Информационен ден „Гражданската наука и инвазивните чужди видове в Дунавския регион“ ще се проведе в Русе

Печат

k pospalankoНа 4 октомври в Гранд хотел „Рига” в Русе ще се проведе информационен ден, свързан с инвазивните видове в Дунавския регион. Домакин на събитието е Лесотехническият университет в София в сътрудничество с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ - БАН), РИОСВ - Русе и Мрежата за инвазивни чужди видове в Дунавския регион (DIAS).

Поканени за участие са представители на институции и туристическите дружества в града. Пред аудиторията ще бъдат представени заплахите, мерките за превенция и контрол и  нормативна база, свързана с инвазивните видове. Предвидена е и демонстрация на смартфон приложението „Инвазивните чужди видове в Европа” на Съвместния изследователски център на Европейската комисия.

 

В Европа, включително в р. Дунав и страните от Дунавския басейн, продължава тенденцията на въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове (ИЧВ), като темповете на разпространяване на някои видове се увеличават. Отчитайки нарастващата заплаха от ИЧВ за биоразнообразието, здравето на човека и икономиката в Европейския съюз е приет Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. Международната комисия за опазване на р. Дунав (Дунавска комисия, ICPDR) признава, че ИЧВ са се превърнали в основен проблем за Дунавския басейн, за решаването на който са предвидени мерки в Плана за управление на Дунавския басейн (2015 г.). Отчитайки значението на ИЧВ за изпълнението на Рамковата директива за водите 2000/60/ Дунавската комисия разработва отделна програма за ИЧВ, която се изпълнява от някои страни членки, между които и България, по време на Joint Danube Survey 4 (JDS4, 2019).

Събирането на данни за ИЧВ обаче поставя редица предизвикателства. Развитието на гражданската наука през последните години предоставя възможности за подобряване на обмена на данни и знания за чуждите видове, като в същото време осигурява ефективна и висококачествена обществена ангажираност с проблемите, свързани с ИЧВ. Напредъкът в технологиите, особено онлайн записването и приложенията за смартфони, едновременно с развитието на социалните медии, дават огромни възможности за развитието на гражданската наука в тази област.

Програмата на събитието можете да видите тук