Данните от мониторинга на атмосферния въздух не показват влошаване на качеството за последните десет месеца в Русе

Е-поща Печат

Данните, постъпващи от системите за непрекъснат мониторинг на  атмосферния въздух (КАВ) в Русе не показват влошаване на качеството му през периода  октомври 2015 – юли 2016 г. Във връзка с постъпващите от началото на годината сигнали от жители на Русе за неприятни миризми,  директорът на РИОСВ – Русе възложи изготвянето на доклад на експерти на екоинспекцията, обобщаващ данните за КАВ, съпоставени  с метеорологичните условия и характера на подаваните сигнали за период от десет месеца.

Изследвани са сигналите за миризми по брой, честота и сезонност с цел да се направят конкретни изводи за възможни замърсители. През есента и зимата са регистрирани сигнали, които се характеризират с локален характер, а не с промишлен. През отоплителния сезон се използват нерегламентирано всякакви отпадъци в домакинствата. През този период фоновите нива са по-високи, а сигналите по-малко, в сравнение с летния период, където фоновите нива са по-ниски, а сигналите зачестяват.

Докладът, както и данните от системите за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух АИС „Възраждане” и „Здравец-Изток” са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kachestvo-na-atmosferniya-vazduh.html.


УТВЪРДИЛ

ДИРЕКТОР РИОСВ:

                                   (инж. Лилия Атанасова)

Д О К Л А Д

от Искрен Цанев Петров -

гл. експерт в  Дирекция  „Контрол на околната среда”

Относно: Доклад за качеството на атмосферния въздух на Русе в периода октомври 2015 – юли 2016 г.

На територията Русе е разположен Пункт за мониторинг на градски фон – Автоматична измервателна станция (АИС) „Възраждане”. Извършват се непрекъснати измервания на качеството на атмосферния въздух по показатели, определени от законодателството на Европейския съюз. Данните постъпват онлайн в районен диспечерски пункт, където се валидират и след това се публикуват на страницата на РИОСВ – Русе.

 От края на 2015 г. във връзка със зачестилите сигнали за миризми на територията на града, е разкрит още един пункт за мониторинг, разположен на ул. „Рига” № 36. Местоположението му е подбрано така, че да бъде на прекия път на преноса на емисиите, изпускани от производствените мощности в Източната промишлена зона. Тук, освен че се следят непрекъснато концентрациите на серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, бензен, озон и ФПЧ10, на постоянен мониторинг са подложени и нивата на неметановите въглеводороди (NMHC). Въпреки че те не се нормират, на база сравняването на концентрациите с нормалното фоново ниво могат да се правят изводи за фоново замърсяване. Анализът на данните от октомври 2015 г. до настоящия момент не показва тенденция за превишения на пределно допустимите концентрации (ПДК) на нормираните показатели (изключение прави единствено концентрацията на фините прахови частици 10 микрона, като превишенията са предимно през есенно-зимния период). Не се наблюдава и отклонение от нормалните фонови стойности за ненормираните показатели.

Изследвани са сигналите за миризми по брой, честота и сезонност с цел да се направят конкретни изводи за възможни замърсители. През есента и зимата има сигнали, които се характеризират с локален характер, а не с промишлен. Това се дължи на факта, че през отоплителния сезон се използват нерегламентирано всякакви отпадъци в печките за битово отопление. През този период фоновите нива са по-високи, а сигналите по-малко, в сравнение с летния период, където фоновите нива са по-ниски, а сигналите зачестяват.

При сравняване на подадените оплаквания за миризми с графика, подаден от община Русе за третиране на градските площи срещу комари и кърлежи, е установено, че около 5% от тях съвпадат не само по дни, но са и в същия времеви интервал на работа на наетата за това фирма.

Прегледът на данните от измервания в пунктовете за мониторинг в Русе, съпоставени с регистрираните сигнали, не показват строга зависимост на покачване на фоновите концентрации на NMHC в дните с оплаквания. Поради липса на норма за общи въглеводороди е изведена средната стойност на този показател през периода на измерване и сигналите са отнесени спрямо тази средна стойност. Оказва се, че около 58% от сигналите са при концентрационни нива, по-ниски от средните такива.

Съпоставянето с посоката на вятъра показва, че сигналите при преобладаващ западен вятър са около 40%,  а тези с източен са около 60% от всички. Това е показател за трудностите, свързани с опита да се локализира конкретен източник, причинител на замърсяването с миризми, поради равномерното разпределение на сигнали при различните посоки на вятъра.

Съгласно научните факти, миризмата не определя токсичността на въздуха, тъй като някои химични съединения имат много ниско мирисно число, сравнено с пределно допустимата им концентрация. Експозицията на миризми причинява повече дискомфорт, отколкото вреда за човешкото здраве, както и сложността за хората да определят органолептично характера и силата на миризмите, справянето с този проблем се явява изключително трудна задача, дори за общества с отдавна развити демокрации.

Да се говори за обгазяване е чиста проба манипулация на общественото мнение и стремеж да се провокира паника, като се разчита на все още пресните спомени в съзнанието на русенци от 80-те години на миналия век и протестите, свързани със тогавашното системно замърсяване на града.

Искрен Петров – гл. експерт в Дирекция   „КОС”

 

България в Юнеско

Галерия