Вторник, 17 Март 2020 17:43

Писмо до възложителя с изх. И-806/17.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-806/17.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ XV-134 и УПИ XVI-134, кв. 32 по плана на град Сливо поле"

България в Юнеско

Галерия