Становища по инвестиционни предложения

Изходящ № 23/06.01.2010 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 23/06.01.2010г. “Преустройство на съществуваща жилищна сграда в склад за търговия на едро на медицински изделия - ортопедични продукти” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Алформед” ЕООД

Изходящ № 22/06.01.2010 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 22/06.01.2010г. “ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 63427.153.1949 по кадастрална карта на град Русе” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ЕО. Възложител: Цветомир Иванов

Изходящ № 21/06.01.2010 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 21/06.01.2010г. “Преустройство на гараж в масажен салон” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Георги Илиев

Изходящ № 16/06.01.2010 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 16/06.01.2010г. “Идеен инвестиционен проект и работно проектиране на канализационната мрежа и пречиствателна станция за отпадни води” е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Община Иваново

Изходящ № 14/06.01.2010 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 14/06.01.2010г. “Ползване на язовир "Антимово" за риборазвъждане, стопански и любителски риболов и аквакултури"” е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: ЕТ "Агенция България - Главиница - Рюстем Хатип"

Страница 591 от 591

България в Юнеско

Галерия