Решения по ОВОС/становища ЕО

Решение № РУ 4 - 4 / 2010 г. по оценка на въздействието върху околната среда

                                    РЕШЕНИЕ № РУ 4 - 4 / 2010г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 94, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 52/2008г., ДВ, бр. 103/2009г.), Заповед № 12/21.01.2010г. на Директора на РИОСВ – Русе, чл. 19, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (приета с ПМС № 59/2003г., обн. ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 3/2006г., ДВ, бр. 29/2010г.), чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г. изм. и доп. бр. 94/2007г., ДВ, бр. 103/2009г.) и чл. 33 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони (ДВ, бр. 73/11.09.2007г.)

                                                                                             НЕ ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ “Янтра 1” с предложените от възложителя параметри и оценени в докладите за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост (ОС) Местоположение: руслото на река Янтра на 264 км под изворите и на 21.5 км над устието на реката в землищата на село Белцов и село Ценово, община Ценово

Възложител: “ЕНЕМОНА” АД, гр. Козлодуй, ул. “Панайот Хитов” № 1

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нисконапорна водноелектрическа централа на течащи води, при която всички съоръжения са разположени в руслото на реката. Реализацията на предложението засяга следните имоти в руслото и терасата на река Янтра, както следва: № 000215 в землището на с. Белцов с Начин на трайно ползване (НТП) – Пасище, мера; № 000264 в землището на с. Белцов с НТП – вътрешна река; № 000720 в землището на с. Ценово с НТП – вътрешна река; № 000722 в землището на с. Ценово с НТП – вътрешна река; № 000604 в землището на с. Долна Студена с НТП – вътрешна река. Най – близкото населено място е с. Белцов, разположено на около 650 м. При експлоатация, над преградното съоръжение на МВЕЦ ще се образува задбаражно езеро с дължина около 6 км, достигащо землищните граници на с. Долна Студена. Общата необходима площ за реализацията на инвестиционното предложение е около 391 510 м2, от които 387 160 м2 са разположени в речното корито. От тях 850 м2 са трайно заети от съоръжения, а 386 310 м2 представлява залятата площ на задбаражното езеро. Очакваното покачване на нивото на водата в задбаражното езеро е до кота 24 м, 2 м под като бряг. Основните технически параметри на МВЕЦ “Янтра 1” са: застроено водно количество – до 58.8 м3/сек; екологично водно количество (рибен проход с екологичен отвор) – 1.345 м3/сек; изчислен нето пад – до 3.8 м; застроена мощност – до 1 700 kW; очаквано средногодишно електрическо производство – до 8.1 GWh; тип на турбините – Каплан; брой на турбините – 3; средногодишна часова използваемост – до 5 300 ч/год. Компановката на хидровъзела включва следните съоръжения: преградна стена и подвижен преливен ръб; водовземно съоръжение – разположено на десния бряг на реката, като потопен преливник; утаечна камера със страничен преливник; входна камера – продължение на водовземното съоръжение; сграда на централата – разположена в речната тераса на десния бряг на реката; рибен проход с екологичен отвор. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г. изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002г., ДВ, бр. 103/2009г.). Засегнатите от предложението имоти попадат изцяло в границите на защитена зона „Река Янтра” с идентификационен код BG 0000610 за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007г.). Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „а” и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Като приложение към доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е представен доклад за оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитена зона „Река Янтра”. В резултат от проведените обществени обсъждания на доклада за ОВОС и неговите приложения, провели се в кметство с. Белцов, кметство с. Долна Студена и в сградата на община Ценово, както и в резултат на обществения достъп до доклада и неговите приложения, в деловодството на РИОСВ постъпиха 8 отрицателни становища срещу реализацията на инвестиционното предложение от: Русенски клуб за пътешествия “Бяла звезда”; община Ценово; Риболовно сдружение “Аспиус” – Ценово; Клуб “Приятели на Народен парк “Русенски Лом” - Русе; Спининг клуб “Стари видри” – София; Клуб за воден туризъм - Видин; Общински съвет – Ценово и WWF – Световен фонд за дивата природа-Дунавско – карпатска програма България. Поради следните мотиви (фактически основания):

1. Инвестиционното предложение, противоречи на мерките, предвидени за предотвратяване и намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, разписани в Раздел 7 “Програми от мерки за постигане целите за опазване на околната среда” на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление 2010 – 2015г., съгласуван от Министъра на околната среда и водите със Становище по Екологична оценка № 6 – 2 / 2009г. и утвърден със Заповед № РД – 293 / 22.03.2010г. на Министъра:

1.1. мярка BG1MB168 от т. 7.1. – “Забрана за изграждане на нови ВЕЦ или разширяване на съществуващи, във водни тела попадащи в защитени зони”; 1.2. мярка BG1MB170 от т. 7.1. – “Недопускане на нови негативни промени в хидрологичния режим (ВЕЦ, баластриери, отводнявания и др.) на водните тела попадащи в защитени зони и мерки по поддържането на местообитанията в благоприятен природозащитен статус (БПС)”.

