Вторник, 17 Март 2020 17:30

Писмо до възложителя с изх. И-791/17.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-791/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автодиагностичен пункт, склад и магазин в УПИ XVI-792, кв. 2, ЗПЗ, гр. Русе" с местоположение ПИ 63427.3.792 по КККР на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия