Изходящ № 287/30.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 287/30.01.2013 г. “Изготвяне на Подробен устройствен план - Парцеларен план за ел. захранване на МТТ 100/20/0.4 кV в ПИ 000409 и външно ел. захранване на "Къщи за гости" в ПИ 000482 в землището на с. Ситово, община Ситово” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Никола Слатински” ЕООД

България в Юнеско

Галерия