Понеделник, 16 Март 2020 17:15

Писмо до възложителя с изх. И-769/16.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-769/16.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Компесационно залесяване на голини с площ от 26 дка с дървесен вид - цер" с местоположение ПИ 17498.38.88 по КККР на с. Градина

България в Юнеско

Галерия