Вторник, 17 Март 2020 17:34

Писмо до възложителя с изх. И-795/17.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-795/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на комплексен проект за ИП съгласно чл. 150 от ЗУТ: • Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 67444.99.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле;
• Инвестиционно предложение за „Склад за селскостопанска техника”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 67444.99.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле. Складът ще е със ЗП 1200 м2

България в Юнеско

Галерия