170 контролни проверки са извършени в направление „Води“ през 2018 г.

Печат

Експертите от направление „Води” на РИОСВ - Русе са извършили 170 контролни проверки през 2018 г. От тях 76 са извънредни. За привеждане на обектите в съответствие с екологичното законодателство в областта на водите, преустановяване или предотвратяване на замърсявания на водите са дадени общо 117 предписания.

За констатирани нарушения на нормативната база са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения. Директорът на РИОСВ-Русе е издадал12 Наказателни постановления на обща стойност 193 800 лв.

За отклонения от индивидуалните емисионни ограничения или допустимите норми през изтеклата година са изготвени27 преписки за санкции, от които – 11 са наложени, 3 са намалени и 13 са отменени. Издадени са 2 писмени предупреждения. Приложена е принудителна административна мярка срещу млекопреработвателно предприятие в с. Самуил, област Разград,собственост на „Булмилк 1783” ЕООД, порадиустановено нерегламентирано заустване на непречистени отпадъчни води  във водоприемник „дере“ Дунавски Добруджански.

Пълният текст на Отчета за контролната дейност на РИОСВ-Русе през 2018 г. е публикуван на интернет страницата на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost.html