Изходящ № 174/22.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 174/22.01.2013 г. “Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с № 051929 в землището на с. Искра, община Ситово, с цел изграждане на метален навес за селскостопанска техника и инвентар” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: ЕТ “Юсаф-Юмер Осман”

България в Юнеско

Галерия