Превишения на сероводород са регистрирани през ноември в Разград

Е-поща Печат

Превишения на средночасовите и средноденонощните норми за сероводод са регистрирани при плановия мониторинг на атмосферния въздух в Разград през периода от 9 до 21 ноември тази година.

Анализът на резултатите от измерванията на въздуха показват до 4 пъти превишения на средночасовите норми за сероводород от 0.005 милиграма на кубичен метър.  Те са регистрирани в различни часове на денонощието общо за 21 часа по време на измерванията. Незначителни отклонения са регистрирани и на средноденонощната норма за сероводород. Те са в рамките на две денонощия съответно 1.4 и 1.6 пъти над нормата.

Останалите измервани атмосферни замърсители  – серен диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди, озон и фини прахови частици са в норма.

Наличието на сероводород в атмосферния въздух в Разград се дължи на неефективната работа на Градската пречиствателна станция и на тази на „Биовет“ АД-клон Разград, за което дружествата са санкционирани през септември. РИОСВ-Русе упражнява текущ контрол на внесените им програми за привеждане дейността на пречиствателните съоръжения в съотвествие с екологичното законодателство.

България в Юнеско

Галерия