна търговия със застрашени  видове от дивата флора и фауна. Обсъдени бяха необхидимите документи и предприемането на съвместни действия при констатирани нарушения.

        Втората част от срещата бе свъзана с практически проверки на територията на ГКПП „Дунав мост” на транспортни средства, превозващи отпадъци към Република България. В рамките на контролните проверки през пункта е преминал само един товарен автомобил, превозващ хартиени отпадъци. Водачът е представил всички необходими документи-писмена нотификация, данн за товара и др.

            Участниците в срещата се договориха да извършват извънредни проверки по трансграничен превоз на отпадъци. 

Последна промяна от Сряда, 12 Март 2014г. 11:42ч.

Страница 20 от 90

ПР Сребърна

Галерия