2. Реализацията на инвестиционното предложение, ще доведе до отрицателни въздействия върху ключови елементи на защитена зона „Река Янтра”:

2.1. степен на увреждане на местообитание 3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. - 4.66 % от площното му представяне в зоната;

2.2. степен на увреждане на приоритетно за опазване местообитание 91ЕО* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-pandion, Alnion incanae, Salicion albae) - 0.82 % от площното му представяне в зоната;

2.3. степен на увреждане на местообитание 91FO Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus leavis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) - 0.83 % от площното му представяне в зоната;

2.4. степен на увреждане на местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition - 0.30 % от площното му представяне в зоната;

2.5. наличие на пряко и косвено въздействие върху видове риби, предмет на опазване в защитената зона, като Распер (Aspius aspius), Белопера кротушка (Gobio albipinnatus), Балкански щипок (Sabanejewia aurata) и Ивичест бибан (Gymnocephalus baloni).

3. Рибният проход не позволява запазването на рибните популации в нормално състояние.

4. Осъществяването на инвестиционното предложение ще доведе до отрицателно кумулативно въздействие върху рибните популации в долното течение на река Янтра. Явява се трето негативно антропогенно въздействие за този район – коригирано речно корито и отрязване на естествени речни меандри; изграден бент при с. Долна Студена. Предложените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на значителни вредни въздействия не могат да предотвратят комбинираното негативно въздействие. 5. В докладите за ОВОС и ОС не са посочени причини доказващи първостепенен обществен интерес от реализацията на инвестиционното предложение, по смисъла на чл. 33 от Закона за биологичното разнообразие.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението пред Министъра на околната среда и водите или по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му.

Дата: 06.07.2010 г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:

/п/ (инж. Лилия Атанасова)

Решение № РУ 2 - 3 / 2010 г. по оценка на въздействието върху околната среда

                                   РЕШЕНИЕ № РУ 2 - 3 / 2010г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 99, ал. 2 и чл. 99а, ал. 3 и ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

                                                                                                     ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: “Преоборудване на тринадесет броя съществуващи производствени сгради и последващо поетапно изграждане на нови шестнадесет сгради за интензивно отглеждане на бройлери, с общ капацитет 701 000 места за птици” Местоположение: УПИ XII, кв. 112 по плана на град Завет Възложител: “АВИС” ЕООД Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е за промяна на дейността на съществуваща производствена площадка, разположена в промишлената зона на град Завет. Досегашната дейност на дружеството за отглеждане на кокошки носачки е прекратена през месец април 2009г. Инвестиционното намерение предвижда интензивно отглеждане на бройлери за угояване. Разглежданият поземлен имот е собственост на възложителя, с обща площ 164.200 дка. Предложението ще се реализира на два основни етапа: • първи етап - реконструкция и монтаж на ново технологично оборудване в наличните 13 производствени сгради, всяка по 17 000 места за птици; • втори етап - изграждане на 16 нови птицевъдни сгради, всяка по 30 000 места за птици (поетапно до 24 месеца). Капацитетът на инсталацията ще достигне 701 000 места на цикъл. Предвиждат се 8 цикъла годишно с продължителност 35 – 37 дни. Общата застроена площ ще възлиза на 120.720 дка. Инсталацията ще работи на непрекъснат режим. След всеки цикъл следва почистване, дезинфекция на сградите и оборудването, и ново зареждане. Етапите на зареждане са съобразени с кланичната обработка на птиците. Отглеждането ще се извършва свободно, подово, върху несменяема постеля. До всяка птицевъдна сграда ще се монтира по един силоз за съхранение на комбинирани фуражи с капацитет 10 т. За поене на птиците ще се използва инсталация с чашкови нипелни поилки. През по – голямата част от годината ще се извършва отопление на производствените сгради, чрез печки на въглища с въздуховоди. За осигуряване на свеж въздух сградите ще са снабдени с клапи и вентилационни отвори. След приключване на угоителния период и изнасяне на птиците за кланична обработка постелята ще се изрива механично. Възложителят ще сключи договори с други лица за предоставяне на торовата маса, примесена с постеля, за производство на компост. Дружеството притежава имот с площ 104.070 дка и начин на трайно ползване - Др. изоставена нива. Разположен е на 1.5 км от разглежданата производствена площадка. Теренът позволява да се съхраняват торовите маси от 2.5 цикъла на всички 29 сгради. Не се предвижда изграждането на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Битово-фекалните и производствени води от измиването на сградите с пароструйка, ще се събират във водоплътни изгребни шахти. Акумулираните води периодично ще се извозват за последващо третиране, съгласно сключен договор с оператор на пречиствателна станция за отпадъчни води. Труповете на мъртви птици ще се съхраняват в хладилна камера до приемането им за обезвреждане. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии или защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположените защитени зони са “Лудогорие” с идентификационен код BG 0002062, за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и “Лудогорие” с идентификационен код BG 0000168 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007 г. на Министерски съвет. Отстоят съответно на 2 260 м и 3 100 м. Поради следните мотиви (фактически основания):

