Изходящ № АО 6120/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № АО 6120/24.01.2013 г. “ Използване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) като суровини за производство на отливки (слитаци и детайли) в съществуващ леярски цех” е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Икомет” ЕООД

България в Юнеско

Галерия