Петък, 13 Декември 2019 16:03

Решение № РУ-01-ОС-П/2019 г.

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Решение № РУ-01-ОС-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда наГлава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп… ДВ бр. 3/2018 г.) за ИП/ППП: „Промяна начина на ползване на имоти с начин на трайно ползване „пасище в  земеделска земя”. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Прочетена 210 пъти

България в Юнеско

Галерия