Изходящ № 259/28.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 259/28.01.2013 г. “Изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и застрояване и План за застрояване (ПУП-ИПРЗ) за УПИ ХХІІІ-337 и УПИ ХХІV-338, ИПР за УПИ ХХV-339 за движение и транспорт и ИПР и ПЗ за УПИ ХХVІ-340 находящи се в кв. 596, ж.к. „Чародейка” Г – север по плана на гр. Русе” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Антоан вилл” ЕООД, “Данини” ЕООД

България в Юнеско

Галерия