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда. Оценени са потенциалните въздействия от дейността на дружеството. Заключението на експертите по ОВОС, изготвили доклада е, че не се очаква значително отрицателно въздействие и дискомфорт на околната среда, поради следното:

1.1. предложението няма да доведе до промени във физическите, природните и антропогенни характеристики на района; 1.2. разглежданата територия е с изцяло изградена инфраструктура, част от промишлената зона на град Завет; 1.3. предвид характера на инвестиционното предложение и другите дейности, осъществявани в района, очакваният кумулативен ефект за околната среда е незначителен.

2. Не се очакват неблагоприятни ефекти за населението на община Завет. Местоположението на обекта е съгласувано с Министерството на здравеопазването.

3. Реализацията на инвестиционното предложение ще има положителен социално – икономически ефект.

4. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху най – близко разположените защитени зони “Лудогорие” с идентификационен код BG 0002062 и “Лудогорие” с идентификационен код BG 0000168 е, че няма вероятност за значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. Не са налице предпоставки за пряко или косвено влияние върху природозащитното състояние на растителните и животински видове.

5. По време на изготвяне на документацията по ОВОС са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и неговите приложения. Проведена е среща за обществено обсъждане и е предоставен протокол от срещата. Не са представени становища и не са изразени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. и при следните условия:

І . За фазата на проектиране:

1. Възложителят/операторът следва да подаде заявление за издаване на комплексно разрешително за строителството и експлоатацията на инсталацията. Въз основа на представената информация по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС и полученото в хода на процедурата по ОВОС становище от Изпълнителна агенция по околна среда не се потвърждава прилагането на най – добри налични техники (НДНТ). На основание чл. 118, ал. 1 от ЗООС комплексното разрешително е задължително за издаване на разрешение за строеж.

2. При проектирането на новата производствена площадка и спомагателните съоръжения да се изпълнят изискванията на Министерство на здравеопазването, посочени в писмо с изх. № 47-22-ПСК-0434/31.03.2010г.

3. В проекта за озеленяване на площадката да се предпочитат местни растителни видове, типични за района.

4. При изготвянето на Подробен устройствен план (ПУП) за новата производствена площадка, да се осигури сервитут на преминаващия през имота главен водопровод или неговото преместване в незастроен имот, съгласувано с “Водоснабдяване и канализация” ООД – град Исперих.

II. Преди започване на строителството

1. Преди започване на строителните дейности писмено да се уведоми РИОСВ – Русе.

2. Да се съгласува с община Завет маршрута за движение на техника и материали за обекта.

3. Да се изготви схема за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта, която да отговаря на нормативните изисквания по управление на отпадъците.

III. По време на строителството и преди въвеждане в експлоатация:

1. Строителните дейности да се извършват в рамките на предвидената площадка, като не се допуска замърсяване на съседни терени. 2. При необходимост, да се оросяват с вода участъците от площадката и транспортните връзки, които са неорганизирани източници на прах.

3. За генерираните от дейността на дружеството отпадъци да се сключат писмени договори с лица, притежаващи необходимите разрешителни документи по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците. Договорите да се актуализират ежегодно.

