Изходящ № АО 400/31.01.2013 г.

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № АО 400/31.01.2013 г. “Изграждане на градска пречиствателна станция на отпадъчни води (ГПСОВ) и доизграждане на канализационна мрежа на гр. Тутракан” е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: Община Тутракан

България в Юнеско

Галерия