Решения по ОВОС/становища ЕО

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № РУ 3 – 2 /2011 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № РУ 3 –  2 /2011 г. отвори

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № РУ 1 - 1 - ЕО/ 2011 г.

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № РУ  1 - 1 - ЕО/ 2011г. отвори

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № РУ 2 - 1 - ЕО/ 2011 г.

 

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № РУ 2 - 1 - ЕО/ 2011г. отвори

Р Е Ш Е Н И Е № РУ – 2 – П / 2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е  № РУ – 2 – П / 2010 г. отвори

Решение № РУ 3 - 5 / 2010 г. по оценка на въздействието върху околната среда

                                  РЕШЕНИЕ № РУ 3 - 5 / 2010г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Инвестиционно предложение: “Разработване на кариера за добив на варовик “Чуковец” Местоположение: имоти №№ 018020 и 018021 в землището на село Чуковец, община Алфатар

Възложител: “Скални материали” АД, град Русе, ул. “Отец Паисий” № 6

Предложението предвижда разработване на кариера за добив на варовик в землището на село Чуковец. Засягат се имоти №№ 018020 с площ 118.473 дка и начин на трайно ползване – Пасище, мера, и 018021 с площ 47.029 дка, и начин на трайно ползване – Пасище с храсти. Имотите са собственост на община Алфатар. Чрез договор за концесия от 25.09.2007г., на “Скални материали” АД се предоставя право на ползване върху горецитираните имоти за срок от 35 год. С изменението на Закона за подземните богатства, във връзка с изискванията на §91 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона, община Алфатар е изпратила сключеният договор за концесия в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Избраната технология за добив е чрез пробивно-взривни работи - за отбиване на скалната маса от масива и за допълнително раздробяване на негабаритни скални късове. В границите на концесионната площ съществува старо кариерно гнездо с площ 20 дка, разработвано до преди около 20-25 год. Площта на крайния контур на кариерата ще достигне 86.571 дка. Разглежданите имоти граничат с горски трайни насаждания, пасище с храсти, полски път, път IV клас и регулацията на село Чуковец. Жилищната територия на селото отстои на около 500 м от границите на имот № 018020. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г., ДВ, бр. 103/2009г.). Имоти №№ 018020 и 018021 в землището на село Чуковец попадат в защитени зони „Хърсовска река” с код BG 0000106 за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) и „Хърсовска река” с код BG 0002039, обявена със заповед № РД-767/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008г.). Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „а” и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Като приложение към доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е представен доклад за оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони BG 0000106 „Хърсовска река” и BG 0002039 „Хърсовска река”. По време на обществения достъп до доклада за ОВОС и неговите приложения, за реализацията на инвестиционното предложение постъпиха 3 становища - две отрицателни от Централна лаборатория по обща екология при Българска академия на науките (БАН) и Института по зоология при БАН, и едно положително от Института по ботаника при БАН. На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 52/2008г., ДВ, бр. 103/2009г.), чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (приета с ПМС № 59/2003г., обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2006г., ДВ, бр. 29/2010г.), чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. бр. 94/2007г., ДВ, бр. 103/2009г.) и чл. 33 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г.)

                                                                                              ОДОБРЯВАМ

осъществяването на инвестиционно предложение: “Разработване на кариера за добив на варовик “Чуковец” при следните ограничителни параметри: за имот № 018020 не се допуска дейност на площ от 39.769 дка с координати на граничните точки: 1. 520497 4854120 2. 520501 4854033 3. 520516 4854009 4. 520524 4853996 5. 520531 4853976 6. 520518 4853959 1. 520515 4854163 2. 520533 4854173 3. 520547 4854247 4. 520495 4854225 5. 520453 4854227 6. 520438 4854243 7. 520429 4854276 8. 520334 4854291 9. 520334 4854237 10. 520339 4854189 11. 520342 4854066 12. 520341 4854053 13. 520385 4854059 14. 520382 4854049 15. 520391 4854049 16. 520459 4854032 17. 520492 4854023 за имот № 018021 не се допуска дейност на площ от 8.823 дка с координати на граничните точки: 1. 520540 4853944 2. 520517 4853956 3. 520488 4853960 4. 520476 4853973 5. 520422 4853997 6. 520411 4853999 7. 520351 4854009 8. 520341 4854053 9. 520385 4854059 10. 520382 4854049 11. 520391 4854049 12. 520459 4854032 13. 520481 4854035 14. 520492 4854023 МОТИВИ: 1. Ограниченията за разработването на кариерата ще предотвратят проявата на значителни отрицателни въздействия върху предмета и целите на опазване в защитени зони „Хърсовска река” с код BG 0000106 за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.) и „Хърсовска река” с код BG 0002039, обявена със заповед № РД-767/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008г.).