4. Да се сключат договори:

4.1. за изкупуване и оползотворяване на торовите маси;

4.2. за приемане и пречистване на отпадъчните води. Копия от договорите да се представят в РИОСВ.

5. По източната и южната имотна граница на площадката да се обособи зелен пояс с многоетажна растителност, за ограничаване на шумовото натоварване и прахово замърсяване.

6. Да се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на водопроводната и канализационната системи, и съществуващите изгребни шахти.

7. Преди въвеждане в експлоатация на инсталацията, операторът да изготви оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с приложение №1 от Наредба № 1/29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.

IV. По време на експлоатация и извеждане от експлоатация:

1. Експлоатацията на инсталацията да се извършва в съответствие с условията на комплексното разрешително.

2. За всяко замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми своевременно да се информират компетентните органи и предприемат мерки за отстраняване на отрицателните последици.

3. Да се водят отчетни книги за генерираните от дейността на дружеството отпадъци, които да са заверени от РИОСВ – Русе, съгласно изискванията на Наредба № 9/2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

4. В случаи на непосредствена заплаха за екологични щети, операторът незабавно да предприеме действия по чл. 20, 26, 43 и 44 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ, бр. 43/2008г., посл. изм. ДВ, бр. 35/2009г.).

V . План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда

1. Освен предложените в т. 7 от доклада за ОВОС да се изпълнят и следните мерки: № Мерки Период (фаза) на изпълнение Резултат 1. Зеленият пояс по източната и южната имотна граница на площадката да се поддържа в добро състояние Преди въвеждане в експлоатация и по време на експлоатация Минимизиране влиянието върху обектите подлежащи на здравна защита

2. Труповете на умрели животни да се съхраняват временно в хладилни камери на специално обособена площадка, до предаването им за последващо третиране По време на експлоатация Ограничаване на влиянието върху обектите подлежащи на здравна защита и работниците

3. Дружеството да актуализира програмата си за управление на отпадъците Преди въвеждане в експлоатация Управление на отпадъците в съответствие с нормативната уредба

4. Да не се допуска депониране на торови маси на нерегламентирани места По време на експлоатация Предотвратяване на потенциални негативни въздействия върху почвите и водите

5. Движението на транспортните и строителни машини да се съгласува с община Завет По време на строителството Намаляване на замърсяването с прахови и газови емисии

6. След изграждане и пускане на инсталацията в експлоатация да бъдат извършени измервания на нивата на шума на територията на площадката и на границите й с прилежащите терени При въвеждане в експлоатация Опазване здравето на работниците и населението Настоящето решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършената ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Русе във възможния най – ранен етап. На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя, новият възложител задължително следва да уведоми РИОСВ-Русе съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда. При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му.

Дата: 14.06.2010 г.

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ:

/ П. / (инж. Снежана Георгиева)

Съгласно Заповед № 17 / 22.01.2010 г.

Становище по екологична оценка № РУ 1 - 1 / 2010 г.

                                                                СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА № РУ 1 - 1 / 2010 г.

Относно: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имоти №№ 200230, 200231, 200233, 200234, 200235 в землището на град Алфатар за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 31, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие СЪГЛАСУВАМ ПУП - ПЗ на имоти №№ 200230, 200231, 200233, 200234, 200235 в местността „Над чешмите” в землището на град Алфатар с обща площ 138,118 дка за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия с номинална мощност 5 MW.

Възложител: “НАДЕЖДА 08” ЕООД.

Предложеният план предвижда обособяване на територия със статут „Предимно производствена”. Избраните имоти, предмет на плана са собственост на възложителя. Територията, за която се отнася направената разработка обхваща незастроен терен извън регулацията на населеното място с обща площ от 138,118 дка. Изграждането на фотоволтаичната централа се предвижда да бъде на два етапа. Имоти №№ 200230, 200231, 200233, 200234, 200235 в землището на град Алфатар попадат в защитени зони „Хърсовска река” с идентификационен код BG 0000106 и „Хърсовска река” с идентификационен код BG 0002039, обявена със заповед № РД-767/28.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите.

Поради следните мотиви

1. За реализиране на инвестиционното намерение, предвидено с плана, ще се използва технология за производство на електроенергия от възобновяем енергиен източник - слънцето.

2. Възложителят е извършил прединвестиционни проучвания, резултатите, от които показват, че избраните терени са подходящи за този вид производство на електроенергия.

3. Местоположението на разглежданите имоти е подходящо за включването на обекта в общата електроразпределителна мрежа.

4. Застроителният план е допустим, съгласно горецитираната заповед за обявяване на защитената зона.

5. В доклада за оценка за съвместимост е направено обобщено заключение за липса на значителна степен на отрицателно въздействие върху целостта, предмета и целите на опазване на защитени зони „Хърсовска река” с идентификационен код BG 0000106 и „Хърсовска река” с идентификационен код BG 0002039, които могат да бъдат засегнати от реализирането на плана за застрояване;

6. Не се засягат местообитания и видове, предмет на опазване на зоните.

7. В хода на изготвяне на доклада за екологична оценка и доклада за оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони са проведени консултации. Докладът за екологична оценка е предоставен на обществеността и общинската администрация. Не са получени писмени мотивирани отрицателни становища от заинтересованите лица, както и информация, различна от представената в доклада за екологична оценка. и при следните мерки и условия:

I. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най – пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана за застрояване:

1. Флора и фауна, защитени зони

1.1. С цел намаляване безпокойството на птиците, предмет на опазване в защитени зони BG 0000106 „Хърсовска река”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и BG 0002039 „Хърсовска река”, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите, строително-монтажните дейности да се извършват извън активния размножителен период (м. март – м. юни);

1.2. Възложителят да организира разяснителна кампания сред работниците и обслужващия персонал, за целите и предмета на опазване в двете защитени, с оглед предотвратяване на евентуални щети за флората и фауната в района;

1.3. Ограждането на обекта да осигури проходи за диви животни, характерни за защитените зони. Предвид наличието на други аналогични инвестиционни намерения в района на град Алфатар, с оглед ограничаване размера на увредените площи в защитените зони, по границите на площадката и на други подходящи площи, да се предвиди озеленяване с местни растителни видове, подходящи за района. Поддържането на тревната растителност под и около фотоволтаичните панели да става по механичен начин, без използване на химични препарати.

1.4. Площите между фотоволтаичните панели да не се покриват с трайни насипи и с инертни материали;

1.5. При изграждането на присъединяващият електропровод да се използват стандартни, безопасни за птиците електрически стълбове; 2. Отпадъци

2.1. Да се минимизират генерираните от обекта (при строителство и експлоатация) отпадъци, като третирането и транспортирането им да се извършва, съгласно условията и реда, приети от община Алфатар;

2.2. Генерираните при експлоатацията на фотоволтаичната централа отпадъци да се предават за последващо третиране, съгласно действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

3. Геоложка основа, подземни богатства, почви

3.1. В проектната разработка да се определят площадки за временно съхранение на отнетия хумусен пласт и нужните строителни материали. След приключване на дейностите по изграждането на обекта, увредените площи да бъдат рекултивирани;

3.2. Да не се допускат разливи на смазочни материали и горива от обслужващата и строителна техника, и транспортните средства; 3.3. При реализацията на предложението да не се допуска увреждане на съседни терени.

4. Атмосферен въздух 4.1. Да се предвидят мерки за предотвратяване и минимизиране на неорганизирани прахови емисии (оросяване, оптимизиране условията на товарене и разтоварване и др.).

II. Мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана за застрояване:

1. Възложителят да изготвя годишен доклад за период от 3 години по наблюдението и контрола при прилагането на плана за застрояване и експлоатацията на фотоволтаичната централа, включително и мерките по т. I. Докладът да се представя в РИОСВ – Русе не по – късно от 30 януари на всяка следваща година;

2. Наблюдението и контрола на въздействията върху околната среда при прилагането на Плана да се извършват въз основа на следните мерки: № Мерки за наблюдение и контрол и индикатори Период на изпълнение Резултати:

1. Да се извършва сезонен мониторинг на птиците, характерни за защитените зони BG 0000106 „Хърсовска река” и BG 0002039 „Хърсовска река” и техните места за размножаване, гнездене и търсене на храна, в периода 15 март – 15 юли от специалист орнитолог, вкл. и в съседните имоти в радиус около 500 метра 3 години от въвеждането на фотоволтаичната централа в експлоатация Доклад и анализ относно числеността на популациите в землището на град Алфатар –намаляване/увеличаване от реализацията на плана за застрояване и на другите аналогични инвестиционни намерения в района. Резултатите от мониторинга да се представят самостоятелно ежегодно до 15.08. и като част от годишния доклад по наблюдението и контрола на плана за застрояване.
2. Да се сключат писмени договори с лица, притежаващи съответните разрешителни документи по Закона за управление на отпадъците Преди въвеждане в експлоатация Законосъобразно управление на отпадъците.
3. Намерените животински видове да бъдат пренесени и освободени на безопасно разстояние По време на строителството Опазване на местната фауна.
4. При намирането на екземпляр в безпомощно състояние, да се уведоми РИОСВ - Русе По време на строителството Опазване на местната фауна.

