Важно: От началото на годината се въвежда забрана за сервизното обслужване и поддръжка на хладилно оборудване, заредено с някои фруоросъдържащи парникови газове

Печат

От 01 януари 2020 г. хладилно оборудване, заредено с количество флуоровъглеводороди (HFC) от 40 тона CO2 еквивалент или повече не може да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2500 или повече, съгласно разпоредбите на чл. 13, §3, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 517/ 2014 (например R404A, R422A, R422D, R428A, R434A, R507, R508B и др.).

Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R404A със заряд от 10,20 кг или повече, следва да бъдат сервизно обслужвани или поддържани с рециклиран или регенериран R404A. Същото важи за хладилни инсталации, заредени с 10,04 кг или повече фреон R507.

Рециклираните или регенерирани HFC с потенциал на глобално затопляне от 2500 или повече (в това число R404A и R507) могат да се използват за целите на сервизно обслужване или поддръжка до 01.01.2030 г. при спазване на изискванията на чл. 13, §3, ал. 3, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) №517/ 2014 и при условие че те са надлежно етикирани.

Употребата на регенериран HFC е възможна във всяко хладилно обрудване, докато употребата на рециклиран HFC е възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употребата на такива HFC в нови инсталации. Изключенията единствено важат за съществуващо хладилно оборудване.

Оборудването, предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на температури под – 50 оС, не подлежи на тази забрана.