Експертите на екоинспекцията са извършили 1321 контролни проверки през изтеклата година

Печат

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха 1321 проверки през 2018 г. на обекти от областите Русе, Разград и Силистра. Това сочат данните от Отчета за контролната дейност на инспекцията за миналата година. Извънредните проверки са 698,  274 по сигнали и жалби, 33 за налагане на санкции, 43 по писма/заповеди на МОСВ, 21 по разпореждане на други институции, 33 по заповед на областни управители, 86 във връзка с последващ контрол, 51 във връзка с кампанията „Чиста околна среда“ и др.

В резултат на контролната дейност са съставени 72 акта за установени административни нарушения. Издадени са 70 наказателни постановления (НП), с които на 19 физически лица са наложени глоби в общ размер на 9500 лв., а на 51 юридически лица - имуществени санкции в размер на 357 700 лв. Събраните средства от наказателните постановления са 726 136, 98 лв.  В процедура по обжалване са били 20 от 70 постановления. От всички НП през 2018 г., 59 са влезли в сила, а останалите 11 са в текуща съдебна процедура.

През 2018 г. са наложени 17 санкции  на дружества за замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми и/или за неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения в размер 165 342 лв. По компонент „Води“ са наложени 162 830 лв, а 2 512 лв. по компонент „Въздух“. Събраните суми, в това число и от наложени санкции в предишни години са 414 221, 41 лв. 80 % от  сумата – 323 584,47 лв.  са преведени на 11 общини, на чиято територия са установени нарушенията. Така се прилага европейският принцип „замърсителят плаща“. Общините са длъжни да използват средствата за финансиране само на екологични проекти.  Най-голяма сума в размер на 270 040.52 лв е преведена на Община Разград за наложени санкции на дружества във връзка с проверките за неприятни миризми в града.

Пълният текст на Отчета за контролната дейност на РИОСВ-Русе през 2018 г. е публикуван на интернет страницата на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost.html