Четвъртък, 05 Март 2020 18:04

Писмо до възложителя с изх. И-714/05.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-714/05.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Укрепване на същестуващо земеделско стопанство” с местоположение ПИ 18589.501.592 по КККР на с. Гецово

България в Юнеско

Галерия