2. Постига се степен на увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в горе посочените защитени зони, под 1%. УСЛОВИЯ:

І . За фазата на проектиране:

1. Да се изготви цялостен работен проект за добив и първичната преработка на варовиците, техническата ликвидация и рекултивация на нарушените терени, съгласно ограничителните параметри, посочени в настоящето решение. Проектът да се съгласува с Министъра на околната среда и водите в съответствие с изискванията на Част трета, Глава трета от Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 23/1999г., изм. и доп. ДВ, бр. 36/2006г., ДВ, бр. 70/2008г., ДВ, бр. 46/2010г.).

2. Проектът за техническа и биологична рекултивация да се изготви в съответствие с изискванията на Наредба № 26/1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ, бр. 89/1996г., изм. и доп. ДВ, бр. 30/2002г.). 3. Да се изготви схема за разделно събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъците, които ще се образуват при подготовката, експлоатацията и закриването на находището, която да отговаря на нормативните изисквания по управление на отпадъците. II. Преди експлоатация 1. Маршрутите за извозване на генерираните отпадъци и добитите скални маси да се съгласуват с община Алфатар, при спазване на изискванията на Министерството на здравеопазването. 2. За генерираните от дейността на дружеството отпадъци да се сключат писмени договори с лица, притежаващи необходимите разрешителни документи по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците (ДВ бр.86/2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 53/2007г., ДВ, бр. 95/2009г.). Договорите да се актуализират ежегодно.

3. Да се разработи и съгласува с РИОСВ план за собствен мониторинг по фактор шум.

4. Преди въвеждане в експлоатация на кариерата, възложителят/операторът да изготви оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с приложение №1 от Наредба № 1/29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение. Оценката да се представи в РИОСВ – Русе.

5. Възложителят да разработи програма за обучение и информиране за работещите на кариерата, относно опазване на местообитанията, флората и фауната.

III. При експлоатация и извеждане от експлоатация:

1. Преди експлоатация на кариерата да се уведоми РИОСВ – Русе.

2. Пробивно-взривните работи и добиването на скална маса, вкл. дейности по товарене и разтоварване да се извършват извън размножителния период на птиците (1 март – 31 юли).

3. Да се предвидят необходимите мерки за ограничаване замърсяването с прахови емисии и предотвратяване замърсяването с отпадъци на съседни терени, и горски фонд.

IV . План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда № Мерки Период (фаза) на изпълнение Резултат

1. Осъществяване на постоянен контрол за спазване на проектните решения По време на експлоатация Минимизиране влиянието върху локалния ландшафт и обектите подлежащи на здравна защита

2. Преди започване на първични взривно-пробивни работи, винаги да се обхожда площта на взривяване и да се съберат всички налични екземпляри от групата на сухоземните костенурки. Същите да бъдат пренесени безопасно място до съседни имоти с подходящи биотопи – пасища или разредени дъбови гори. Мярката се отнася и за други видове от херпетофауната, които са включени в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, например Голям стрелец (Coluber caspius). Необходимо е предварително да се получи разрешително от Министерството на околната среда и водите за извършване на горепосочената дейност Преди извършване на взривни дейности Опазване на местната фауна

3. Намерени животински видове, да бъдат пренесени и освободени на безопасно разстояние Преди започване на добивни дейности и по време на експлоатация Опазване на местната фауна

4. Да се маркират крайните точки на работната площ на кариерата Преди започване на добивни дейности Предотвратяване на нещастни случаи

5. Да се обособи депо за съхранение на хумусния пласт от разкривката При експлоатация на кариерата Оползотворяване при извършване на рекултивация За неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Настоящето решение се отнася за инвестиционното предложение, предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, при наложените ограничителни параметри. На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя, новият възложител задължително следва да уведоми РИОСВ-Русе съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда. Заинтересуваните лица могат да обжалват решението пред Министъра на околната среда и водите и по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му.

Дата: 26.07.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:

/п/ (инж. Лилия Атанасова)

Страница 5 от 6

България в Юнеско

Галерия