Изходящ № 137/21.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 137/21.01.2013 г. “Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 41143.502.26 по плана на с. Калипетрово, община Силистра, с цел изграждане на административно-битова сграда - пристройка и надстройка на съществуващ цех за ремонт на селскостопанска техника” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Агромаш” ЕООД

България в Юнеско

Галерия