Понеделник, 16 Март 2020 17:14

Писмо до възложителя с изх. И-768/16.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-768/16.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VN4711_A" с местоположение ПИ 57604.105.8 по КККР на с. Попкралево

България в Юнеско

Галерия