Изходящ № АО 6151/24.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № АО 6151/24.01.2013 г. “Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот 501.2323, за който е образуван УПИ V, кв. 156 по плана на с. Щръклево, община Иваново” е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: ЗП Стилиян Данев Стойчев

България в Юнеско

Галерия