Понеделник, 16 Март 2020 17:16

Писмо до възложителя с изх. И-770/16.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-770/16.03.2020 г., относно ИП/ПП за „изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот 1147, кв. 786 по плана на гр. Русе, жк. „Родина III ", ул. „Згориград" № 6А" с местоположение ПИ 63427.5.1147  по КККР на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия