Вторник, 17 Март 2020 17:38

Писмо до възложителя с изх. И-799/17.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-799/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Промишлена сграда за съхранение и обработка на плоско стъкло, находяща се в УПИ V-504, кв. 5 по плана на Западна промишлена зона, гр. Разград, общ. Разград (ПИ с идентификатор 61710.509.504)" с местоположение

България в Юнеско

Галерия