Вие сте тук: Новини

Последни новини

Инж. Лилия Атанасова не оглавява РИОСВ-Русе

Е-поща Печат

Считано от 25 ноември 2016 г. инж. Лилия Атанасова не е директор на РИОСВ-Русе.

Оставката е депозирана на 24 октомври 2016 г. След изтичане на законовоустановения срок за предизвестие,  трудовите правоотношения са прекратени. Мотивите за депозираната оставка са лични.

Очаква се министърът на околната среда и водите да назначи времено изпълняващ длъжността директор на РИОСВ-Русе.

Върховният административен съд потвърди предварителното изпълнение на принудителна мярка спрямо „Монтюпе“ ЕООД

Е-поща Печат

Върховният административен съд с определение потвърди предварителното изпълнение на заповедта на Директора на РИОСВ-Русе за пломбиране на 108-те въздушни клапи на покрива на Хале 3 на „Монтюпе“ ЕООД.

Принудителната мярка беше приложена в средата на септември за установено административно нарушение на условие в комплексното разрешително на „Монтюпе“ ЕООД – Русе.

Предстои насрочване на открито съдебно заседание пред Административен съд – Русе за обжалване на заповедта по същество.

До окончателното произнасяне на съдебните инстанции относно законосъобразността на заповедта 108-те въздушни клапи следва да останат запечатани.

Противопожарните пътища в резервата Сребърна са почистени

Е-поща Печат

DSC 0331Успешно приключиха дейностите за почистване на противопожарните пътища и осигуряване проводимостта на канавките на територията на ПР „Сребърна“. 

Комисия от експерти провери извършените дейности. На терен е установено, че е отстранена самоизраслата растителност от двете страни на източния и западния противопожарни пътища в разстояние на 1500 м. Премахната е растителността в отводнителните канали (канавките) и са почистени от наносни пръст, листа и клони. Отстранената растителност е изнесена от сервитутите на пътищата. Осигурена е добра видимост и проходимост на противопожарните пътища.

Извършените дейности са от изключителна важност за осигуряване проходимостта на специализираните автомобили в случай на пожар в защитената територия.

В заключителен етап са поддържащите  дейности  и в колонията на къдроглавия пеликан в резервата. Почистени са около 3 дка стара тръстика, за да се осигури безпрепятственото изграждане на гнездата на защитените птици. Изгражда се и нова наколна платформа.

Извършените дейности са част от изпълнението на актуализирания план за управление на ПР „Сребърна“. 

Приложена е заповедта за ограничаване на производствената дейност на „Монтюпе“ ЕООД

Е-поща Печат

Експерти на РИОСВ – Русе съвместно с представители на Областната администрация и община Русе днес изпълниха разпоредителната част на заповедта за налагане на принудителна административна мярка на „Монтюпе“ ЕООД. Извършено е пломбиране на инсталациите за каруселно леене на алуминий – Карусел № 7 и Карусел № 8, като е блокирано управлението на  роботите за дозиране и леене на течен метал.

За извършените действия е съставен констативен протокол, връчен на ръководството. В срок до 25 ноември операторът следва да изпълни втората разпоредителна част от заповедта, като постави плътна преграда между производствени халета № 2 и № 3. 

Наложената принудителна мярка е валидна до планиране и изпълнение на мерките за привеждане дейността на дружеството в съответствие с условията в комплексното разрешително, свързани с пълното обхващане на емисиите в работните помещения, с цел ограничаване на неорганизираните емисии и разпространение на интензивно миришещи вещества извън площадката. 

Представител на „Монтюпе“ ЕООД и днес не се яви в РИОСВ

Е-поща Печат

Съставеният акт за установяване на административно нарушение и заповедта за налагане на принудителна мярка спрямо инсталации на „Монтюпе“ ЕООД не бяха връчени и днес. Упълномощеното лице на дружеството за втори пореден ден не уважи отправената покана да се яви в инспекцията, независимо от уверението, че ще го направи в 14.30 часа. 

Екип на РИОСВ-Русе със съдействието на органите на реда посетиха завода. Служителите на фирмата са уведомили експертите, че г-н Франк Гате е болен.

На място е съставен констативен протокол. Същият не е подписан от представител на дружеството.

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова съобщи устно разпоредителната част на Заповедта за налагане принудителната мярка на брифинг днес в късния следобяд. Съгласно разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс това се счита за съобщаване на акта на „Монтюпе“ ЕООД. 

Страница 20 от 143

България в Юнеско

ПР Сребърна

Галерия