Не са регистирани превишения на нивата на специфични органични замърсители в Русе

Печат

Не са регистрирани превишения на нивата на органични замърсители в западните жилищни части на град Русе през изтеклата седмица. Това показват данните от извънредните измервания на качеството на атмосферния въздух в града, реализирани през периода 29-31 октомври.

Повод за извънредния мониторинг в Русе са постъпилите оплаквания от района за разпространение на органични миризми в западните  и централни части на града.

Мобилната станция, извършила измерванията, е на Регионална лаборатория – Пловдив при ИАОС. Тя е била разположена в двора на завод „Арда“, по ул. „Николаевска“. Станцията е оборудвана с допълнителни  анализатори за измерване на специфични органични замърсители като бензен, толуен, орто, мета и пара ксилени. При средночасова норма за толуен от 500 микрограма на кубичен метър максималната измерена стойност в този период е 4 микрограма. Резултатите за орто, мета и пара ксилени показват също ниски стойности от 2 микрограма на кубичен метър при средночасова норма от 200 микрограма.