Становища по инвестиционни предложения

Изходящ № 259/28.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 259/28.01.2013 г. “Изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и застрояване и План за застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ ХХІІІ-337 и УПИ ХХІV-338, ИПР за УПИ ХХV-339 за движение и транспорт и ИПР и ПЗ за УПИ ХХVІ-340 находящи се в кв. 596, ж.к. „Чародейка” Г – север по плана на гр. Русе” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Антоан вилл” ЕООД, “Данини” ЕООД

Изходящ № АО 6151/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № АО 6151/24.01.2013 г. “Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот 501.2323, за който е образуван УПИ V, кв. 156 по плана на с. Щръклево, община Иваново” е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: ЗП Стилиян Данев Стойчев

Изходящ № АО 6120/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № АО 6120/24.01.2013 г. “ Използване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) като суровини за производство на отливки (слитаци и детайли) в съществуващ леярски цех” е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Икомет” ЕООД

Изходящ № АО 128/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № АО 128/24.01.2013 г. “Увеличване на капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици (подрастващи родители за бройлери и родителски стада за бройлери) от 625 174 на 1 058 010 броя места за птици” е необходимо извършването на процедури по ОВОС. Възложител: “Бисер олива 98” АД

Изходящ № АО 127/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № АО 127/24.01.2013 г. “Увеличаване капацитета на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици (родителски стада за бройлери) от 79 000 броя на 90 090 броя птици” е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Бисер олива 98” АД

Страница 4 от 591

България в Юнеско

Галерия