Вторник, 17 Март 2020 17:31

Писмо до възложителя с изх. И-792/17.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-792/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 61710.501.74 по КККР на гр. Разград"

България в Юнеско

Галерия