Документи, свързани с Наредбата за оценка на съвместимостта

 • Решения по чл. 11, ал. 2 и ал. 3 ( 1 статия )
 • Решения по чл. 18 ( 51 статии )
  Решения по чл. 18 за съгласуване, когато ППП и ИП няма да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони.
 • Решения по чл. 20 ( 1 статия )
  Решения по чл. 20 за извършване на оценка за степента на въздействие върху ЗЗ, когато ППП и ИП има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.
 • Решения по параграф 2 от допълнителните разпоредби ( 0 статии )
  Решения по параграф 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за прекратяване процедура по ОС.
 • Писма по чл. 19 ( 0 статии )
  Писма по чл. 19 за уведомяване на възложителя, когато ППП има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху ЗЗ.
 • Писма по чл. 39 ал.5 ( 0 статии )
 • Решения по чл.28 ( 0 статии )
  Решения по чл.28 по оценка за съвместимостта за съгласуване/несъгласуване на планове, програми и проекти или инвестиционни предложения.
 • Консултации с обществеността ( 1 статия )
  Консултации с обществеността, свързани с Наредбата за оценка на съвместимостта.

България в Юнеско

Галерия