Вие сте тук: Новини

Последни новини

РИОСВ проверява обекти от Източна промишлена зона на Русе по сигнали за миризми на нефтопродукти

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ Русе извършват извънредни проверки на обекти от Източна промишлена зона на града по повод сигнали за миризми на нефтопродукти.

На 20 октомври след 23 часа са постъпили 15 сигнала на граждани първоначално в кварталите „Здравец“, „Здравец-Изток“, „Родина“, а по-късно и от ул. „Борисова“ и централните части.

Резултатите от проверките ще станат ясни след приключването им.

Извършени са допълнителни проверки по сигналите за миризми в Разград

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ – Русе извършиха две допълнителни проверки – на 19 октомври вечерта и на 20 октомври рано сутринта, с представител на община Разград по сигналите за неприятни миризми в града. Допълнителни обходи са извършени в района на точката на заустване на отпадъчни води от пречиствателната станция (ПСОВ) на „Биовет“ АД – клон Разград в река Бели Лом. На място е установено, че  в реката е изтичала вода с жълт цвят и пяна след точката на заустване. Усетена е неприятна  миризма на гнилостни процеси с характер на сяроводород. Същата миризма е усетена в района на с. Гецово, на около 400 метра от точката на заустване. По време на проверката вятърът е бил югоизточен, с ниска скорост.

За констатираните нарушения от извършените извънредни проверки на 19 и 20 октомври срещу оператора  „Биовет“ АД са предприети административно-наказателни мерки. Съставени са три акта за нарушение на условие в комплексното разрешително за допуснато разпространение на миризми извън границата на площадката, недобра поддръжка на пречиствателните съоръжения в техническа изправност и некоректно представена информация за контролираните параметри, осигуряващи оптимална работа на ПСОВ.

На оператора са дадени предписания в кратки срокове за предприемане на спешни мерки за отстраняване на нарушенията и недопускане разпространение на неприятни миризми, извън площадката на пречиствателната станция. 

Сигнали за неприятни миризми в Разград предизвикаха извънредни проверки

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ – Русе извършиха днес извънредни проверки в Разград по повод множество сигнали за неприятни миризми. Осъществен е обход в района на Градската пречиствателна станция (ГПСОВ) и Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) на „Биовет“ АД – клон Разград в Западната промишлена зона на града. В момента на проверката е установено, че пречиствателната станция  на „Биовет“ АД не работи. Допуснато е изпускане на непречистени отпадъчни води в река Бели Лом от дейността на дружеството. Това е довело до разпространение на неприятни миризми. От изхода на пречиствателното съоръжение са взети водни проби за анализ. Резултатите ще станат ясни до седмица.

На дружеството са дадени предписания за спазване на параметрите и контрол на пречиствателната станция. То трябва да уведоми незабавно инспекцията в случаите на анормални режими на работата й. В случаите на неработеща ЛПСОВ операторът следва незабавно да преустанови работата на производствената инсталация до привеждането в техническа изправност на пречиствателното съоръжение.

Проверките ще продължат през следващите дни. За констатираното нарушение на условието в Комплексното разрешително на „Биовет“ АД – клон Разград ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. 

Ясни са резултатите от допълнителните измервания на атмосферния въздух в Русе

Е-поща Печат

Изпълнителна агенцията по околна среда (ИАОС) предостави на РИОСВ-Русе резултати от проведените допълнителни измервания на качеството на атмосферния въздух в Русе през месец септември. Измерванията са разпоредени от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева във връзка с постъпилите множество сигнали за неприятни миризми и писмо на общината за искане на допълнителна станция за мониторинг на въздуха.

През периода 12 – 17 септември в два пункта кв. „Здравец-Изток“ и района на Индустриална зона–Русе в часовите интервали от 20:00 до 23:00 ч. и от 04:00 до 07:00 ч. са проведени измервания за наличието на фенол в атмосферния въздух. Съгласно предоставените протоколи за изпитване, концентрацията на фенол в атмосферния въздух е под 0,008 mg/m3, което е под пределно допустимата норма за едночасова стойност от 0,02 mg/m3 съгласно специализираната наредба.

През периода 25 - 28 септември в рамките на три денонощия  екип на Изпълнителната агенция по околна среда е извършил измервания с преносим газхроматограф в  районите с най-много регистрирани сигнали - кв. „Възраждане“, „Здравец Изток“, около площадката на „Монтюпе“ и местността „Левента“ като контролен пункт. В пунктовете „Възраждане“, „Здравец-Изток“ и местността „Левента“ не е установено наличие на необичайни летливи органични газови съединения.

В пункт „Монтюпе“ ЕООД през целия период на пробонабиране се е усещала неприятна миризма. Извършените измервания и анализ са показали  наличие на производни на бензена (етилметилбензен, триметилбензен и метилпропилбензен), което потвърдиха и резултатите от измерванията на  24-25 септември 2016 г. Освен тези показатели при  измерването са открити следи от фенол и амини. Предстоят количествени измервания на определени показатели.

Данните от автоматичните системи за контрол на качеството на атмосферния въздух от кв. „Възраждане“, „Здравец-Изток“ и допълнителната станция по бул. „България“ в Русе не показват отклонения от нормите на следените показатели. Регистрирани са единични незначителни превишения по показател фини прахови частици (ФПЧ 10).

Справките за качество на атмосферния въздух се публикуват ежедневно на страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kachestvo-na-atmosferniya-vazduh.html.

Продължават извънредните проверки във връзка с неприятните миризми в Русе

Е-поща Печат

Продължават съвместните проверки с представители на община Русе във връзка с постъпилите сигнали за неприятни миризми от началото на септември в града.

В периода 12 септември -12 октомври са извършени съвместни проверки на дружествата - „Монтюпе“ ЕООД, „Билбобул“ ООД,  „Лубрика“ ООД, „Найден Киров“ АД  и „Полихимтех“ ЕООД.

От проверените дружества „Монтюпе“ ЕООД и „Лубрика“ ООД имат Комплексни разрешителни и работят на непрекъснат режим. Проверките не са установили нарушения на технологичните режими и не са настъпвали аварийни ситуации при работата на съоръженията. Съвместно с Регионалната лаборатория към ИАОС  – Русе са проведени измервания на емисиите от организираните източници на площадките. Не са констатирани отклонения от нормите, заложени в комплексните  разрешителни на операторите. От РЗИ-Русе са извършили измервания за концентрация на вредни вещества в работна среда на двете дружества.

 Дружеството  „Монтюпе“ ЕООД е изпълнило предписанието на РИОСВ-Русе за стартиране на процедура по преразглеждане на комплекното разрешително. 

До средата на ноември ще бъдат проверени още 10 оператора, осъществяващи дейности на територията  на двете промишлени зони на Русе.

В рамките на месец са проведени и допълнителни измервания на качеството на атмосферния въздух в Русе.

 

Страница 20 от 140

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия