Сряда, 18 Март 2020 16:08

Писмо до възложителя с изх. И-824/18.03.2020 г.

Написана от 

Писмо до възложителя с изх. И-824/18.03.2020 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация" с местоположение ПИ 63427.10.424 по КККР на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия