Становища по инвестиционни предложения

Изходящ № 288/30.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 288/30.01.2013 г. “Изграждане на лятна кухня, ажурна ограда и покрит паркинг” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Иван Иванов Нарлев

Изходящ № 287/30.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 287/30.01.2013 г. “Изготвяне на Подробен устройствен план - Парцеларен план за ел. захранване на МТТ 100/20/0.4 кV в ПИ 000409 и външно ел. захранване на "Къщи за гости" в ПИ 000482 в землището на с. Ситово, община Ситово” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Никола Слатински” ЕООД

Изходящ № 264/29.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 264/29.01.2013 г. “Изграждане и експлоатация на приемно-предавателна станция (ППС) 4280 (Русе-Център) - част от националната мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T)” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Нуртс диджитъл” ЕАД

Изходящ № 262/29.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 262/29.01.2013 г. “Изграждане на едноетажна жилищна сграда” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Тезгюл Сали Сюлейман

Изходящ № 260/28.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 260/28.01.2013 г. “Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда на ул. "Дойран" № 4, гр. Русе” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Топлофикация Русе” ЕАД

Страница 3 от 591

България в Юнеско

Галерия