Вие сте тук: Новини

Последни новини

Съставен е акт на фирма за липса на документи за трансграничен превоз на отпадъци

Е-поща Печат

 

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на юридическо лице от град Русе за установено нарушение на Закона за управление на отпадъците и Регламент 1013/2006 на Съвета на ЕС за трансграничен превоз на отпадъци.

Сигналът за задържано транспортно средство, превозващо текстилни отпадъци е подаден от служители на „Митница–Русе”. Експерти на РИОСВ-Русе са извършили проверка на място, при която са констатирали липса на изискващите се документи – нотификация и писмено съгласие, които се издават от Министерство на околната среда и водите.

Текстилните отпадъци са на отговорно пазене в складови помещения на фирмата-нарушител до издаването на наказателно постановление и заповед от страна на РИОСВ-Русе за последващото им третиране.

За това нарушение ЗУО предвижда имуществена санкция в размер от 10 000 до 25 000 лева.

Не е установено изгаряне на биомаса на площадката на „Топлофикация-Русе” ЕАД

Е-поща Печат

Не е установено изгаряне на биомаса на площадката на „Топлофикация-Русе” ЕАД – ТЕЦ-Русе Изток установиха експерти на РИОСВ-Русе при проверка вчера. Тя е осъществена по повод повдигнат въпрос на извънредното заседание на Обществиния съвет при Областния управител на Област Русе на 26 ноември 2013 година.

Експертите на РИОСВ-Русе не са установили съхранение и наличие на отпадъци от растителен произход по смисъла на Закона за управление на отпадъците. При обход на площадката е констатирано, че към момента на проверката са работили два парогенератора. На площадката за съхраняване на основаната суровина – гориво черни въглища и около съоръженията не е установено наличие на биомаса, следи от нея, както и пепел от изгарянето й.

В отчетните книги, регистрирани в РИОСВ-Русе няма отразени количества на приет за оползотворяване отпадък -„биомаса”.

В началото на ноември, РИОСВ-Русе връчи предупредителен протокол на ръководството на „Топлофикация-Русе” ЕАД да не предприема и/или извършва дейности по изгаряне на отпадъци от биомаса в инсталацията преди да изпълни задължения си като възложител на инвестиционно предложение и оператор на инсталация с издадено Комплексно разрешително (КР).

 

 

В края на 2013 година изтича срокът за регистрация на диви животни в РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

 До 31 декември 2013 година собствениците на  диви животни, които притежават белези на дивата форма могат да ги регистрират безплатно в съответната РИОСВ. Изискването на регистрация е съгласно Закона за защита на животните, в сила от ноември 2011 г. 

За извършване на регистрацията, собственикът следва да подаде следните документи: заявление по образец; документ, указващ произхода на екземпляра (декларация, протокол, договор за покупка, дарителски договор, фактура, регистрационна карта и др.); информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката - микрочип, пръстен, снимки на екземпляра, татуировка, марка и др. Списъкът на животните, подлежащи на регистрация е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/komponenti-na-okolnata-sreda/39-bioraznoobrazie.html.

На регистрация не подлежат питомните животни, които са: породи, целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли; домашни и селскостопански животни; селектирани декоративни и/или екзотични животни, например – порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.; селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички.

За установените нарушения на *Закона за защита на животните притежателите на диви животни подлежат на санкция, съгласно Глава Седма от закона.

Нарушителите се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 3000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

* Закон за защита на животните (ДВ. бр.13/2008 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.92/2011 г.)

Последна промяна от Петък, 06 Декември 2013г. 15:47ч.

Съставен е акт на физическо лице от Разград за нерегистрирани защитени видове птици

Е-поща Печат

imagesЕксперти на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на физическо лице от град Разград, занимаващо се с търговия и размножаване на видове, включени в Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и подлежащи на регистрация по реда на чл. 91 от * Закона на биологичното разнообразие (ЗБР).

Нарушението е констатирано след подаване на заявление за регистрация от страна на лицето през октомври за придобити през април тази година екземпляри от вида сенегалски папагал (Poicephalus senegalus). Съгласно изискванията на ЗБР собствениците на защитени видове по горецитираните нормативи трябва да ги регистрират 15 дни от придобиването на екземпляра или 40 дни от получаване на поколение от видове.

За това нарушение Законът за биологичното разнообразие предвижда глоба в размер от 50 до 2000 лева.

 

* Закон на биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ... бр. 66/2013 г.)

 

Безотговорно отношение към опасни отпадъци е проявил жител на с. Нисово

Е-поща Печат

Copy_of_SAM_3926Експерти на РИОСВ-Русе са установили изхвърлени негодни за употреба препарати за растителна защита (пестициди), в контейнер за битови отпадъци пред частен имот в с. Нисово (област Русе).

Сигналът за наличие на мъртва риба в р. Бели Лом е постъпил в инспекцията в обедните часове на 16 ноември чрез тел. 112. Дежурен екип на РИОСВ-Русе е извършил контролна проверка, при която е установено, че сигналът е основателен. Вероятната причина за локалното замърсяване на реката са изхвърлените негодни пестициди в течно състояние в канал, който се влива в реката. Препаратите в твърдо състояние са изхвърлени в контейнер за битови отпадъци. Взети са водни проби от река Бели Лом, които са предадени за изследване на Регионална лаборатория–Русе към Изпълнителна агенция по околната среда.

Експертите на РИОСВ-Русе са потърсили съдействие от кмета на населеното място за изясняване собствеността на двата съседни имота, пред които се намира контейнерът с опасните отпадъци. Към момента на проверката те не са били открити. На кмета на с. Нисово е разпоредено незабавното преместване на отпадъците на безопасно място и на отговорно пазене до изясняване на случая.

РИОСВ-Русе е изискала съдействие от органите на реда за издирване на собствениците на имотите, за да се предприемат съответните административно-наказателни мерки.

 

Страница 20 от 84

ПР Сребърна

Галерия