Изходящ № 205/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 205/24.01.2013 г. “Ремонт и реконструкция на сградно водопроводно отклонение за ПИ 66425.501.6319 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: ЕТ “Сребра-90-Никола Добрев”

България в Юнеско

Галерия