Дата 04.05.2010 г.

 

ДИРЕКТОР РИОСВ:

(инж. Лилия Атанасова)

Решение по оценка на въздействието върху околната среда № РУ 1 - 1 / 2010 г.

                                         РЕШЕНИЕ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА № РУ 1 - 1 / 2010 г.

На основание чл. 99, ал. 2 и чл. 99а, ал. 3 и 4 от Закона за опазване на околната среда, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

                                                                                                       ОДОБРЯВАМ

Осъществяването на инвестиционно предложение: „Модернизация и разширение на производството на керамични плочки на „Хан Аспарух - Исперих” Местоположение: поземлен имот с идентификатор 32874.201.109 по кадастрална карта на град Исперих, община Исперих
Възложител: “Хан Аспарух” АД Седалище: град Исперих, ул. “Ахинора” №1

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда модернизация и разширение на производството на керамични плочки чрез извеждане от експлоатация на тунелна пещ „Магдебург” с открит пламък №5 и капацитет 23,42 т/24ч. Поетапно ще бъдат въведени в експлоатация три нови ролкови пещи, всяка, от които с капацитет от по 125 т/24ч, включващи всички необходими съоръжения за производство на плочки, както и модернизация на съществуващото оборудване с цел увеличаване на капацитета и ефективността на производството. След предвиденото разширение, капацитетът на производствената инсталация ще достигне 893,58 т/24ч. Предвидената реконструкция ще бъде осъществена в съществуващо помещение в границите на производствената площадка на дружеството, което е инфраструктурно и комуникационно осигурено. Основните съоръжения, които ще бъдат инсталирани са: - пет преси Сакми; - пет вертикални сушилни; - пет глазир линии; - три пещи SACMI; - стокажи за сурови и изпечени плочки; - сортировки и палетизатори; - аспирации за подобряване на работната среда. Реконструкцията предвижда и модернизация на пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води – предвидено е увеличаване капацитета на ПСОВ за промишлените отпадъчни води с 150 куб.м чрез изграждане на два нови утаителя и разработване на проект за химично пречистване на отпадъчните води. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Поземлен имот 32874.201.109 по кадастрална карта на град Исперих не попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най–близко разположени са защитени зони с идентификационни кодове BG 0000168 „Лудогорие”, определена съгласно чл.6, ал.1 ,т.1 и 2 от ЗБР и BG 0002062 „Лудогорие” , обявена със Заповед №837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, които отстоят на около 1000-1500м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони. Поради следните мотиви (фактически основания):
1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и е направен анализ на очакваните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение. Отчетен е кумулативният ефект и са идентифицирани рисковите фактори. Представени са точно формулирани мерки за предотвратяване и намаляване на значителните вредни въздействия върху околната среда.
2. Настоящото предложение включва допълнителни мощности към съществуващите инсталации.
3. Новоизградените съоръжения ще бъдат разположени изцяло на производствената площадка на дружеството, без да е необходимо усвояването на нови земи или други площи.
4. Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до допълнително натоварване на въздушния басейн в района, но с предвиденото ново технологично оборудване се очаква емитираните вредни вещества да бъдат под ПДК, съгласно действащото екологично законодателство по компонент „въздух”.
5. Формираните битово-фекални и производствени отпадъчни води ще се третират в реконструираната ПСОВ и заустват, съгласно издаденото разрешително.
6. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква изменение на елементите на ландшафта.
7. Местоположението на обекта, предмет на инвестиционното предложение, е в съответствие с т.220 от Приложение 1 към чл.2, 4 и 6 на Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ, бр.46/1992г), съгласно становище на регионалните органи на Министерството на здравеопазването с изх. № 5158/21.01.2010г. 8. Преценката за степента на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в описаните защитени зони, поради следното:
• Инвестиционното предложение ще се реализира в промишлената зона на населеното място, на производствената площадка на дружеството, с изградена инфраструктура;
• Производствената площадка не попада в границите на защитените зони с идентификационни кодове BG 0000168 „Лудогорие” и BG 0002062 „Лудогорие;
• На територията на производственото дружество не са установени видове и местообитания, предмет на опазване в цитираните защитени зони; • Не се очаква фрагментация на местообитания;
