Изходящ № АО 128/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № АО 128/24.01.2013 г. “Увеличване на капацитета на инсталация за интензивно отглеждане на птици (подрастващи родители за бройлери и родителски стада за бройлери) от 625 174 на 1 058 010 броя места за птици” е необходимо извършването на процедури по ОВОС. Възложител: “Бисер олива 98” АД

България в Юнеско

Галерия