Вие сте тук: ПР Сребърна

Биоразнообразие

Богатството на Сребърното езеро ......

Езерото „Сребърна" е разположено на около 18 км от град Силистра, на брега на река Дунав, между 393 и 391 км. Водната площ на езерото е 6 661 дка в т.ч. попада и част от акваторията на река Дунав. Произходът на езерото е предимно сеизмичен. Уникалността му се дължи на непостоянното водно ниво. При рязкото му покачване периодично се откъсват части от тръстиковите масиви и се образуват така наречените плаващи острови (кочки). Те не се заливат, трудно достъпни са за наземни хищници и са идеално място за гнездене на многобройната и разнообразната орнитофауна.
Значим е научният интерес към резервата и благодарение на този факт ПР „Сребърна" е първата защитена територия у нас, за която има пълен списък на установените до сега растения и животни. Превръща се в своеобразен „институт" за съхраняване на биологичното разнообразие и за устойчивото използване на неговите съставни части.

Списък на флората и фауната в Поддържан резерват  Сребърна"


Групи растения в ПР Сребърна". Общият им брой е 1430 вида, от които:

 • цветни растения - 275 вида;
 • гъби - 16 вида;
 • лишеи - 15 вида;
 • мъхове - 1 вид;
 • папрати - 4 вида;
 • водорасли - 1119 вида.

От растенията силно застрашени са следните видове:

 • Воняща (отровна) цикута - (Cicuta virosa);
 • Блатен спореж - (Sonchus palustris);
 • Алоевиден стратиотез - (Stratiotis aloides);
 • Водна роза (лилия) - (Nymphaea alba);
 • Блатен телиптерис - (Thelypteris palustris);
 • Жълта водна роза (бърдуче) - (Nuphar lutea);
 • Щитолистна (нимфоидна) какичка - (Nymphoides peltata);
 • Обикновена мехунка - (Utricularis vulgaris);
 • Блатно кокиче - (Leukojum aestivum);
 • Двуреда острица - (Carex disticha);
 • Водна папрат - (Azola filiculades);
 • Безкоренчеста волфия - (Wolffia arrhiza);
 • Дяволски орех - (Trapa natanas);
 • Жабешка водянка - (Hydrochazis morsus - zanae).

Насекомоядното растение алдрованда - Aldrovanda vesiculosa през последните години изчезна от ПР „Сребърна".

Групи животни в ПР „Сребърна"

Животинският свят е представен от 1338 вида.

Гръбначни:

 • бозайници - 47 вида;
 • птици - 243 вида;
 • риби - 21 вида;
 • влечуги - 15 вида;
 • земноводни - 12 вида.

Безгръбначни:

 • членестоноги - 660 вида;
 • плоски червеи - 117 вида;
 • кръгли червеи - 125 вида;
 • прешленести червеи - 29 вида;
 • мекотели - 48 вида;
 • спорозои - 48 вида;
 • акантоцефали - 6 вида;
 • миксозои - 1 вид.

За животинския вид Европейска зелена жаба - (Rana esculеnta) ПР „Сребърна" е единственото местообитание в България.
За резервата най-голямо значение е колонията на къдроглавия пеликан (Pelecanus crispus). Видът е включен в Световната червена книга. Тук гнездят годишно средно около 70 - 80 двойки.България в Юнеско

Галерия