• Безпокойството на видовете ще бъде незначително. Разглежданата територия не представлява местообитание, не е място за намиране на храна и не се използва за почивка по време на миграция на птиците.
9. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и всичките му приложения. Проведена е среща за обществено обсъждане, за което е представен протокол от възложителя. По време на общественото обсъждане не са изложени писмено становища и не са изразени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. и при следните условия:
І. За фазата на проектиране:
1. Да се възложи техническо проучване за покриване на откритите складови площи за суровини и отпадъчни материали и да се реализира съгласно техническите решения.
2. Да се изготви технически проект за реконструкция и разширение на пречиствателни станции за производствени и битово-фекални отпадъчни води, осигуряващи степен на очистване, съгласно нормативните изисквания в разрешителните документи.
II. Преди започване на строително монтажните дейности: 1. Въз основа на представената информация в съответствие с оценката по чл.99а, ал.1 от ЗООС не се потвърждава прилагането на НДНТ. Възложителят/операторът да подаде заявление за издаване/изменение на комплексно разрешително за изграждането и експлоатацията на новото оборудване и действащите инсталации на площадката. III. По време на строително монтажните дейности:
1. Да се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на водопроводната и канализационните системи.
2. Да не се допуска прахово и шумово замърсяване на площадката и прилежащите терени.
3. При необходимост да се оросяват с вода всички участъци от площадката и транспортните връзки, които са източници на неорганизирани емисии на прах.
4. Строителните дейности да се извършват в рамките на предвидената площадка и не се допускат замърсявания и разливи на масла, горива и строителни материали.
5. Генерираните по време на изграждането на обекта строителни и метални отпадъци да се предават за последващо третиране на фирми, притежаващи съответните разрешителни документи.
IV. По време на експлоатация и извеждане от експлоатация:
1. Да се доразвие съществуващата зелена система на заводската площадка с подходяща растителност, характерна за региона.
2. Пречиствателните съоръжения да се поддържат в добро техническо състояние и да се експлоатират в съответствие с инструкцията им за работа.
3. Пречистените отпадъчни води да отговарят на нормите за допустима степен на замърсяване, определени в измененото/новоиздадено комплексно разрешително.
4. Да се следи състоянието и изправността на площадковата техническа инфраструктура.
5. Да се разработят:
• План за действие при аварийни ситуации;
• План за собствен мониторинг по компонентите и факторите на околната среда, който да се съгласува с компетентните органи.
6. Да се осигури разделно събиране и съхранение на различните по вид отпадъци.
7. Да се осигури повторно използване на генерираните производствени отпадъци, с цел намаляване на количеството, предназначено за депониране.
8. За отпадъците, подлежащи на депониране, да се спазват изискванията на Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците (ДВ, бр.83/2004г.).
V. План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда
1. Предложените в т.6 на преработения ДОВОС мерки да се прецизират по отношение на компонентите и факторите на околната среда. Да се представят в едномесечен срок от постановяване на решението в РИОСВ-Русе за осъществяване на последващ контрол. Към мерките допълнително да се включат: № Мерки Период (фаза) на изпълнение Резултат:
1. Да се осигури добра организация на движението на транспортната и строителна техника за намаляване на неорганизираните емисии и осигури необходимата безопасност на движение Строителство Намаляване на замърсяването с прахови емисии.
2. Да се предвиди провеждане на мониторинг по фактор „шум” в съответствие с нормативните изисквания По време на експлоатация Спазване на нормативните изисквания за въздействие върху околната среда.
3. Да се спазват инструкциите за работа на технологичното оборудване и плана за действие при аварийни ситуации По време на експлоатация Опазване на околната среда и минимизиране на здравния риск.
Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е предмет на извършените оценки по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение възложителят е длъжен да уведоми компетентният орган на най–ранен етап. На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.
Заинтересуваните лица могат да обжалват решението по реда на Административно процесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването му.
При промяна на възложителя, новият възложител задължително трябва да уведоми РИОСВ-Русе съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда. При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Дата: 03.05.2010г.

ДИРЕКТОР РИОСВ:

/инж. Лилия Атанасова/

Страница 6 от 6

България в Юнеско

Галерия