Вторник, 10 Март 2020 11:01

Писмо до възложителя с изх. И-734/10.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-734/10.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на новообразуващ се урегулиран поземлен имот с отреждане за църква и посетителски център за поземлен имот с идентификатор 63427.2.1054 по КК и КР на град Русе по съществуващите вътрешни граници на имота и одобрената улична регулация"

България в Юнеско

Галерия