Становища по инвестиционни предложения

Изходящ № 137/21.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 137/21.01.2013 г. “Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 41143.502.26 по плана на с. Калипетрово, община Силистра, с цел изграждане на административно-битова сграда - пристройка и надстройка на съществуващ цех за ремонт на селскостопанска техника” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Агромаш” ЕООД

Изходящ № 136/21.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 136/21.01.2013 г. “Промяна предназначението на магазин за плодове и зеленчуци в гараж” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Анастасия Йорданова Андреева

Изходящ № 135/21.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 135/21.01.2013 г. “Строителство на селскостопански склад /навес/” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: ЕТ “Дием-Дичо Дичев”

Изходящ № 134/21.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 134/21.01.2013 г. “Изграждане на жилищна сграда с допълващо застрояване” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Александър Ангелов Момчев

Изходящ № 133/21.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 133/21.01.2013 г. “Осигуряване на материална база за предоставяне на резидентна социална услуга - "Кризисен център", чрез вътрешно преустройство на етаж от сграда и монтаж на асансьор за достъп” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Община Разград

Страница 8 от 591

България в Юнеско

Галерия