Изменение на наредба вменява ново задължение на оператори, извършващи трансграничен превоз на отпадъци

Е-поща Печат

Изменение на специализираната наредба за предоставяне на информация за дейностите по отпадъци вменява ново задължение на фирмите, които се занимават с трансграничния им превоз. Това се отнася за всички, които извършват транспортиране и/или третиране на отпадъци и ги въвеждат, внасят и оползотворяват/обезвреждат на съответната територия, контролирана от РИОСВ.

Фирмите следва задължително декларират и представят документи за движението на отпадъците.  Целта на промените са засилен контрол и превенция на нерегламенитраното им. РИОСВ - Русе ще упражнява контрол по документи или при необходимост физически контрол на място.

За непредставяне на документи или такива с невярно съдържание операторите подлежат на санции по Закона за управление на отпадъците.

Подробна инструкция за нововъденията, както електронните адреси и нормативните документи са публикувани на интерент страницата на РИОСВ - Русе на адрес: http://www.riosv-ruse.org/faktori-na-okolnata-sreda/41-otpadatzi.html

България в Юнеско

Галерия