Вторник, 10 Март 2020 10:56

Писмо до възложителя с изх. И-733/10.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-733/10.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Свободно пасищно отглеждане на месодайни крави" с местоположение ПИ 11449.22.2 по КККР на с. Владимировци

България в Юнеско

Галерия