Четвъртък, 05 Март 2020 18:01

Писмо до възложителя с изх. И-712/05.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-712/05.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на тръбопровод за течни порови маси от ПИ 32874.12.172 в землището на гр. Исперих, местност Айорман до изградено торохранилище - покрита лагуна с двуслойно изолирано водоплътно дъно за течни торови маси, находящо се в ПИ 87285.32.76 в землището на с. Яким Груево, местност Таушанлъка” с местоположение ПИ 87285.32.76 в землището на с. Яким Груево и  32874.12.172, 32874.20.13, 32874.20.117, 32874.21.51, 32874.25.111, 32874.22.90, 87285.32.48, 87285.32.76 по плана на гр. Исперих

България в Юнеско

Галерия